Vi i Bondelaget krever at kommunen får til en varig løsning som fungerer alle parter.

Hattfjelldal er en stor landbrukskommune og er helt avhengig av en fungerende veterinærtjeneste. Ansvaret for hvert dyreindivid står sterkt. Det er ikke bare de økonomiske tap vi tenker på, men også den psykiske påkjenningen for alle bønder som må stå med syke dyr uten tilgang på hjelp. Bønder står allerede under et stort press angående dyrevelferd fra storsamfunnet og dette er med å bidrar til det psykiske presset bønder allerede er under.

Bondelaget og næringa er opptatt av videre rekruttering til yrket og vi tenker på hvilke signaler kommunen sender ut til ungdom som vurderer etablering innen landbruksnæringa.

Selv om det er inseminør i drift pr dags dato, er bøndene også bekymret for hva som skjer om det ikke er inseminør tilgjengelig.

Bondelaget forlanger at kommunen får til en ordning både kortsiktig og langsiktig, næringen kan ikke leve med usikkerheten og komplikasjonene som denne situasjonen fører til.

Kommunen har over lang tid forsømt sitt ansvar, jamfør lov om veterinærer og annet dyrehelsepersonell.

§3a. Kommunens ansvar.

Kommunene skal sørge for tilfredsstillende tilgang på tjenester fra dyrehelsepersonell.

Kommunene har ansvar for å organisere en klinisk veterinærvakt utenom ordinær arbeidstid.

Landbruksnæringen er i tillegg økonomisk presset som det er, om man ikke i tillegg kan bli påført store økonomiske tap. Vi forventer at kommunen er sitt ansvar bevist og står klare til å yte økonomisk kompensasjon til de bøndene som forulempes i denne situasjonen.

Vi i Hattfjelldal Bondelag håper på en snarlig og varig løsning!