Vi trenger vindkraft og vannkraft til å lage verdens mest miljøvennlige aluminiumsprodukter i Mosjøen

Av
DEL

Leserbrev 

Svar til Bjørn Økerns innlegg i Helgelendingen

Alcoa Mosjøen er et av Norges største aluminiumsverk. Aluminiumsproduksjon er veldig kraftkrevende – verket vårt på Mosjøens står for nesten 20% av samlet kraftforbruk i Nord-Norge. De produktene vi lager omsettes på et beinhardt globalt marked der prisene er lave og marginene knivskarpe.

I et innlegg i Helgelendingen den 8. februar utfordrer Bjørn Økern oss til å trekke oss ut av et «kunde- og pådriverforhold» som formodentlig gjelder kraft generelt og Øyfjellet vindkraftverk spesielt. Det er helt legitimt å utfordre oss på virksomheten vår, men akkurat dette forholdet kommer ikke til å endres. Vi trenger vindkraft og vannkraft til å lage verdens mest miljøvennlige aluminiumsprodukter i Mosjøen.

At vi fortsatt har aluminiumsproduksjon i Norge er hovedsakelig på grunn av tre ting: en kompetent arbeidskraft, gode og klimavennlige produkter og relativt lave strømpriser. Vi tåler ikke å miste noen av disse fortrinnene.

Nivået på norske strømpriser påvirkes av mange ting. Den viktigste drivkraften er forholdet mellom hvor mye strøm vi produserer og hvor mye vi bruker. Jo større produksjonen er sammenlignet med forbruket, jo lavere er prisen. Dagens rekordlave vinterpriser, drevet av en usedvanlig mild, våt og vindfull vinter, er et godt eksempel.

I årene fremover kommer forbruket til å vokse. Flere ting vi bruker fossil energi til i dag, som transport, varme og utvinning av olje og gass, vil i fremtiden gå over til strøm. Vokser ikke produksjonen tilsvarende får vi høyere priser. For Alcoa er dette enkelt: kommer det for lite ny vindkraft og vannkraft forvitrer konkurransedyktigheten vår.

Lave priser er nødvendig, men ikke nok. Når vi investerer i nytt utstyr må vi ha en viss formening om kraftkostnadene våre i fremtiden. Derfor inngår vi langsiktige prisavtaler. De store vannkraftavtalene vi hadde fra før gikk ut 1. januar. Vi måtte erstatte dem. Det var vindkraften, til tross for at den ikke lenger er subsidiert, som kunne tilby oss de beste betingelsene. Derfor valgte vi å inngå avtaler med tre vindkraftverk, inkludert Øyfjellet. At vindkraften er uregelmessig er ikke noe problem – kraften vi bruker kommer fra nettet, og i avtalen vår suppleres vindkraft med vannkraft når det er behov.

Vindkraftutbygging er et synlig naturinngrep, akkurat som veier, broer og hyttefelt, og vi skjønner godt at ikke alle mener dette er hensiktsmessig. Nettopp derfor har vindkraftbransjen et ansvar for å være en god nabo, og bygge turbiner på en så skånsom måte som mulig. Berørte lokalsamfunn må inkluderes, og det må legges igjen verdier til fylker og kommuner som stiller som vertskap.

Økern utfordrer oss spesielt på konsekvensene Øyfjellet vil ha for reindriftsnæringen. Nå er ikke Alcoa utbygger på Øyfjellet, men vi har en rolle som kjøper av kraften. Så han fortjener absolutt et svar.

Alcoa er svært godt kjent med urfolksrettigheter og forventer at utbygger følger nasjonalt og internasjonalt regelverk. Utbygger har jevnlig informert både reinbeitedistriktet og andre berørte lokale aktører om sine planer. I tillegg vet vi at utbygger jobber aktivt med reinbeitedistriktet for å finne tilstrekkelige avbøtende tiltak for flytting av rein. Som del av dette arbeidet har blant annet utbygger betalt for en konsekvensutredning utført av Protect Sapmi. Utbygger er for øvrig pålagt å stanse byggearbeider under reinflytting på Øyfjellet.

Vindkraftutbygging vil alltid utløse debatt og skape engasjement. Det er bra – naturinngrep skal diskuteres nøye. Vår rolle i diskusjonen er som storforbruker av kraft, avhengig av tilførsel av fornybar kraft og lave kraftpriser for å overleve og vokse. Derfor har vi inngått avtaler med vindkraftprodusenter. Vi ønsker mer vindkraft fordi det norske lavutslippssamfunnet trenger det. Og vi ønsker en vindkraftutbygging som respekterer motstanden den møter og som demper den virkningen den har på naturen og på reindrift så mye som mulig.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags