“Det vil være naturlig å diskutere hvordan vi kan få mer ut av eksisterende vannkraft, men også se om det er mulig å bygge ut mer av det som har vært vernet”, sa Arbeiderpartiets energipolitiske talsmann, Terje Aasland, til media i romjulen. Forrige uke fremmet Frp forslag i Stortinget om å bygge ut vannkraft i vernede vassdrag, og Statsminister Støre utelukker heller ikke utbygging av vernede vassdrag.

Her i Nordland har Thorheim og Langvatn (H) stått frem med at de ønsker Vefsnvassdraget utbygd. Det vises til ny teknologi som vil gjøre en utbygging skånsom.

Vefsnavassdraget ble vernet i 2009, og det er siden da ikke utviklet noe teknologi som gjør inngrep i naturen mindre skånsomt. Utbyggingsplanene som lå til grunn før vassdraget ble vernet omfattet omentrent hele Vefsnvassdraget fra grensen mot Børgefjell nasjonalpark øverst i Susendal. Thorheim og Langvatn sin fremstilling av saken er å male rosenrødt ved å bruke det grønne skiftet som gissel. Verneverdien av vassdraget kan ikke måles i penger! Saken fremstilles også på en måte som ikke klargjør omfanget av vassdraget.

Vefsnvassdraget er et stort flodsystem som strekker seg over et areal på 4122 km2. Vassdraget er i sin helhet unikt både i nasjonalt og regional sammenheng. Nasjonalt er det det siste store flodsystemet som ikke er bygd ut, det er også unikt for regionen der de fleste vassdragene er utbygd. Det særegne mangfoldet innen biologi og geologi bidrar til det svært varierte landskapsbildet langs Vefsnavassdraget. Vassdraget er kategorisert med meget stor verneverdi på flere områder.

Vefsnavassdraget er hjem for et stort biologisk mangfold, herunder viktige våtmarksområder med stor verdi som trekk-, hvile- og hekkeområde for fugl. Det finnes også en rekke rødlistearter innenfor vassdragets nedbørsfelt.

Videre er det viktige samiske interesser knyttet til reindrift, jordbruk, utmarksnæringer, kulturmiljø og kulturminner innenfor nedbørfeltet til Vefsna. Disse kulturminnene er viktige historiske dokumenter for den historiske bruken av området og samisk tilstedeværelse. Mangfoldet av kulturminner i området gir høy identitetsverdi.

Som friluftsområde har området stor betydning, ikke bare for oss lokalt, men også nasjonalt og internasjonalt. Flere aktører innenfor reiseliv bruker aktivt vassdraget og området rundt til opplevelsesbasert turisme. Landskapet er variert og spennende, fra rolige til ville og alpine former. Feltet henger også sammen med andre store naturområder, bl.a. Børgefjell og Lomsdal/Visten nasjonalparker.

Ordfører Hundåla (Sp) skal ha ros for å ha tatt kampen mot utbygging. Men når partiet hennes nasjonalt er den største forkjemperen for utbygging av vernede vassdrag, er problemet at Vefsna ikke er unik blant de vernede vassdragene.

Å starte en ny, opprivende vannkraftsdebatt nå, er å rive opp gamle sår i utallige distriktssamfunn landet rundt. Vi håper Hundåla bruker sin stemme for å advare Senterpartiet mot dette.

Skal vern bety noe som helst, så må det være varig. Vi i MDG foreslår derfor på Stortinget at vernede vassdrag skal holdes utenfor mandatet til regjeringens nye energikommisjon. Vi kan ikke løse strømkrisa gjennom å ødelegge det vi har igjen av verdifull natur.

Håkon Møller, gruppeleder for Miljøpartiet De Grønne på Nordland fylkesting og Lasse Olsen, leder, Miljøpartiet De Grønne i Vefsn