Dårlig samarbeidsklima

Vefsn kommune er invitert inn sammen med Grane og Hattfjelldal i møter med Helgelandssykehuset HF vedrørende vedtakspunkt 4 i strukturvedtaket knyttet til ny sykehusstruktur på Helgeland. Det har til nå vært avholdt 2 møter mellom Helgelandssykehuset og kommunene.

Vefsn kommune opplever at klimaet i samhandlingsmøtene er av en slik art at det ikke skaper et godt samarbeid og derav en god prosess. Vefsn kommune blir møtt med sinne og hersketeknikker når det stilles konkrete spørsmål, spørsmål som er relevante i forhold prosessen man er i. Særskilt oppleves dette fra konstituert AD Hanne Frøyshov og delvis av prosjektdirektør Ole Hope. Det vises liten vilje til å ta innover seg tilbakemeldinger eller svare ut spørsmål fra kommunen. Vefsn kommune har blant annet etterspurt når Helgelandssykehuset HF har tenkt å legge fram styresak over hvilke spesialisthelsetjenester som skal være igjen i Mosjøen da det har stor betydning for kommunen og ikke minst befolkningen. Etter å ha unnlatt å svare selv etter gjentatte forsøk på å få et svar informerte prosjektdirektør at styresak vil komme før jul. Dette har stor betydning og ikke minst vekker det en bekymring da et vedtak i styret kan føre til at man starter å ta ned aktivitet i Mosjøen innen kort tid.

Tidligere AD Hulda Gunnlaugsdottir var tydelig på at det ikke skulle tas ned ved Helgelandssykehuset Mosjøen før nytt sykehus er på plass. Konst. AD Hanne Frøyshov sier at uttalelser fra tidligere AD Hulda Gunnlaugsdottir kan hun/de ikke forholde seg til.

Det er en klar forventning fra Vefsn kommune at det ikke bygges ned tjenester i Mosjøen før nytt hovedsykehus er etablert jamfør uttalelse fra tidligere AD.

Tidligere helseminister uttalte i forbindelse med valg av sykehusstruktur på Helgeland at alle skulle få trygge og gode helsetjenester der de bor. Konst. AD Hanne Frøyshov uttalte på samarbeidsmøte 22.09.22 at det ikke vil være mulig å garantere bedre helsetjenester på individnivå og hun ber også at diskusjonene ikke hektes på tidligere utsagn.

Det oppleves svært frustrerende når vi verken kan forholde oss til uttalelser fra tidligere AD eller fra tidligere helseminister. Det kan oppleves som om administrasjonen for Helgelandssykehuset overprøver den øverste politiske leder for helseforetakene.

Kommunens representanter har i møtet blitt presentert fra Helgelandssykehuset HF at det ikke er en selvfølge at man blir involvert og at kommunene i så måte er heldige som får komme med innspill. Vedtakspunkt 4 handler nettopp om at man skal utrede samlokalisering med kommunale helsetjenester, det innebærer at kommunen må være sterkt delaktig i prosessen og derav være en likeverdig part. Det er derimot vanskelig for kommunen å legge fram konkrete forslag på hvilke kommunale helsetjenester en kan samhandle om når man ikke vet hva som blir igjen av spesialisthelsetjenester.

Det er planlagt 2 møter til, Vefsn kommune ber om at bruken av hersketeknikker må opphøre og det må vises vilje til å ta imot konstruktive innspill fra kommunene. Hvis ikke dette skjer er det lite fruktbart å delta på møtene. Vi forventer å bli sett på som en likeverdig part i samarbeidet.

Vefsn kommune vil til slutt uttrykke bekymring over at konstituert administrerende direktør Hanne Frøyshov og prosjektdirektør er søkere til stilling som AD. Det fører til en økt bekymring for utviklingen til Helgelandssykehuset hvis en av disse skal bekle stillingen som AD i Helgelandssykehuset HF.

Vefsn kommune ber om at styret i Helgelandssykehuset tar de grep som er nødvendig for at vi skal få et bedre samarbeidsklima.

Berit Hundåla, ordfører