Den endelige rapporten fra Statens helsetilsyn angående tarmkreftkirurgisaken ved Helgelandssykehuset i Sandnessjøen kom omsider. Selve hovedkonklusjonen her i denne har vel egentlig strengt tatt vært kjent lenge nå:

Her ble det utført kirurgi som ikke holdt mål. Som i tillegg også førte til alvorlige avvik og unaturlige dødsfall. Dette ble heller ikke varslet om verken til Helgelandssykehuset eller til politiet. Som det skal gjøres i slike tilfeller.

Avgjørelsen om å stenge ned denne kirurgien i Sandnessjøen i januar 2020 var altså ifølge helsetilsynet helt korrekt. Så dette er nå ikke lenger noen diskusjon.

Statens helsetilsyn i Norge er, som det ligger i navnet et statlig tilsyns og forvaltningsorgan. Dette har den overordnete faglige tilsynsmyndigheten for helse - og sosiale tjenester her i landet. Helsetilsynet har også myndighet utover dette. Det kan komme med advarsler, opprette tilsynssak mot enkelte, inndra autorisasjoner til helsepersonell og gå til politianmeldelse.

Altså i utgangspunktet et viktig organ for helsetjenester i Norge. https://www.regjeringen.no/no/dep/hod/org/etater-og-virksomheter-under-helse--og-omsorgsdepartementet/underliggende-etater/statens-helsetilsyn/id279747/

https://no.wikipedia.org/wiki/Statens_helsetilsyn

I den endelige rapporten om tarmkreftkirurgien i Sandnessjøen blir bjella hengt på den rette sauen. Her slås det fast at det er DE som er «problemet» i denne saken. Ikke hele «Helgelandssykehuset», som hittil feilaktig har vært sagt fra Helse Nord. Samtidig velger helsetilsynet å ikke gå til tilsynssak mot noen enkelte i Helgelandssykehuset.

Akkurat dette blir uforståelig for folk flest.

Her har varsling av alvorlige medisinske avvik og unaturlige dødsfall helt bevisst ikke vært utført. Daværende foretaksdirektør/enhetsleder ved Helgelandssykehuset i Sandnessjøen har vært klar over disse forholdene. Også daværende avdelingsleder ved kirurgisk avdeling var kjent med dette. Det ble altså heller ikke varslet videre hverken til foretaksledelsen i Helgelandssykehuset eller til politiet.

Lovbrudd ble ikke innrapportert eller varslet om.

Årsakene skal angivelig være at disse forholdene kunne gi sykehuset et «dårlig rykte» i en lokaliseringskamp i sykehusprosessen på Helgeland. En ren lokalpolitisk vurdering, med andre ord.

Nå i ettertid kan det kanskje sies at dette var en gedigen feilvurdering. Som det heter: «Evig eies kun et dårlig rykte». Og hva slags rykte Helgelandssykehuset i Sandnessjøen nå har blant folk i helgelandsregionen er vel lett tenkbart.

Helgelandssykehuset HF får sitt i rapporten. Helse Nord også.

Ledelsen i Helgelandssykehuset har ikke hatt god nok kontroll med sykehuset i Sandnessjøen. Og Helse Nord har gjort vedtak som ikke har vært faglig begrunnet. Medisinsk direktør i Helse Nord fremstår som omtrent å være inkompetent.

Men ingen enkeltpersoner stilles til ansvar. Det som har foregått ved sykehuset i Sandnessjøen, i Helgelandssykehuset og i Helse Nord får ikke personlige konsekvenser for noen. Helsetilsynets rapport fremstår egentlig som en oppramsing eller gjengivelse av det som har skjedd og ikke noe særlig mer. Her vil nok mange spørre seg:

Hvis ikke slike forhold som er blitt avdekket i tarmkreftkirurgisaken i Sandnessjøen er tilstrekkelig til å reise tilsynssak mot enkelte ved sykehus, hva kan da eventuelt være det?

Når kan slikt eventuelt gjøres?

Og ikke minst: Er for eksempel slike kirurger helt «trygge» i et slikt yrke? Som det også er blitt påpekt her: Noen kirurger fortsetter med å gjøre tabber. https://www.bt.no/nyheter/innenriks/i/JxpLL6/erfarne-kirurger-advarer-det-er-ikke-en-menneskerett-aa-faa-operere

Statsforvalteren i Nordland har også fått klagebrev i forbindelse med tarnkreftkirurgisaken ved Helgelandssykehuset i Sandnessjøen. Og i sitt tilsvar her så gjør han egentlig bare det samme som helsetilsynet gjør i sin vurdering i sin endelige rapport om saken: Repeterer saken eller hendelsene og ikke noe mer utover det. Omtrent som Bent Høie sa det da han var ferdig med å presentere vedtaket sitt i 2020: "Sånn ble det". Statsforvalteren ser heller ikke i denne saken at det er grunn til å "reise noen tilsynssak". For mange av oss blir dette både "tafatt" og på grensen til det tragikomiske.

Her har mennesker beviselig rett og slett mistet livet på grunn av feilbehandling. Noe som i tillegg ikke har vært varslet om videre til Helgelandssykehuset og til politiet, som det skal gjøres ved såkalte mistenkelige dødsfall. Lovbrudd har vært skjult. Med bestemt hensikt.

Spørsmålet her blir kanskje:

-Trenger vi noe helsetilsyn i Norge?

Og kanskje også dette: Trenger vi statsforvaltere?

Når slike lovbrudd ikke skal få konsekvenser for enkeltpersoner? Som lovbrudd ellers stort sett gjør det for oss mennesker i samfunnet?

Avisen VG har i tre år gransket alvorlige hendelser og dødsfall ved norske sykehus. I en artikkel publisert 14.11.2021 kommer det frem at i alt 1845 hendelser som medførte alvorlig skade eller dødsfall for pasienter i 2020 aldri ble varslet til Helsetilsynet. Dette vil si at åtte av ti saker der helsepersonell selv mente at det kunne ha skjedd feil i pasientbehandlingen, ikke ble varslet. Eller at fire av fem alvorlige sykehushendelser aldri varsles til Statens Helsetilsyn.

Direktør Jan Fredrik Andresen i Statens helsetilsyn sier i den samme artikkelen dette om varsling av slike hendelser:

«- Helsetilsynet er bekymret for pasientsikkerheten i de virksomhetene som ikke jobber godt nok med uønskede hendelser, sikkerhet og kvalitet.

For at varselordningen skal fange opp alle hendelser som er varslingspliktige, må sykepleiere, leger og annet helsepersonell ha kjennskap til ordningen, sier Andresen.

Han sier det er viktig at ansvarlige ledere i sykehusene legger opp til god meldekultur – og åpenhet om risiko og uønskede hendelser.»

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/g6JB9B/fire-av-fem-alvorlige-sykehus-hendelser-varsles-aldri

Dette er vel og bra. Men hva med enkeltpersoners personlige ansvar? Her er det altså ikke snakk om noen konsekvenser for personer som bevisst unngår å melde inn eller varsle om alvorlige avvik og mistenkelige dødsfall ved sykehus. Av for eksempel rene lokalpolitiske årsaker, slik som ved Helgelandssykehuset i Sandnessjøen.

Som nevnt først i innlegget her så har Helsetilsynet myndighet til å reagere ganske strengt i slike tilfeller som dette. Som de for eksempel i tarmkreftkirurgisaken velger å ikke gjøre. Så må de samtidig også ha en sak å reagere på. En viktig del av problemet her er, som vi ser at saker ikke blir varslet videre til dem i utgangspunktet.

Nå har vi etter hvert en ny regjering og en ny helseminister i Norge. I forbindelse med dette er det blant annet bebudet at det vil bli en gjennomgang/evaluering av Statens Helsetilsyn. https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/k6da9X/departementet-skal-granske-helsetilsynet-vil-snu-hver-stein?utm_source=recirculation-matrix&utm_content=g6JB9B

Og med den tidligere kritiske omtale som Helsetilsynet har fått i media, ikke minst med behandlingen deres av tarmkreftkirurgisaken i Sandnessjøen, så kan dette kanskje være på sin plass.

For til slutt å svare på spørsmålet i overskriften her:

Ja. Vi trenger et sterkt uavhengig helsetilsyn i Norge. Dette viser ikke minst disse her omtalte sakene.

Ståle Paulsen, Mo i Rana