Statens vegvesen har i en lang periode regulert en ny gang- og sykkelvei som skal bygges fra krysset mellom Grågåsvegen og E6, og østover til markakrysset. Nå er reguleringsprosessen ferdig og arbeidet godt i gang.

Bilister som kjører på E6 oppover Kulstaddalen og i retning av markakrysset kan nemlig neppe ha unngått å legge merke til gravemaskiner og lastebiler som er i sving langs veien.

Den nye gang- og sykkelveien skal i all hovedsak bygges på østsiden av E6. Men det skal også bygges en ikke ubetydelig bit på vestsiden av E6, og da fra markakrysset til krysset til Åremvegen.

For den ukjente er Åremvegen veien som leder til blant annet Søndre Helgeland miljøverk (SHMIL).

I tillegg til selve gang- og sykkelveien skal det bygges en kulvert nær markakrysset.

Den totale lengden på gang- og sykkelveien blir på godt over en kilometer. Dette er noe kortere enn opprinnelig planlagt. Utgangspunktet var å bygge gang- og sykkelvei på begge sider av veien helt fra krysset mellom Grågåsvegen og E6, og markakrysset. Men det viste seg at deler av traseen vest for E6 hadde svært problematiske grunnforhold; i praksis kvikkleire.

Kvikkleire ved E6 i Kulstaddalen: - Kan ikke bygge sykkelvei som planlagt 

Gang- og sykkelveien var også i utgangspunktet en del av et planforslag for E6- strekningen Kulstaddalen nord – Åkvik, men ble senere tatt ut og presentert i et eget planforslag.

I en planbeskrivelse for E6-strekningen Kulstaddalen – Åkvik står det for øvrig at kulverten skal bygges like sør for en ny rundkjøring ved markakrysset. Gang- og sykkelveien skal bygges med en arm inn mot Markavegen.

– Med en kulvert er atkomst til gang- og sykkelveien sikret uten å være nødt til å krysse E6, sier Rainer Smedseng i Statens vegvesen.

Gang- og sykkelveien skal etter planen stå ferdig i løpet av 2019.

– Vi håper den kan bli tatt i bruk i år, sier Smedseng.

 

 

LEIRE: Det ble ikke noe av en tidligere planlagt gang- og sykkelvei på deler av vestsiden av E6. Bak i bildet skimter vi en bit av Grågåsvegen i Kulstadlia.
LEIRE: Det ble ikke noe av en tidligere planlagt gang- og sykkelvei på deler av vestsiden av E6. Bak i bildet skimter vi en bit av Grågåsvegen i Kulstadlia.(FOTO: )