Nystad hadde opprinnelig en frist med å rydde opp i laksetrappa i Fellingforsen innen tirsdag i denne uka. Fristen ble deretter utvidet til fredag. Fredag formiddag hadde Nystad etter det Helgelendingen skjønner ennå ikke gitt Fylkesmannen en formell bekreftelse på at han akter å rydde opp i trappa.

Ubehøvlet

– Vi har hatt fortløpende kontakt med Nordwin Nystad. Jeg håper vi kan komme til enighet i løpet av fredagen. Dersom vi kommer i mål og klarer å bli enig om hva som skal skje med steinen som blokkerer laksetrappa, håper jeg arbeidet kan gjøres på mandag, sier Hanne Margot Karbøl Hanssen til Helgelendingen. 

Hanssen er seniorrådgiver hos Fylkesmannen i Nordland og fikk saken i fanget etter at Tore Vatne, seksjonsleder ved Fylkesmannens miljøvernavdeling, tok ferie.

Det er tomt for vatn i laksetrappa ved Fellingforsen.
Det er tomt for vatn i laksetrappa ved Fellingforsen.(FOTO: )

– I tillegg til å finne en løsning på selve saken skal vi i tillegg behandle Nystads klage på det første vedtaket, altså pålegget om å renske trappa for stein, sier Hanssen. Hun avviser at diskusjonen med Nystad gjelder penger og ønsker heller ikke å kommentere Nystads karakteristikk av ansatte ved fylkesmannsembetet. Han kaller dem blant annet «ubehøvlet», og beskylder dem for «å ha en lite smidig forhandlingsteknikk».

Svært uheldig

Helgelendingen snakket med Tore Vatne fredag for ei uke siden. Han la da ikke skjul på at han var bestyrtet over det som hadde skjedd i fossen. I det første brevet der Nordwin Nystad får beskjed om å rydde opp, heter det blant annet at «å fylle steinmasser i fisketrappa i Fellingforsen er et tiltak som vi vurderer som et klart brudd på forskriften om fysiske tiltak i vassdrag».

Han skriver videre at tiltaket medfører eller kan medføre fare for forringelse av produksjonsmulighetene for laks og sjøørret i den anadrome delen av Vefsnavassdraget ovenfor Fellingforsen.

– Dette er svært uheldig, spesielt i en fase der bestandene er under reetablering etter å ha blitt kvitt gyroparasitten. Tiltaket medfører også risiko for å øke fangsten av laks og sjøørret nedenfor fossen og kan føre til at fangsten av fisk i vassdraget forskyves, heter det i brevet.

«En forhastet slutning»

Helgelendingen har hatt kontakt med Nystad i løpet av den siste uka. Han har ikke villet kommentere saken underveis, men har gitt Helgelendingen innsyn i flere avtaler knyttet til Fellingforsen. I en e-post til Fylkesmannen gjør Nystad det klart at han ikke kjenner seg igjen i hendelsesforløpet som beskrives i pålegget, samt i media. Nystad viser til at pålegget er rettet mot ham personlig, og at det kun bygger på indisier.

«Vedtaket anses å være en forhastet slutning og framstår som fullstendig ubegrunnet. Det vil derfor ikke tatt til følge», heter det i e-posten hvor Nystad ikke legger skjul på at saken for ham framstår som krenkende og svært ubehagelig. 

Laksetrappa blokkert med stein – forholdet anmeldt til politiet  

Beklager misforståelse

I en mail fredag gjør Nystad det overfor Fylkesmannen i Nordland klart at han som leder for Midt Norge Entreprenør (MNE) har gitt en veldig klar redegjørelse for hva som har skjedd, og hvordan MNE har blitt involvert i saken.

«I ettertid ser vi at det er forskjellig oppfatning om hva som er bestilt og ikke, mellom oppdragsgiver Vefsnlaks og MNE som utførende entreprenør», heter det blant annet i e-posten hvor Nystad også beklager at misforståelser oppstår.

Deretter kommer oppsummeringen som gir Fylkesmannens saksbehandler, seniorrådgiver Hanne Margot Karbøl Hanssen, håp om at saken nå kan løses relativt raskt.

Fort gjort

Slik formulerer Nordwin Nystad sitt tilbud:

Såframt det kommer en saklig henvendelse/pålegg til rette vedkommende, og at vi er fritatt for alt ansvar vedrørende laksetrappas dårlige tilstand og defekter, samt laksevelferd og eventuell annen misnøye som måtte oppstå i den forbindelse, skal vi selvsagt gjøre vårt ytterste for å få flyttet på noen steiner.

 Om dere i stedet for å bruke Grane kommune for å utføre den fysiske delen i form av tvangstiltak, vil vi selvfølgelig kunne være behjelpelig med oppdraget i form av bestilling fra Grane kommune såframt vi fortsatt har utstyr i området.

– Vi er i dialog med grunneier og arbeidet vil være relativt fort gjort.

Beordrer opprydding i Fellingforsen: – Vi har aldri fattet et slikt vedtak tidligere