– Kampen for Mosjøen lufthavn er ikke satt i bero, selv om målet ble nådd i fjor med setningen i NTP om at lufthavnstrukturen skal beholdes. Jobben framover går ut på å få politikere og andre til å forstå at utviklingen av elfly går rivende fort. Bare se på flyplassprosjektet i Bodø: Der prosjekteres ladestasjoner for lading av elfly. Vi får informasjon om at det kan bli satt i drift kommersielle elfly med 50-seters fly på kortbanenettet fra 2025 og utover. Et annet poeng er selvsagt at dersom hauanprosjektet skulle bli realisert så vil jo flyplassene i Mosjøen og Sandnessjøen bli lagt ned, nettopp for å mate passasjerene inn til Hauan. Så vi kan ikke stoppe kampen for flyplassen her i Mosjøen, sier Bjørn Larsen, daglig leder i Mosjøen næringsforening.

Finansiering av Hauan: – En risikosport å bygge selv og satse på at staten kommer inn senere 

- Rimelig å gi 300.000 kroner

I en sak til Vefsn formannskap innstiller rådmannen i Vefsn kommune på at Mosjøen næringsforening får 300.000 kroner som kompensasjon for arbeidet foreningen har utført med flyplassaken.

– Foreningen har lagt ned et stort arbeid for å sikre drift og utvikling ved flyplassen. Det er rimelig at foreningen blir kompensert økonomisk for innsatsen, skriver rådmannen i saksframlegget.

Saken behandles i formannskapet 19. juni, og 20. juni i Vefsn kommunestyre. Bakgrunnen er en søknad fra næringsforeningen om 500.000 kroner i tilskudd.

Rådmannnen har med andre ord kortet ned på beløpet i saksframlegget.

Mosjøen næringsforening har tidligere og i to omganger fått totalt 500.000 kroner som kompensasjon for flyplassarbeid.

I søknaden opplyser Larsen at kostnadene næringsforeningen har hatt på flyplassarbeid i perioden fra 2012 til 2018 utgjør 1,33 millioner kroner.

– I antall timer har vi lagt ned ytterligere to årsverk, skriver Larsen. Han konstaterer derfor til Helgelendingen at støtten på totalt 800.000 kroner fra kommunen på langt nær er nok.

– Jeg har jobbet mye med medieovervåking, skaffet dokumenter – noe som er svært tidkrevende – og vært med på lobbymøter sammen med flere andre, blant andre styrelederen i næringsforeningen og med ordføreren. Alt dette koster mange penger. Jeg håper at vi lærer av erfaringene i denne saken. Fra mitt ståsted så mener jeg at kommunen i framtiden bør sørge for at pengepotten i slike viktige saker blir dedikert tidlig i prosessen og at den er mye større. Det gir mulighet til å jobbe mer jevnt og trutt, sier Larsen.

Han synes at kommunen allerede er på rett vei.

– Espen Isaksen i Mosjøen og omegn næringsselskap er dedikert til sykehussaken. Det viser at kommunen har lært og ser nytten av hvor viktig det er å ha prioriterte ressurser i viktige saker.

- En stor risiko

– Hvilket inntrykk har du av Rana kommunes bidrag for å realisere en ny flyplass på Hauan?

– Rana kommune og næringslivet har nok disponert mye mer penger på lobbyisme og også på ekstra utredninger, som den fra Møreforsking. Hos oss har vi oppnådd målet vi satte oss, med teksten i NTP i 2017 som sier at lufthavnstrukturen skal bestå.

Direktøren for LNS: – Flyplassen i Rana bør realiseres snarest mulig 

– Hva er status for hauanprosjektet nå, sett fra ditt ståsted?

– Det ser jo ut som om Polarsirkelen lufthavnutvikling AS ikke får med seg lokalt næringsliv til å stille opp med 300 millioner kroner. Og ikke minst så må hele kostnaden med å bygge flyplassen forskutteres, trolig med 2-2,5 milliarder kroner. Det er en stor risiko for eventuelle investorer å si ja til å risikere så mange penger uten å vite om de får pengene tilbake.

Styreleder Håkon Johansen sier det er et godt tegn at både kommunen og næringslivet er enige om at jobben for den lokale flyplassen er viktig.

– Vi vil nok få behov for mer penger, både fra kommunen og andre. Dette med elfly er et svært viktig argument, og vi må være på banen. Kampen er ikke ferdig, nei. Vi vet jo at enhver setning i NTP kan strykes eller endres, sier Johansen.

MER PENGER: Styreleder Håkon Johansen i Mosjøen næringsforening sier at foreningen trolig får behov for mer penger i arbeidet for å posisjonere flyplassen i Mosjøen.
MER PENGER: Styreleder Håkon Johansen i Mosjøen næringsforening sier at foreningen trolig får behov for mer penger i arbeidet for å posisjonere flyplassen i Mosjøen.(FOTO: )