ETTgruppa og «HattfjelldalsPlattformen»

Administrasjonen i «Ja til ETTsykehusmodellen midt på Helgeland» samlet seg helgen 7. - 9. oktober på Hattfjelldal Hotell for å stake ut veien videre i den betente sykehussaken på Helgeland, og hvordan snu Helse Nords vedtak om «et sykehus med to lokasjoner». ETTgruppa var i utgangspunktet positiv til èt stort felles sykehus på Helgeland, sentralt plassert, i likhet med blant annet et samlet medisinsk fagmiljø. Etter Helse Nords vedtak om «et sykehus med to lokasjoner» 18. desember 2019, etter kaffepausen på styremøtet hvor dette ble bestemt, endret ETTgruppa synspunkt.

Mulighetene for å samle det somatiske tilbudet på Helgeland i ett stort sykehus

Bakgrunnen til prosjektet «Nye Helgelandssykehuset» kom i 2014. Den politiske ledelse i kommunene på Helgeland, sammen med Helse Nord og Helgelandssykehuset (HSYK) var enige om at å utrede mulighetene for å samle det somatiske tilbudet på Helgeland i et stort sykehus. Tanken var, at ved å samle ressursene i «et hus», kunne man øke tjenestetilbudet på Helgeland og gjennom dette tilfredsstille de kravene som stilles til store akuttsykehus. Målbildet både for Helse Nord og politikerne var dermed å optimalisere helsetjenestene, ved å samle ressursene i en felles lokalisering.

Vedtaket som det nå foreligger, «et sykehus med to lokasjoner», gir et langt dårligere helsetilbud for innbyggerne på Midt-Helgeland

Det ble ganske raskt klart for ETTgruppa at vedtaket «et sykehus med to lokasjoner», om sør-sykehuset ble plassert i ytterkanten Sandnessjøen, i stedet for på en sentral lokasjon cirka midt mellom Mosjøen og Sandnessjøen, ville skape et langt dårligere helsetilbud for innbyggerne på Helgeland, da spesielt for innbyggerne på Midt-Helgeland, hovedsakelig kommunene Vefsn, Grane og Hattfjelldal.

Vedtaket som ble fattet av Helse Nord 18. desember 2019 er ikke verken utredet, konsekvensutredet eller ROS-utredet (Risiko- og Sårbarhetsanalyse). ETTgruppen mener dette er en prosess, inklusive de vedtak fattet i prosessen, som er i utakt med lovverket og forfatningen. Vedtaket om plassering av et «Hovedsykehus» på Helgeland på Alstenøya, er et vedtak ETTgruppa ser på som fullstendig virkelighetsfjernt. Nye Helgelandssykehuset er en styrt prosess, hvor alle vedtak som skal fattes gir seg selv i premissene gitt for de utredninger som er gjort.

0-alternativet, dagens sykehusstruktur på Helgeland, er langt bedre enn den fattede 2-modellen!

Pasienten synes glemt i den pågående prosessen. Det naturlige burde være at pasienten var hovedfokus i Helse-Norge, men, ikke på Helgeland tydeligvis. Pasient, pårørende, ansatte og økonomi er hovedingrediensene i smeltedigelen kalt helsetilbud. Vi mener fortsatt at ETT stort sykehus sentralt plassert på Helgeland ville gitt det beste helsetilbudet for regionen. Men, dette er nå ikke mulig, og det for lang tid framover. Hva som er et fakta, er at dagens modell, «0-modellen», med de tre eksisterende sykehus på Helgeland, Mosjøen, Mo i Rana og Sandnessjøen, er langt bedre for innbyggerne på et samlet Helgeland enn den vedtatte 2-sykehusmodellen (sykehus på Mo i Rana og Sandnessjøen, nedleggelse av sykehuset i Mosjøen).

0-modellen er bedre for pasienter, for pårørende og for ansatte. Også bedre i forhold til økonomi, hvor alle utredninger konkluderer med langt bedre bærekraft for 0-modellen enn for den vedtatte 2-modellen, som vil være helt ødeleggende i et allerede særdeles negativt scenario, for Helgelandssykehuset og for Helse Nord.

ETTgruppa har mange jern i ilden

Veien videre for ETTgruppa? Det er mange momenter, men, nevnes kan:

· Utredning om veien ut av Helse Nord og overgang til Helse Midt for kommunene på Midt-Helgeland. Vefsn kommune er i gang med denne utredningen, helt forståelig: Hvorfor skal vi være en del av noen som ikke vil ha oss med? Ja, vi snakker om Helse Nord.

· Vi sammenfatter nå alle dokumenter som har betydning for Hattfjelldal, Grane og Vefsn ift. sykehussaken, med hovedtrykk på hvordan vi skal beholde et godt sykehustilbud for innbyggerne på Midt-Helgeland.

· Vi hadde i Hattfjelldalshelgen møter og samtaler med politikere og innbyggere i regionen, vi har fått gode og ikke minst viktige innspill som vi kan bygge videre på.

Kampviljen på topp!

· Vi har systematisert og funnet frem gode poenger i dokumenter, utredninger, artikler, rapporter, lovverk, m.m., som skal «spisses» ytterligere i vårt videre arbeide for et godt og LIKEVERDIG sykehustilbud for alle Helgelands innbyggere.

· Vi har lagt strategier, gjennomgått teorier, og planlagt kommende handlinger, utarbeidet nødvendige skriv blant mye annet.

· Det er påvist en tydelig sammenheng mellom avstand til akuttsykehus og dødelighet for personer med livstruende lidelser. Det er ønskelig at så mange pasienter som mulig har kort reisevei til sykehuset, dette kan særlig være viktig ved hendelser som slag eller hjerteinfarkt, ved fødsler eller alvorlige ulykker. Ved å erstatte sykehuset i Mosjøen med èn ambulanse som foreslått av administrasjonen i HSYK, skaper dette en økning på mer enn ti døde i året! Godtar vi en slik forringelse av helsetilbudet i Hattfjelldal, Grane og Vefsn?

Folkemøter i Grane og Hattfjelldal?

· ETTgruppa ønsker å ha folkemøter i Hattfjelldal og Grane, som vi hadde det i en fullsatt Kippermoen idrettshall 1. juni 2022, dette for å orientere.

· Det er mange som ikke har fått med seg at å flytte over fra Helse Nord til Helse Midt mest sannsynlig vil være med på å forsterke sykehuset i Mosjøen, sykehuset som er Hattfjelldal, Grane og Vefsn sin sikkerhet for vår fremtidige Helse når uhellet er ut ved sykdom og skade.

· Vi har mye gårdsdrift, industri, havn som vokser, jernbane, flyplass, utbygging av E6, alle disse er momenter som krever akuttberedskap / stabiliseringsberedskap.

Det er mye skjer, og vi i ETTgruppas administrasjon ber om forståelse for at ikke alt kan skrives om. Vi håper på videre engasjement og bred støtte fra befolkningen på Midt-Helgeland i denne vår felles kamp, etter hvert som noe settes ut i livet, både fra politikere, næringsliv og innbyggere generelt på Midt-Helgeland. Vi har et mål og skal sloss med nebb og klør for dette målet, å gi seg nå er ikke en opsjon!

ETTgruppa