Verneområder, distriktskommuner og bred verdiskaping

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Siv Mossleth, Kari Anne Bøkestad Andreassen, Bengt Fasteraune, Ole André Myhrvold og Sandra Borch om økte lokale ringvirkninger av verneområdene og Norges nasjonalparker faller godt i smak for mange av oss som har stort omfang av ulike verneområder i egen kommune.

"Forslag:

1.Stortinget ber regjeringen flytte flere statlige arbeidsplasser ut til verneområdepunktene og således styrke fagmiljø og lokalsamfunn der verneverdiene er.

2.Stortinget ber regjeringen styrke besøkssentrene, nasjonalparkkommunene og naturarven som verdiskaper.

3.Stortinget ber regjeringen stimulere til mer lokal verdiskaping, næringsutvikling, levedyktige bedrifter og helårlige arbeidsplasser med grunnlag i verneområdene og merkevaren Norges nasjonalparker

Bakgrunn

Natur har en viktig plass i den norske folkesjelen. Nasjonalparkene er noe av det flotteste av norsk natur. Verneområdeforvaltning, besøkssentrene, nasjonalparkkommunene og andre aktører har ulike roller relatert til verneverdiene. Likevel har de ulike aktørene muligheter for å samarbeide for å få til fornuftig bruk av områdene, uten at det forringer verneverdiene. Eksempelvis vil gode besøksstrategier utarbeidet av lokale verneområdestyrer gjøre det mulig for andre aktører å være vertskap for opplevelser og vise omsorg for både de besøkende og naturen.

Lokal forvaltning av verneområder gjennom verneområdestyrer og en ny visuell identitet med grunnlag i merkevaren Norges nasjonalparker åpner porten til nye opplevelser, senker terskelen for besøk og øker kunnskapen om naturen. Nasjonalparkene gir mulighet for både økonomisk, kulturell, sosial og miljømessig verdiskaping. Det er viktig at lokal forvaltning fører til at arbeidsoppgavene i større grad skjer i områdene hvor nasjonalparkene og verneområdene finnes. Det må stimuleres til lokal verdiskaping, næringsutvikling, levedyktige bedrifter og helårlige arbeidsplasser med grunnlag i nasjonalparkforvaltning og merkevaren Norges nasjonalparker.

Det er behov for en bærekraftig utvikling og bred verdiskaping som kombinerer vern av naturverdier og fornuftig bruk. Eierskap, identitet og stolthet er en forutsetning for godt vertskap, noe som skaper verdier både for gjesten, lokalsamfunnet, bedriften og kommunen hvor verneområdene er. Verdiskaping er mer enn økonomisk fortjeneste for enkeltpersoner eller enkeltbedrifter. Det er hensiktsmessig å fokusere på flere former for verdiskaping og gjennom det sikre en bærekraftig utvikling, øke verdiskaping for lokalsamfunnet og ivareta verdiene i naturen på lang sikt. For nasjonalparkkommunene vil det være viktig hvordan de besøkende opplever helheten med overnatting, lokal mat og natur- og kulturopplevelser. Nasjonalparkkommunenes oppgaver og roller gjør at de har gode forutsetninger for å kunne bli sentrale aktører i arbeidet med å implementere merkevaren Norges nasjonalparker. "

Mange distriktskommuner innehar store naturverdier. Disse verdiene har gitt et livsgrunnlag for folk i lange tider. Norge har forpliktet seg til å verne ulike naturtyper som skog, fjell og andre naturområder med særpregede og unike naturkvaliteter.

Det kan være vanskelig for lokalpolitikere å følge med på de ulike verneprosessene, enten det gjelder skogvern, landskapsvern, naturreservat eller nasjonalpark. Det kan være biologiske, geologiske- eller andre naturkvaliteter som ligger til grunn for vernet. Det kan også være at Statskog eier store areal i en kommune, og det er lettere å verne Statskog sitt areal, enn private areal. Vernet reduserer muligheten til å utnytte ressursene til å skape verdier f.eks. av skogsdrift og tre-bearbeidende industri. På indre Helgeland var skogen tidligere grunnlag for mange arbeidsplasser. Det er det ikke lenger, fortrinnsvis på grunn av maskinell drift og ikke manuell hogst. Dersom vernet utvides ytterligere vil det også gå ut over industrien, noe som er alvorlig for noen lokalsamfunn.

Øvrige naturområder av stor verdi, og uten tekniske inngrep, gir i dag, som før, grunnlag for reindrift, øvrig beitebruk, jakt og fiske. Mange av disse verneområdene gir for øvrig grunnlag for arbeidsplasser et helt annet sted enn lokalt. Lokal forankring av nasjonalparkforvalterne er et fremskritt, sett fra kommunenes side. Det likevel langt flere arbeidsplasser som havner i Miljødirektoratet, lokalisert i Trondheim.

Økt satsing på Merkevaren Norges nasjonalparker og stimuleringsmidler gjennom Naturarven som verdiskaper er viktig oppfølging av de etablerte nasjonalparker, naturreservat og landskapsvernområder dersom ambisjonene med «Velkommen inn» skal lykkes. Dette formuleres i representantforslaget på en utmerket måte.

Senterpartiet i Vefsn, Grane og Hattfjelldal