Den politiske høyresiden i norsk politikk lar seg provosere av det tette forholdet mellom Arbeiderpartiet og fagbevegelsen. Det kan vi i arbeiderbevegelsen leve godt med. Det fagpolitiske samarbeidet er tuftet på et historisk samarbeid bygget på gjensidig respekt. Gjennom det fagpolitiske samarbeidet har vi oppnådd fantastiske resultater og bygd Norge stein på stein.

Nå er det snart kommunevalg og Fagforbundet ønsker politiske forsikringer fra partiene som stiller til valg i norske kommuner. I den sammenheng har de utformet noen utvalgte punkter som de kaller ORDFØRERLØFTE. Som ordførerkandidat for Leirfjord Arbeiderparti har jeg ingen betenkeligheter med å signere og arbeide for dette. Derfor ønsker jeg å meddele følgende:

Dersom jeg, Sten Rino Bonsaksen, blir ordfører i Leirfjord kommune lover jeg å arbeide for å:

  1. Etablere en heltidskultur i kommunen. Bare unntaksvis, og etter avtale med tillitsvalgte, skal deltidsstillinger kunne lyses ut.
  2. Sørge for at trepartssamarbeid og medbestemmelse etter lov og avtaleverk fungerer fullt ut på alle nivå i kommunen.
  3. Kommunen må ansette flere medarbeidere fremfor å leie inn folk fra vikar- og bemanningsbyråer.
  4. Sørge for at kommunen har egne lærlingplasser i henhold til KS’ måltall, 2 lærlinger per 1000 innbyggere.
  5. Bruke kommunens innkjøpsmakt for å bekjempe arbeidslivskriminalitet. Sørge for at kravet om fagarbeidere og lærlinger følges opp i kommunens anskaffelser og i kontrakter om kjøp av tjenester.
  6. Eldres behov må stå i sentrum. Ansatte må få tid og muligheter til god eldreomsorg. Vi vil gi de ansatte i eldreomsorgen mer tid og frihet til å ivareta brukernes behov, og fjerne/ikke innføre «stoppeklokkeomsorg» og målstyring.
  7. Offentlig drevne tjenester må ikke settes ut på anbud.
  8. Styrke det forebyggende arbeidet i kommunen for å motvirke sosiale problemer.
  9. Senke prisen på kultur- og fritidsaktiviteter, eller sette inn andre tiltak for å sikre at alle barn og unge får mulighet til å delta, uavhengig av familiens økonomi.
  10. Aktivt få på plass «Rett person på rett plass» og oppgavedeling på alle nivå i kommunen.

Som ordførerkandidat for Arbeiderpartiet i Leirfjord setter jeg pris på Fagforbundets initiativ med ordførerløfte. Dette fordi det faglige arbeidet på arbeidsplassene og det politiske arbeidet i partiet er selve kjernen i arbeiderbevegelsen. Slik bygger vi trygge og frie samfunn som i neste omgang sikrer oss, innbyggerne, trygghet i fellesskap.

Godt valg!

Sten Rino Bonsaksen

Ordførerkandidat

Leirfjord arbeiderparti