(iSandnessjøen)

Uverdig prosess, en trussel mot framtidens akuttberedskap?

Det er bekymringsfullt at vi er på vei til å forme to små sykehus med tap av kompetanse og faglig rekruttering på Helgeland.

Vår forventning er at styret i Helse Nord ser den farlige vendingen prosessen nå tar, og at de ansvarlige i styrene må nå sette foten ned for en uthuling av helseminister Høies vedtak, og tilbakefører tarmkreftkirurgien til hovedsykehuset i Sandnessjøen.

Vårt hovedsykehus skal ha den spesialkompetanse som gjør at befolkningen slipper å være kasteballer i et system med lange miljø- og helsebelastende syketransporter til Bodø, Tromsø eller Trondheim.

Vi som bor ytterst ute på øyene i Herøy og Dønna har i utgangspunktet en krevende transport for komme oss til et hovedsykehus i Sandnessjøen.

Pågående organisatorisk og regionalt politisk støy har hindret gjennomføring av Høies vedtak 27. jan. 2020. Det er uforståelig at administrerende direktør kan foreslå en skjønnsmessig måte, begrunnet med et kortsiktig tilbakeføringsbehov av tarmkreftkirurgi, for å fordele fagspesialiteter på Helgeland. Det er, om mulig, enda mer uforståelig at styret i Helgelandssykehuset lar seg lede av administrasjonens framlegg. Tarmkreftkirurgi er et fag som hører til et fagsterkt akuttsykehus og hovedsykehus på Helgeland.

Vedtak som tas framover vil få avgjørende konsekvenser for hva vi skal ha av trygg og forsvarlig helsehjelp i mange år framover. Dette vil påvirke trygghet for folk, akuttberedskapen og kvalitet i den jobben som skal utøves i et hovedsykehus på Helgeland.

Vi er svært bekymret for framtiden for hovedsykehusets innhold for oss som omkringliggende øykommuner.