I oktober kom høyesterettsdommen som konkluderer med at respekten for og håndteringa av reindriftas interesser, er satt til side for utbyggerinteressene på Fosen. Det er viktig at staten og kraftbransjen tar lærdom av dette, og at dette vil endre måten slike prosjekter planlegges og gjennomføres for ettertiden

I et avisinnlegg kritiserer en representant for Motvind Norge vindkraftkommunene Åfjord og Vefsn. Kritikken retter seg mot at kommunene innvilget dispensasjon fra reglene om arealplaner i plan- og bygningsloven, og at kommunene kunne nekte en dispensasjon.

Å få kritikk er noe en kommune skal tåle. Samtidig er det viktig for alle parter å få fram hva som er en kommunenes rolle og posisjon i vindkraftsaker.

I 2009 vedtok Stortinget å unnta store vindkraftverk fra reglene om arealplanlegging i plan- og bygningsloven, og overførte denne myndigheten fra kommunene til staten. Det forelå derfor ingen reguleringsplikt for kommunen, og vindkraftverk er unntatt fra byggesaksbehandling. Vindkraftverk kan imidlertid ikke bygges i strid med gjeldende planer, men i slike tilfelle kan kommunen gi dispensasjon, slik Åfjord og Vefsn kommune gjorde.Når staten har gitt konsesjon, vil vilkårene for dispensasjon være oppfylt. Dersom kommunen skulle velge å si nei til dispensasjon, vil staten kunne bestemme at konsesjonen skal ha virkning som statlig plan etter plan- og bygningsloven. Det betyr i praksis at det er lite kommunal myndighet igjen.

Med stortingsvedtaket i 2009, mistet også kommunene myndighet og ansvar i vindkraftsaker. Dette ansvaret er det nå staten som har, og det er derfor staten og konsesjonssøker som alene har myndighet og ansvar for å kartlegge hvilke virkninger et anlegg vil ha på reindrifta. Dette er også grunnen til at det var nettopp Fosen Vind og Olje- og energidepartementet som var saksøkt av reindrifta i Høyesterett.

Vertskommuner som Åfjord og Vefsn er viktige høringsinstanser. Kommunene har ansvar for å vurdere samlede fordeler og ulemper ved en konsesjon ut fra sitt ståsted, men har verken fagkyndighet eller ansvar for å utrede konsekvensene av en utbygging. Kommunene har et politisk ansvar for å mene noe om en utbygging, og søke å oppnå det beste for innbyggerne. Samtidig er det er staten og utbyggerne som alene har det juridiske ansvaret for at gjeldende regelverk, nasjonalt og internasjonalt, blir fulgt. Det ansvaret har staten og utbygger forsømt på Fosen.

Kommuner med vindkraftverk og annen lokalt inngripende nasjonal infrastruktur venter i spenning på at staten og Fosen Vind finner snarlige og gode løsninger med reindrifta basert på Høyesteretts dom.

Berit Hundåla, ordfører Vefsn kommune og Vibeke Stjern, Ordfører Åfjord kommune