Vi som jobber på Kippermoen er opptatt av at ungdommene i Vefsn og elevene våre skal trives og at de skal vokse og utvikle seg til å bli gangs og dannede samfunnsborgere. Overgangen fra barneskole til ungdomsskole representerer for mange barn et viktig skille. Det er en ny start for alle elever, med en ny klasse, nye medelever, nye omgivelser og nye voksenpersoner rundt seg. De får mer ansvar, andre regler og andre forventninger som de skal forholde seg til. Vi ser elever som vokser stort på akkurat dette. Vi ser elever som trenger nye sjanser og nye muligheter etter å ha gått sju år på samme skole.

Hver eneste elev får et nytt miljø og en ny sjanse med overgangen fra barneskole til ungdomsskole. De får rom til å vokse i en periode i livet der de skal utvikle seg mye. Det handler både om relasjoner til medelever og til voksne. Det handler om de elevene som opplever ulike typer utfordringer i klasse- og skolemiljø. For oss som jobber her er det også viktig å opprettholde et bredt og samlet fagmiljø for å sikre kvalitet i opplæringen til våre ungdommer og elever.

Forslaget om å lage tre 1.-10.-skoler i Mosjøen vil bety økte driftsutgifter i oppvekstsektoren. I sin tid ble ungdomsskolene Finnbrauten og Kippermoen slått sammen, med mål om å samkjøre drift av to ungdomsskoler. Dette gav igjen stordriftsfordeler, blant annet gjennom størrelse på grupper og klasser. Hvis elevene på byskolene skal gå 1.-10. trinn på samme skole, vil dette fjerne den stordriftsfordelen man har med dagens skolestruktur, organisering og dagens ungdomsskole. Hvis vi ser på elevantallet rundt om på byskolene i dag, må hver skole i minimum ha to grupper eller klasser per trinn. Dette vil si minst seks grupper eller klasser på byskolene totalt. Med samme elevantall på Kippermoen ungdomsskole vil antall grupper eller klasser være fire eller maksimalt fem. Det vil igjen si at det er ingenting å spare på å legge om driften etter ordførerens forslag. Det vil tvert imot kunne koste kommunen mer i drift, med antall lærere og annet personell som kreves for å dekke behovet med tre 1.-10.-skoler.

Vi som jobber på Kippermoen er fullstendig klare over kommunens stramme økonomiske situasjon. Dagens kommunestyre ble valgt inn høsten 2019. Allerede da var man godt klar over de økonomiske utsiktene i Vefsn kommune. De fikk et år på seg til å sette seg inn i budsjetter og saker, for så å komme på banen med sine forslag til hvordan vi skal få det bedre økonomisk sett i vår kommune. Hvordan jobber politikerne våre for å komme fram til best mulige løsninger for skolene i Vefsn?

Vi må kunne forvente at når det skal legges fram et budsjett og et blikk framover i tid, må det være gode begrunnede forslag. De må komme ut fra et helhetsbilde og en plan over hvordan Vefsn kommune skal klare seg i årene som kommer. Slik oppleves ikke forslaget som kom i avisartikkelen 11. desember og som ordføreren framsatte på møte med FAU-representanter fra Olderskog, Mosjøen og Kulstad. Ni dager før avisoppslaget la Arbeiderpartiet og Senterpartiet fram et tydelig budsjettforslag, men innholdet var noe helt annet. Vi undrer oss over hva begrunnelsen for dette nye forslaget om tre 1.-10.-skoler er? Hvilket fokus har man hvis man fremmer det? Det er viktig å tenke på elevene og at elevene må høres. Elevene våre må oppleve at medvirkning er reelt og at demokratiet er noe de også får delta i.