Utbygging av Vefsna

Spørsmålet om kraftutbygging i verna vassdrag har fått ny aktualitet etter vinterens strømkrise og planene om industribygging som vil kreve store mengder elektrisitet. Nå reises det en ny debatt om utbygging av Vefsna. Det er ikke uventet at debatten kommer, men i denne saken kan det være klokt å skynde seg langsomt.

Det kan på ingen måte være hensiktsmessig å bygge ut store verna vassdrag og produsere strøm som går inn i et eksportregime som gjør at vi her til lands må betale en skyhøy pris for elektrisiteten. Det blir en svært krevende pedagogikk å forklare at vi selv skal bære alle kostnadene, inkludert den forringelsen alle naturinngrep innebærer, selv om dagens utbyggingsteknologi er mer skånsom enn hva tilfellet var for femti år siden.

Det kan hende at ei kraftutbygging i Vefsna er et fornuftig bidrag å løse framtidas kraftbehov på. Men et minimumskrav må være at verdiskapingen blir igjen i lokalt og bidrar til arbeidsplasser og samfunnsbygging. Vi kan ikke registrere at de som ivrer mest for utbygging av Vefsna, også har tatt til ordet og argumentert sterkt for at det må innebære at strømmen brukes lokalt for å trygge eksisterende og ny industrivirksomhet.

Da prosjektet nye muligheter Helgeland var på sitt heteste med kraftutbygging i Vefsna som et helt grunnleggende prosjektet, skapte det svært mye splid internt i kommunene og kommunene imellom. Vindkraftverket i fjellene vest for Mosjøen har bidratt til splittelse i lokalsamfunnet. Vi tror ikke lokalsamfunnene er modne til en ny debatt nå. Vefsnavassdraget med Fusta og Drevjaelva, er knapt nok friskmeldt etter en omfattende reetablering på grunn av parasitten gyrodactylus salaris. Vi ser konturene av ei ny storhetstid som produktive og attraktive lakseelver. Reiselivet lokalt er i startblokka og kan vise seg å bli ei ny, stor næring for regionen. Da er det noe umusikalsk å starte en prosess som fjerner vernet og åpner for utbygging.

Vi legger gjerne til at Statnett planlegger en storstilt utbygging av strømnettet mellom nord og sør. Det vil åpne for at en større del av det kraftoverskuddet vi har i nord til syvende og sist selges til høystbydende på børsen. Med det dysfunksjonelle markedsregimet vi har sett den senere tid vil det med stor sannsynlighet føre til høyere strømpriser både for private og ikke minst industrien her nord. Da sitter vi igjen med regninga lokalt, både når det gjelder naturinngrep og høye strømpriser. Vi kan ikke tenke oss at det er premissene vi skal bygge framtidas samfunn på.

Dette er ikke tida for å starte en debatt for å fjerne vernet av Vefsna og på den måten åpne opp for kraftutbygging. Så skjønner vi at behovet for elektrisitet vil øke betydelig framover. Men da må vi starte i riktig ende. For det første må hele kraftregimet revideres og endres. Strøm er ikke en vare som skal selges til dem som betaler mest. Det er en nødvendighet. For det andre bør kraftselskapene få marsjordre om å modernisere eksisterende kraftanlegg slik at man kan hente ut maksimalt fra de vassdragene som allerede er regulert. Det har de økonomi til, ikke minst etter en høst og en vinter som vil gi historiske økonomiske resultater.

På den måten kan vi sikre en tilgang på elektrisitet som vil bidra både et fornuftig prisnivå og være et insentiv til industriutbygging både lokalt og i landsdelen, og la verna vassdrag forbli verna.