Politikk er å prioritere

I vinter har det gått to program på NRK vi tror og håper veldig mange har sett. De satte fokus både på eldreomsorg og det å leve med demenssykdom. Vi tør påstå at de av oss som har sett disse programmene har blitt påvirket av dem, både positivt og negativt. I «Demenskoret» møtte vi flotte, engasjerte programledere og fine folk med demenssykdom samt deres pårørende. I «Brennpunkt» fikk vi et innblikk i eldreomsorgen som provoserte og forferdet oss. Begge disse programmene er utrolig viktige. Fordi de setter fokus på utfordringene vi står i, som vi har stått i en stund, men som bare vil bli enda større dersom vi ikke tar noen fornuftige grep nå.

Når det gjelder mennesker med demens og deres pårørende, er Vefsn kommune i gang med en demensplan. Denne vil hjelpe oss politikere og administrasjonen i kommunen til å tenke helhetlig, og ta med perspektivet «demensvennlig kommune» i arbeidet vi gjør.

Det er også vedtatt at Fredlundskogen byggetrinn 2 skal settes i gang i 2023. Dette er bra prosjekter som vil bidra til økt livskvalitet for denne gruppen mennesker og deres pårørende, og for de som jobber med mennesker med demenssykdom!

Når man snakker om en helhetlig omsorg må man ikke glemme de som skal gi denne pleien. Det er vel lite eller ingen tvil om at gamle bygg som har en dårlig og tungvint planløsning ikke gir de beste arbeidsforholdene for pleierne, hverken i eldreomsorg, demensomsorg eller på andre områder. Det er på høy tid at brukere, beboere, ansatte og pårørende sine behov blir satt i fokus.

Vi har i mange år hørt at det er et stort press på tjenestene i helse- og omsorgssektoren. Nå oppleves det som større enn noen gang. Dette kan blant annet skyldes at da kommunestyret la ned 36 sykehjemsplasser i 2018, var forutsetningen at hjemmetjenesten skulle styrkes markant slik at flest mulig kunne bo hjemme lengst mulig. Denne forsterkingen av hjemmebasert omsorg har ikke vært god nok, og må styrkes betydelig.

Med utfordringene helsesektoren har med bemanningen, får dette økonomiske konsekvenser for kommuneøkonomien. I tillegg får det store konsekvenser for den enkelte ansatte, og dermed også de som mottar tjenester. Vi i Vefsn Senterparti vil jobbe for prioritering av, og fortgang i planene om å bygge ut nye sykehjemsplasser i Vefsn. Dette i tillegg til den allerede vedtatte utbyggingen av to fløyer, (16 plasser) på Fredlundskogen! Dette er en dobling av tidligere planlagt utbygging. Vi mener også det er absolutt nødvendig å bygge ut dagtilbudet for eldre og mennesker med demenssykdom, slik at eldre kan bo hjemme lengst mulig på en forsvarlig og verdig måte.

Vi må også ta på alvor at hele landet sliter med å få tak i nok bemanning innen omsorgssektoren, og Vefsn Senterparti vil derfor være pådriver for å få satt i verk stimuleringstiltak for både utdanning og rekruttering av nye arbeidstakere.

Det skal være trygt for alle eldre å bo i vår kommune.


For Vefsn Senterparti

Kine Mosheim-Lysfjord

Ordførerkandidat