Hvor mange statsministre eller andre politiker har ikke sagt at kompetanse og kunnskap er framtidas olje? Da regjeringen i fjor la fram Perspektivmeldingen 2021 (Stortingsmelding 14 – 2020-2021) lå det et tydelig budskap, om at kompetanse og kunnskap vil være avgjørende for at Norge også i framtiden skal kunne møte de utfordringene man vil støte på og fortsatt skal kunne være et godt land å bo i. Hvis politikerne mener alvor så må de snart begynne å innfri. Lærerkrisen er over oss nå og det må penger på bordet for å løse den!

Ja, kompetanse og kunnskap er nøkkelen til at velferdssamfunnet skal fungere og utvikle seg positivt i årene framover, men hvem er da leverandøren av denne kompetansen og kunnskapen? Det finnes selvfølgelig flere måter å tilegne seg kunnskap på, men en av de viktigste leverandørene på kunnskap er skolene og lærerne som jobber der. Uten gode skoler og gode lærere vil våre barn ikke få utviklet kompetanse på et slikt nivå som AS Norge ønsker. Det er på skolene de lærer å lese, skrive og regne matematikk. De offentlige skolene er en premissleverandør av elever som skal videre oppover i systemet og utdanne seg til alle jobber som krever annen kompetanse.

I dag mangler grunnskolene og de videregående skolene i Norge 16 400 lærere. Ser vi på søkertallene til lærerutdanningen er det nedslående lesning. Bare fra i fjor har tallene gått ned til over 11 % på de som har søkt lærerutdanning på sitt førstevalg. Søkere har også vært synkende i flere år. Hva vil skje om vi til slutt ender opp med å ikke ha lærere med lærerutdanning i Norge? De store taperne er i første omgang barna våre og da kanskje spesielt de mest sårbare ungene, de med foreldre som ikke har ressurser til å kompensere dårlig undervisning. Etter hvert vil dette også gå utover kompetansen og velferden i Norge.

Den største arbeidsgiveren for landets lærere er kommunene og fylkeskommunene, der KS (Kommunenes Sentralforbund) er deres arbeidsgiverorganisasjon og skal jobbe for deres rammebetingelser. KS gikk ganske nylig ut og hevdet at undervisning godt kan utføres av andre enn lærere med lærerutdanning. De mener altså at nesten hvem som helst kan gå inn og undervise i dagens skole! I dag hentes det dessverre alt for mange inn i skolen, som kun har videregående skole, for å drive med undervisning - og dette synes KS er greit!

I og med at KS er arbeidsgiverorganisasjonen for kommunene så er det jo strengt tatt politikerne som bestemmer over KS og da kan det være betimelig å spørre politikerne om de er av samme mening som KS?

Er det greit at dine barn ikke får en lærerutdannet lærer, som kan dette med å bygge relasjoner, veilede og lære bort kunnskap, når de begynner på skolen?

Jeg velger å tro at våre politikere, lokale og sentrale, har en annen oppfatning om hvem som skal undervise våre barn enn det KS har. Det er på tide at en sier i fra nå. Skal vi nå målet om en god skole og satse på kunnskap i framtiden må vi ha gode lærerutdannede lærere.

Tirsdag 31. mai ble det klart at de tre største lærerorganisasjonene, Utdanningsforbundet, Lektorlaget og Skolenes Landsforbund, ikke godtok riksmeklerens skisse til løsning i kommunal sektor. Grunnen til dette er at KS nedprioriterer lærere i skolene atter en gang. Helt siden lærerne ble flyttet over fra stat til kommunene har de hatt en mindrelønnsutvikling sammenlignet med andre yrkesgrupper i kommunene. Dette kan vi ikke akseptere lengre. Det går utover rekruttering til yrket og det går utover alle elevene som ikke får en lærerutdannet lærer når de er på skolen.

Tor Arne Gangsø, sjefsforhandler for KS og kommunene, gikk ut etter meklingsoppgjøret og sa at de hadde fått mandat fra kommunene å nedprioritere skoleverket. Kan det være mulig at kommunene har gitt KS et slikt mandat? Har vanskelig å tro at kommunene har gitt KS et slikt mandat. Tenker at det absolutt er på sin plass at kommunepolitikerne står fram og sier i fra om dette ikke stemmer. Vi kan ikke ha et KS som driver sin egen agenda og så skylder på kommunene og politikerne i kommunene?

Politikernes festtaler om at kunnskap og kompetanse er så viktig, står i alle fall som en stor kontrast mot «mandatet» KS hevder de har fått. Det er en klar forventning at sentrale og lokale politikere viser at de mener alvor med fine partiprogram og fine festtaler og faktisk tar situasjonen på alvor.

Trygve Svenning, Lokallagsleder i Utdanningsforbundet Hemnes og fylkesstyrerepresentant i Utdanningsforbundet Nordland