– Jeg vil si det er positive endringer. Det gjør det litt enklere for dem som driver næring innen skuter. Det er også bra at vi får mest mulig like regler i nabokommunene, sier Karl Olav Bostad, kommunalsjef for næring- og tekniske tjenester i Hattfjelldal kommune.

Administrasjon foreslår flere endringer i forskrift for kommunalt løypenett for snøskuteri Hattfjelldal kommune. Bakgrunnen er både kommunens egne erfaringer etter at gjeldende forskrift har vært i bruk i siden 2016. I tillegg til et ønske om å ha tilnærmet likelydende forskrifter i som nabokommunene. Det er avholdt møter mellom kommunene med dette som tema.

Tidligere åpning

Blant endringene er det foreslått å endre åpning av løypenettet fra tidligst 1. januar til tidligst 1. november. Årsaken er at det er etterspurt av publikum, næringsaktører og løypemannskap. Publikum har signalisert at deler av løypenettet der forholdene ligger til rette for det, ønskes tatt i bruk i desember.

– Det er forståelig da de fleste har ekstra fritid i desember, og en del benytter hele eller deler av tiden sin i fritidsboligen. Næringsaktører som driver innenfor segmenter der snøskuter benyttes ønsker å tilby arrangement, turer og opplevelser i desember. Dette vil øke tilbyders vindu for tjenester og dermed økt inntekt for den enkelte næringsaktør, heter det blant annet i administrasjons forklaring av foreslått endring.

Bostad forklarer at det alltid er forholdene i løypa som bestemmer når den kan tas i bruk, og at de har mulighet til å åpne deler av løypenettet der forholdene ligger til rette.

Det er også foreslått at det ikke er tillatt med kjøring mellom klokka 23.00 og 06.00. Gjeldende regelverk sier mellom klokka 23.00 og klokka 07.00.

– Kjører noen så tidlig?

– Ja, blant annet isfiskerne ønsker å komme seg ut tidlig for det er bedre «fiskebet»tidlig på morgenen, sier Bostad.

Sendes i retur

Saken ble tatt opp av plan- og ressursutvalget i Hattfjelldal kommune 7. desember der rådmannens innstilling var at kommunen skulle legge ut forslag til revidert «Forskrift for kommunalt løypenett snøskuter, Hattfjelldal kommune, Nordland» på høring.

Under møtet foreslo Wiggo Bråten (Ap) at saken sendes tilbake til administrasjonen for utredning av innspill som framkom under møtet. Forlaget ble enstemmig vedtatt.

– De vil ha en gjennomgang på åpningstidene på døgnet i løypa. Derfor skal vi nå gå gjennom åpningstidene på døgnet og se på hvilke løyper som kan ha andre åpningstider enn det som har vært fastsatt. Det går litt på støy, støyømfintlige bygg og liknende, sier Bostad.

Saken skal så tilbake til PRU for behandling, men den kommer nok ikke på sakslista denne skutersesongen.

– Den skal være klar til neste skutersesong, sier Bostad.

Forslag til ny forskrift for kommunalt løypenett snøscooter, Hattfjelldal kommune

Nytt forslag er merket i bold, gjeldene regel står i parentes.

§ 1. Formål

Formålet med denne forskrift er ut fra et samfunnsmessig helhetssyn å regulere og legge til rette for kjøring med snøscooter i fastsatte løyper.

§2. Virkeområde

Forskriften gir bestemmelser om bruken av løypenettet for snøscooter i Hattfjelldal kommune, herunder kjørefart og kjøretider. Bestemmelsen hjemler kun kjøring med typegodkjent og registrert snøscooter (beltemotorsykkel). Den hjemler ikke fornøyelseskjøring med andre motorkjøretøy, som ATV med påsatte belter eller snørekjøring etter tråkkemaskin (catskiing).

§3. Åpning og stenging av løypenettet

a) Løypenettet åpnes tidligst 1. november og stenges seinest 5. mai.
(Løypenettet åpnes tidligst 1. januar og stenges seinest 5. mai.)

b) Åpning og stenging kunngjøres på kommunens hjemmeside og salgsportal for løypekort.
(Åpning og stenging kunngjøres på kommunens hjemmeside og i lokal avis.)

c) Det er ikke tillatt med kjøring mellom kl. 23.00 og 06.00.
(Det er ikke tillatt med kjøring mellom kl. 23.00 og 07.00)

d) Kommunen kan stenge hele eller deler av løypenettet med umiddelbar virkning dersom det oppstår forhold som gjør dette nødvendig.

e) Kommunen skal stenge hele-, eller deler av løypenettet dersom reinbeitedistriktene ber om dette av hensyn til reindrifta.

f) Traseen som berører kalvingsområde for rein stenges seinest 25. april. Dette gjelder løype 16.

Fylkesmannen kan gjøre unntak fra tidspunktet for stenging i spesielle tilfeller. Dette etter begrunnet søknad fra kommune eller enkeltperson. Søknad fra enkeltperson sendes via kommunen. Fylkesmannens enkeltvedtak kan påklages til miljødirektoratet.

g) Motorferdsel er ikke tillatt i løypene i tidsrommet 6. mai til 31. oktober.
(Motorferdsel er ikke tillatt i løypene i tidsrommet 6. mai til 31. Desember). Fylkesmannen kan bestemme at forbudet skal gjelde andre tidsrom, for hele kommunen eller for særskilte områder, når det anses nødvendig for å ivareta reindrifts- eller viltinteresser, eller andre interesser som motorferdselloven skal i vareta -jf. motorferdselforskriftens §9 første ledd, andre setning.

h) Løypen kan ikke åpnes før avtalt støyskjerming er gjennomført. Gjelder der støyømfintlige bygg ligger i rød sone, og beboer har krevd/ønsket støyskjerm.

i) Løype 17 stenges 15 april. Løype 9 stenges fra Måsvatnet til Riksgrensen 25. april.

j) For næringsaktører med spesielle behov kan §3 bokstav c fravikes etter tillatelse fra kommunen for kjøring fra sentrum til Kjerringvatnet, korteste vei via løype 4, 6, 9 og 13.

§4. Bruk av løypenettet

a) Maksimal hastighet for løypenettet i Hattfjelldal kommune er 60 km/t

b) Farten skal tilpasses lokale forhold.

c) Det skal kjøres med redusert hastighet på steder med kort avstand (< 50 m) mellom løypen og bebyggelse (hus og hytter). Det skal skiltes tydelig med redusert hastighet 20 km/t på aktuelle steder.

d) Føreren skal stanse før kryssing av vei og har vikeplikt for trafikanter som befinner seg på veien.

Maksimal hastighet ved kryssing av vei er 20 km/t

e) Det er påbudt med hjelm for fører og passasjer.

f) Fører av snøscooter har all tid vikeplikt for skiløpere/myke trafikanter/annen ferdsel.

g) Ferdsel i løypenettet skjer på eget ansvar. Den som ferdes på islagt vassdrag har et selvstendig ansvar for selv å påse at isen er trygg.

h) All ferdsel i løypene skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljøet og mennesker.

§5. Skilting og merking

Løypene skal skiltes og merkes i henhold til gjeldende veileder/standard for fysisk sikring av snøscooterløyper.
Midlertidig skilt og annen midlertidig merking skal fjernes ved sesongavslutning.
(Løypene skal skiltes og merkes i henhold til gjeldende veileder/standard for fysisk sikring av snøscooterløyper.
Midlertidige skilt og annen merking skal fjernes ved stenging av løyper)

§6. Drift og tilsyn

a) Kommunen har ansvar for skilting og merking av løypene.

b) Kommunen kan i de tilfeller der det ikke er forhold av vesentlig betydning som skal hensyntas, endre løypetrase i terrenget, dersom terrenget eller kjøreforhold tilsier at dette er nødvendig for å få en funksjonell og sikker løypetrase.
(Kommunen har ansvar for å vurdere behov for omlegging og stenging av løypene).

c) Løypene skal ikke kreve terrenginngrep, herunder planering og opparbeiding av terreng i barmarksesongen.
Kvisting og rydding av traseer regnes ikke som terrenginngrep. Ei heller små bruer og klopper over bekker.

§ 7. Løypebredde

Kjøring skal bare skje langs den inntil 5 meter brede traseen som løypa utgjør.

§8. Parkering og rasting

a) Parkert snøscooter skal plasseres slik at den ikke er til hinder eller fare for annen ferdsel.

b) Ved rasting tillates parkering inntil 30 meter, < 30 m> fra senter av løypen på begge sider_ Det er bare kjøring i rett linje ut fra løypa som er tillatt ved rasting. Parallellkjøring langs løypa er ikke tillatt.

c) Maksimal hastighet ved kjøring utenfor løypa i forbindelse med rasting er 20 km/t.

d) I soner skiltet “Rasting forbudt” er det ikke tillatt å kjøre ut fra løypa, men stopp langs løypa er tillatt.
(I løype 8, på strekningen fra naturreservatets grense i vest og til riksgrensen er rasting ikke tillatt. Denne strekningen er merket i begge ender.)

e) I soner skiltet “Rasting- 100m” er det tillatt å raste inntil 100 meter ut fra løypa på islagt vann. Det er bare kjøring i vinkelrett linje ut fra løypa som er tillatt ved rasting. Rasting etter denne bestemmelsen gjelder kun på islagt vann.
(Ut fra løyper på Røssvatn kan rasting tillates med inntil l00 meter fra senter av løypen og inn mot land. Røssvatn er en regulert innsjø hvor fjæra blir lengre etter hvert som vatnet tappes ned.)

f) S l e t t e s
(I soner skiltet «Rasting forbudt» er det ikke tillatt å raste.)

§ 9. Kjøretillatelse og gebyr

a) Det må kjøpes løypekort for kjøring i løypene. Løypekortet gjelder for kjøretøyets kjennemerke.
(Det må kjøpes kjøretillatelse for kjøring i løypene. Kjøretillatelsen er personlig.)

b) Prisen for løypekort reguleres årlig i kommunens gebyrregulativ.
(Prisen for kjøretillatelse reguleres årlig i kommunens gebyrregulativ.)

c) Salgsportal for løypekort kunngjøres på kommunens hjemmeside.
(Utsalgssteder for kjøretillatelser kunngjøres samtidig som åpning av løypene.)

d) Forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag § 4a. gir kommunen mulighet til brukerbetaling til dekning av kostnader for drift av løypene.
(Dette er et nytt punkt og en presisering av loven.)

§10.Løypenettet i opplæringsøyemed

Løypenettet kan i opplæring til kjørekort for snøscooter brukes av godkjente institusjoner/trafikkskoler. Hvert deltagende kjøretøy må ha løypekort i henhold til §9.
(Løypenettet kan i opplæring til kjørekort for snøscooter brukes av godkjente institusjoner/trafikkskoler. Det skal da være innkjøpt kjøretillatelser tilsvarende det antall elever de har i opplæring.)

§11. Straffeansvar

a) Kjøring i løypene uten gyldig løypekort, medfører tilleggsgebyr. Tredje gangs overtredelse fører til utestengelse fra løypene i to år.
(Kjøring i løypene uten å kjøpe eller medbringe kjøretillatelse, medfører tilleggsgebyr. Tredje gangs overtredelse fører til utestengelse fra løypene i 2 år.)

b) Overtredelse av nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag fører til anmeldelse.

Det vises for øvrig til motorferdselloven §12.

§12. Ikrafttreden

Forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskriften 15.desember 2016 nr. 1699 for kommunalt løypenett snøscooter, Hattfjelldal kommune, Nordland
(Forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 17. februar 2016 nr. 200 for kommunalt løypenett snøscooter, Hattfjelldal kommune, Nordland.)

Kilde: https://innsyn.hattfjelldal.kommune.no/wfdocument.ashx?journalpostid=2020014435&dokid=189160&versjon=1&variant=A&

Les forklaring av endringer her: https://innsyn.hattfjelldal.kommune.no/wfdocument.ashx?journalpostid=2020014435&dokid=189161&versjon=1&variant=A&