Alle har noe å bidra med i arbeidslivet

«Jeg tror at det er mange som i dag er helt eller delvis uføretrygdet, men som på den rette arbeidsplassen ville hatt mye å bidra med».

I Friskgården Helgeland jobber vi med arbeidsinkludering. Vi tar utgangspunkt i hver enkelt sine unike ressurser og leter sammen med våre deltakere etter jobbmatch. Sitatet over viser tilbakemeldingen vi fikk hos en personalansvarlig når vi henvendte oss til bedriften hans med forespørsel om å bidra som arena for arbeidspraksis. En slik holdning gir fordeler, ikke bare for den enkelte arbeidssøker, men også for bedrifter og for samfunnet vårt.

Norge er ansett som et av verdens beste land å bo i. Vi har bygd opp et velferdssystem som er avhengig av et spleiselag hvor alle er med og bidrar til det store prosjektet - nemlig et fellesskap som skal sikre hver enkelt av oss tilpasset hjelp når vi trenger det.

Det siste året har vært et unntaksår. Det har vist oss at vi, ikke bare som enkeltindivider, men også som samfunn, kan bli rammet av det uforutsigbare. Det vi ikke så komme. Slike hendelser tvinger oss ofte til å tenke nytt, og til å lete etter ressurser som kanskje ikke var synlige for oss tidligere.

Apropos; arbeidslivet på Helgeland har tilpasset seg endring før. Et eksempel på dette er hvordan havbruksnæringen i et historisk perspektiv har gått fra den tradisjonelle fiskeskøyta med et par mann om bord til dagens drift hvor den omfatter ikke bare fangst av fisk, men også oppdrett og moderne måter å bruke fisken på. Dette har medført at vi har fått bruk for å videreutvikle kompetansen vår – eller å tenke nytt om hvordan vi jobber.

Endring er en del av hverdagen. Få eller ingen går igjennom livet uten å oppleve hendelser som krever endring - ei heller uten å kjenne på en eller annen form for strev. Statistikk viser at de hyppigste årsakene til sykmelding i dagens samfunn er lettere psykiske vansker samt muskel- og skjelettplager. Veien fra det å stå utenfor arbeidslivet, til isolasjon, ensomhet og psykiske vansker er både kortere og mer vanlig enn mange tror. Dette har arbeids- og sosialdepartementet nå satt søkelys på i sin kampanje #semuligheter. Det er en sannhet som vi trenger å snakke mer om i fellesskap.

At flest mulig i yrkesaktiv alder får en plass i arbeidslivet, skaper verdi i form av livskvalitet for den enkelte, og lønnsomhet for bedrifter og samfunnet som helhet. Det er allment kjent at den viktigste enkeltfaktoren for at mennesker blir på en arbeidsplass over tid, er opplevelsen av tilhørighet. Praksis har vist oss i Friskgården Helgeland at dette også gjelder når en skal tilbake i arbeid etter en tid med fravær. Ansvaret for at den enkelte skal ha et sted hvor en både kan høre til og bidra, ligger hos oss alle.

Enkeltmenneskene vi i Friskgården Helgeland møter er like forskjellige som deg og meg. Noen har mye erfaring fra arbeidslivet – andre har mindre. Fellesnevneren er at de alle er i en situasjon som krever endring og omstilling. Fremfor alt er de unike mennesker som sitter på unike ressurser som vi jobber for å identifisere og styrke. Målet vårt er at alle skal få mulighet til å bidra til vekst, utvikling og verdiskaping på Helgeland. Vi håper nettopp du og din bedrift vil være med å se mulighetene sammen med oss. Vi kan love deg noen oppdagelser som vil skape ny innsikt og bidra til verdiskapning.

Stine-Marte W. Konradsen

Veileder ved Friskgården Helgeland