Ønsker og realiteter

Som lokalpolitiker har man ett mål, kun ett. Nemlig det å gjøre sin egen kommune til et bedre sted å bo, noe som betyr bedre vilkår for alle innbyggere, det være seg barn/unge, yrkesaktive samt eldre og pleietrengende.

Dette jobber man mot i den 4-årsperioden man er valgt for, det er kun den perioden man har muligheten til å påvirke, både nåtidens og fremtidens vilkår i kommunen.

For å skape den kommunen og utvikle den dit man vil, må få flertall i kommunestyret, og til slutt må man klare å sette det ut i livet. For å komme dit må man først og fremst ha noe som kalles handlingsrom, økonomisk handlingsrom.

Der er vi ikke i dag. Utgiftene øker mens inntektene reduseres.

Vefsn Kommune har i løpet av få år mistet økonomisk handlingsrom pga bla redusert innbyggertall, redusert barnetall, ei regjering som har sultefora kommunene økonomisk over flere år og dermed altså redusert inntekt fra staten. En sterk reduksjon av statlige arbeidsplasser de siste sju årene i Vefsn har forsterket den negative utviklinga.

Ser man på befolkningsutviklingen i Vefsn bakover og den stipulerte utviklingen fremover, ser man raskt utfordringa.


Fra 2003 har kommunen vår hatt en nedgang på 400 barn i skolepliktig alder, denne trenden fortsetter med en stipulert nedgang på 15 % frem 2030. Samtidig drifter vi med samme antall skoler, noe vi ikke har økonomi til.

Samtidig er eldrebølgen på full fart inn over oss. Vi har mange allerede som skulle hatt plass både i omsorgsboliger og på sykehjem, og vi har behov for mange flere hender i eldreomsorgen.

Dette må vi politikere og Vefsns befolkning ta inn over seg, vi er nødt til å ta grep, og tilpasse driften etter beste evne ut fra realitetene vi står i. I dag er det omsorgssektoren som subsidierer drifta av vår grunnskole, og dette er vi som politikere nødt til å endre på.

Vi må derfor ta grep nå for å prioritere de som virkelig har behov for hjelp, og da må det også fattes vedtak som oppfattes som upopulære.

Endring av skolestruktur er en sak som er vanskelig. Vi ønsker alle det beste for våre barn, og nærmiljøskolen er viktig både i by og bygd, men vi må ta inn over oss at vi nå drifter vår kommune med bruk av våre sparepenger, altså fond. Uten endringer av drifta, er disse oppbrukt i løpet av 3-4 år. I tillegg er det viktig å minne om at det ikke er lov ifølge Kommuneloven å bruke lån, salg, fond og sparepenger på drift. Driften skal finansieres av driftsinntekter ifølge innstramminger i kommuneloven fra 2019. Dersom vi ikke gjør endringer, er ikke Fylkesmannen og ROBEK-lista langt unna, og det betyr at Fylkesmannen overtar økonomistyringa i vår kommune. Videre stiller kommuneloven også krav om at driften skal være bærekraftig i en langsiktig plan, som betyr krav til positiv økonomisk utvikling i økonomiplanperioden. Altså økt økonomisk handlingsrom

Dette må alle politikerne ta inn over seg, vi må flytte driftsutgifter fra skole til pleie og omsorg. Vi kan ikke stikke hodet i sanda som strutsen, og håpe at utfordringen går over.

Kjære frustrerte innbyggere, vi forstår at kutt, nedskjæringer, og nedleggelse av tilbud ikke er populært, men vi har ingen valg, grep må tas, ellers blir grep tatt for oss.

Vefsn Senterparti ser utfordringen vi har, og vi tar grep:

Vi framskynder bygging av Fredlundskogen trinn 2.

Vi skal bygge omsorgsboliger både på Parken og andre steder.

Vi effektiviserer omsorg med 10 nye Pu-boliger.

Videre redder vi fra rådmannens kuttliste blant annet Newtonrom, Skolestua, deler av SFO tilbudet, Frisklivssentralen, Fjelltrim, kiosk på kinoen, sceneinstruktørordningen, tilskudd til: bygdehus, idrettslag, kulturgrupper og private veier mm.

Får å få til dette må vi gjøre mange grep, noen store og noen små.

Vi skal se på overtidsbruk, vikarbruk, redusere antall årsverk i kommunen, redusere antall kommunale biler, redusere kommunale/politiske reiser, og redusere rammen til politisk virksomhet.

I tillegg til dette og mye mer, er det en del stor grep som må til for å lykkes.

Blant annet må vi dessverre redusere kostandene knyttet til skole og barnehage drift.

Dette foreslås i arbeidet med økonomiplanen, med stipulerte tall og ut fra prognoser. Men de foreslåtte tiltakene kommer tilbake til kommunestyret godt utredet og kvalitetssikret før endelig vedtak om nedleggelse eller igangsettelse vedtas. Alle skal bli hørt, og alle innspill bli vurdert.

Vi som politikere ønsker ikke å gjøre ting dyrere, mindre attraktive eller legge ned tilbud eller skoler, vi ønsker i det lange løp å gjøre kommunen vår til verdens beste bosted.

Men nå må vi ta et steg tilbake, omstille driften og redusere pengebruken, før vi igjen kan kalle oss Vefsn et steg foran.