I Helgelendingen torsdag 17. oktober kan vi lese at Grane kommune foreslår ei ny snøscooterløype langs Nedre Fiplingvatnet. Denne løypa har også vært foreslått tidligere, men Statskog som grunneier har vært imot.
Løypeforslaget har jevnlig vært diskutert blant hytteeiere og lokalbefolkning og motsetningene har til dels vært sterke. Til tross for at løypa altså er meget kontroversiell fortsetter kommunen sitt arbeid for å få den realisert. Det er ikke nok at Grane kommune allerede har etablert 210 km med scooterløyper. De jobber utrettelig for stadig å utvide løypenettet. Her er det ikke mye spor av klimaproblematikk og «det grønne skiftet».
Den foreslåtte løypa er kontroversiell fordi den går rett gjennom den største hyttegrenda i Grane; Fiplingvatnet med rundt 300 hytter. Dette området, referert av kommunen selv i saksframlegget som det viktigste frilufts-området i Fiplingdalen, har alltid hatt liten scootertrafikk, og den foreslåtte løypa vil føre til en stor endring av miljøet og frilufts-kulturen. Fra skibaserte kultur til scooterbasert. Og den vil bryte med en rekke av de føringer og retningslinjer som skal legges til grunn ved etablering av løyper. Disse retningslinjene sier bl.a. at løypenettet skal bidra til å redusere det arealet som påvirkes, at det er vesentlig å bevare store sammenhengende vinterfriluftsområder uten motorisert ferdsel, at kommunen i planleggingen skal ta hensyn til påvirkning på bolig- og hytteområder, og at det er viktig at verdifulle rekreasjonsområder og stille områder blir ivaretatt.
I tillegg til at løypa bryter med disse føringene er den helt unødvendig ut fra en helhetlig vurdering av løypenettet i kommunen. Gjennom forbindelse til nabokommuner og derfra videre til andre kommuner (og Sverige) gir de eksisterende løyper allerede i dag ubegrensede muligheter for de som vil ta lengre scooterturer. Nord-sør forbindelsen gjennom Fiplingdalen er ivaretatt gjennom løypa fra Bæråskammen til Båtskarryggen og videre til Majavatn. Løypa gir heller ikke nye muligheter for tilgang til områder som ellers bare kan bli nådd på ski, noe man skulle tro var noe av hensikten med løypene. Fiplingvatnet er allerede meget tilgjengelig. Og det er vel ingen tvil om at naturopplevelsen er noe helt annet ved å kjøre gjennom det naturvakre Bæråsen-området enn å kjøre på et vatn med bilvei og hytter på begge sider.
Når det gjelder næringsaktørers ønske om løypa burde det kanskje være en ide for kommunen heller å satse på Leiren som et senter for snøscootertrafikk, med scootergarasjer, bensin, service etc. Dette vil ikke minst styrke butikken som er et meget viktig «hjerte» i dalen.
Den foreslåtte løypa er et paradoks i forhold til de reguleringer man ellers har i området. Det ligger nær opp til en nasjonalpark, det er naturreservat både i nord- og sørenden, det er begrensning i størrelse på båtmotorer osv. Reguleringer som er akseptert fordi de sikrer nærmiljøet og aktivitesmulighetene på sikt.
I det eksisterende løypenettet har kommunen i hovedsak klart å legge løypene slik at de i minst mulig grad framprovoserer motsetninger mellom «tilhengere» og «motstandere». Den foreslåtte løypa vil bryte drastisk med dette. Man kan vel knapt finne en trase som gir et bedre grunnlag for å skjerpe motsetningene.
Kommunestyret i Grane har hittil vedtatt all etablering av løyper nærmest uten diskusjon. Kan man håpe at et nytt kommunestyre med ny ordfører klarer å se litt nyansert på problematikken og innse at denne løypa ikke bør realiseres?