– Seminaret skal handle om hvordan cellulose kan brukes av landbruket og særlig oppdrettsnæringa for å inngå i fôrblandinger. Tanken er at tømmeret i Nordland kan utnyttes mye mer. Får vi til dette med bruk av cellulose i fôr, har vi en eventyrlig mulighet, sier Bjørn Borgan ved Alstahaug planteskole.

– Alt kan lages av tre

Han forklarer at det allerede forskes mye på hvordan tømmer kan utnyttes bedre, 0g hvordan cellulose kan omsettes til andre produkter.

– Vi sier i skognæringa at alt som kan lages av olje, kan lages av tre. Det er allerede laget marshmallows og vaniljeerstatning av cellulose, og i Finland satses det på klær av cellulose. Lenger sør er det prosjekt i gang for å produsere fôr til gris av cellulose fra gran. Håpet er at vi skal få utviklet nye måter å videreforedle cellulose på Helgeland. Tømmerstokkene i seg selv er ofte ikke det som er verdt mest, men videreforedlingen av dem, sier Borgan.

Stort potensial

Han nevner Arbor sin sponplatefabrikk og Elkem sin bruk av flis i produksjon som videreforedling på Helgeland, men mener potensialet likevel er stort, og vil gjerne at videreforedling skal skape arbeidsplasser på Helgeland.

– Det er et stort uutnyttet potensial i skogen på Helgeland. Jeg har ikke full oversikt over tall og prosent, men det er langt unna at vi få hogd unna tilveksten av skog i Nordland. Det er viktig å hogge unna, men det er også viktig å plante ny skog så det ikke blir problemer til neste generasjon, konkluderer Borgan om skogplanting og -hogging.

– Hvordan er rekrutteringa til skognæringa?

– Den er god. Vi opplever at interessen for skogbruk er økende, sier Borgan.

– Hvordan blir tre til mat?

– Sånn som jeg har forstått det blir cellulosen brutt ned til sukkerkjeder med hjelp fra enzymer. Jeg skal også finne ut mer om det på seminaret. Både det som blir igjen etter tømmerstokker har blitt laget om til plank, og de tømmerstokkene som ikke er gode nok til plank, kan brukes til dette, sier Borgan.

Nå er nærmeste sagbruk i Namsos, og han sier det er usikkert om det er mulig å få all overskuddsflis derfra til nevnte prosjekter.

I dag brukes mye importert soya i fôret som gis fisk i oppdrettsnæringen, men ny forsking kan gi nye typer fôr.

– Hvorfor er det viktig å snakke om å få flis til fôr?

– Det er viktig på grunn av mange ting. Tre er et fornybart råstoff, som vi kan utnytte mye bedre. Det er viktig å forklare ut på et seminar hvilke muligheter som ligger i skogen. Den er enormt viktig for oss. Skogen er en fornybar ressurs som vi kan utnytte mye bedre enn vi gjør i dag, sier Borgan.

Skogen er for alle

Borgan mener seminaret kan passe for flere.

– Vi håper flere kan være interessert i det vi har å si, og det å bruke skogen som ressurs. Skog er viktig både for personlig helse og turgåing, men også for næring. Vi på planteskolen tror egentlig at alle er interessert i skogen på en eller annen måte, og at den angår mange. Derfor håper vi mange kommer. Samtidig håper vi mange fra oppdrettsnæringa vil delta, sier Borgan.

Han skal holde innledning på vegne av Helgeland skogselskap. Nettopp oppdrettsnæringa er blant de synlige i innleder-lista. Bedriften LetSea, som jobber med oppdragsforsking for oppdrettsnæringa, blant annet når det gjelder fôr, er invitert til å prate for seminaret. Felleskjøpet, MoWi Norway, Allskog og Fylkesmannen i Nordland skal også delta.

Magnar Johnsen i Horvamessa har booket foredragsholderne og er offisielt arrangøren, men Alstahaug planteskole er med som tett støttespiller.

– Vi skal ikke ta på oss æren for seminaret, men støtter veldig at det blir arrangert. Det kom i stand på det tidspunktet litt fordi vi skal ha årsmøte i forkant. Så håper vi på at det blir en debatt om bruk av cellulose i fôr i etterkant, sier Borgan.

Seminaret «Fra flis til fôr – Skogens potensial i framtidens matproduksjon» holdes i Gammelkinon lørdag ettermiddag.

1 Felleskjøpet v/ Leidulf Nordang2 Mowi Norvay as v/ Cecilie3 Helgeland skogselskap v/ Bjørn Borgan4 Allskog v/ Audun Otterstad5 Fylkesmannen i Nordland LetSea v/ kristian Johnsen er invitert, men har foreløpig ikke bekreftet om de kan delta.