Fylkesmannens miljøvernavdeling hadde i fjor seks tilfeller der de fant det nødvendig å varsle vedtak om tvangsmulkt etter forurensningstilsyn hos virksomheter i fylket. Den høyeste tvangsmulkten Fylkesmannen i Nordland varslet etter tilsyn var på 300.000 kroner. Av en oppsummering av fjoråret heter det at det ikke ble nødvendig å iverksette noen av tvangsmulktvedtakene.

– Dette betyr at varsel om tvangsmulkt har vært et virkemiddel som har fungert etter hensikten. I et tilfelle fant Fylkesmannen det nødvendig å varsle stenging av et avfallsdeponi. Heller ikke her har det vært nødvendig å fatte noe vedtak, heter det i oppsummeringen av fjoråret.

I 2018 hadde Fylkesmannens miljøvernavdeling tilsyn med 71 virksomheter i Nordland. 53 av disse fikk pålegg om å rette avvik. Seks fikk varsel om tvangsmulkt og en fikk varsel om stenging. Ingen ble anmeldt. Det ble krevd inn over en million kroner i gebyr i forbindelse med fjorårets tilsyn. Dette er en tredobling fra året før. Oversikten viser at miljøvernavdelinga i fjor gjennomførte flest tilsyn ved akvakulturvirksomheter med avfallsanlegg som en god nummer to.