De foreslåtte verneområdene ligger i Hattfjelldal, Grane, Vefsn og Hemnes. Områdene ligger i hovedsak på Statskog SF sin grunn, i tillegg til et lite område på privat grunn som er tilbudt gjennom ordningen frivillig vern.

– Det er meget artsrike skoger som nå foreslås vernet, med betydelig forekomst av rødlistede arter. Skal vi sikre naturmangfoldet for kommende generasjoner, må vi ta vare på naturen vi har. Vern er et viktig virkemiddel for å sikre trua natur. Derfor foreslår vi nå å verne 19 skogområder som har viktige naturverdier på Helgeland, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet i en pressemelding.

I de foreslåtte verneområdene er det 90 rødlistede arter, og av disse er 38 truet. Det er også funnet 6 rødlistede naturtyper i områdene, blant annet kalkskog og boreal regnskog.

Frigjør areal til skogbruk og skogindustri

Miljødirektoratet anbefaler Klima- og miljødepartementet vern av ca. 49,8 km2. Av dette er ca. 27,1 km2 produktiv skog.

– Det er registrert store naturkvaliteter i områdene. Samtidig er skog- og trenæringen viktig på Helgeland, særlig sponplatefabrikken Arbor som ligger i Hattfjelldal kommune, påpeker direktoratet.

Basert på datagrunnlaget, faglige prioriteringer i skogvernet og føringer fra Klima- og miljødepartementet ble 10 verneverdige områder tatt ut av verneprosessen før høring. I tillegg anbefales det nå å redusere verneforslaget med 900 daa, sammenlignet med høringsforslaget. Dette kan få negative effekter for viktige miljøkvaliteter, samtidig som det vil frigjøre ca. 8.000 m3 til skogbruk og skogindustri.

– Selv om det i løpet av verneprosessen er tatt ut noe areal av hensyn til skogbruk og skogindustri, vil dette verneforslaget beskytte svært viktige naturområder. Vi mener derfor at tilrådingen ivaretar både de viktigste naturverdiene og øvrige samfunnsmessige interesser knyttet til områdene, sier miljødirektør Ellen Hambro.

Fylkesrådet i Nordland tilrådde at sju foreslåtte verneområder med et areal tilsvarende 5.900 daa skulle tas ut av planen.

– Ytterligere forverring

Bjørn M. Jarmund, administrerende direktør ved Arbor Hattfjelldal AS sier at han er forbauset over det han karakteriserer som stadig forverring av den grønne industrien i Nordland.

– Dette skjer samtidig som platefabrikker i Sør-Norge får statsstøtte. Eksempelvis har Alcoa, Elkem og Norske Skog fått ca tre milliarder kroner i statsstøtte de siste åtte årene. Aktørene kommer til Helgeland og kjøper opp trevirke som skipes ut over havnene i Mosjøen og på Mo.

– Du syns ikke det monner at 900 daa er tatt ut av det opprinnelige verneforslaget?

– Nei, og jeg registrerer at selv Sp har vært med på å svekke rammebetingelsene våre. Transportstøtten ble fjernet. Skognæringa har etterlyst en konsekvensanalyse av skogvernet. Jeg ser med interesse fram mot den.

Klima- og miljødepartementet skal behandle saken videre før den eventuelt vedtas av regjeringen.