Gå til sidens hovedinnhold

Sykehusdebatten: "Høring og involvering på kommunenivå har fram til nå hatt liten innflytelse på prosessen"

Artikkelen er over 2 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Fullverdig sykehus med alle funksjoner på kysten- strekningen Sandnessjøen til Toven. Gode operative forhold for helikopter, uten isingsproblematikk - og nærhet til sjø med gode fasiliteter for ambulansebåt, er et krav og en forutsetning.

Denne løsningen har jeg arbeidet for under hele prosessen, og er kort oppsummert min anbefaling. Vi må ha gode samarbeidspartnere for å lykkes og jeg støtter derfor fullt ut opp om det felles arbeidet som tolv kommuner sør for Korgfjellet har igangsatt.

Bestillingen fra Helse Nord til vårt eget foretak har vært gjenstand for mange tolkninger, sett i lys av nasjonale føringer. Helseministeren gjorde det også klart at to foretak, Helgelandssykehuset og Sykehuset Innlandet ( Mjøsregionen ), skulle være unntatt fra å følge de sist vedtatte føringene fordi prosessene allerede var i gang. Jeg skal ikke prøve på å spekulere i hva som ligger i dette, men jeg konstaterer at Sykehuset Innlandet ender opp med å anbefale ett nytt akuttsykehus på Moelv som erstatning for de 4 eksisterende sykehus med akuttfunksjoner.

Det er allerede foretatt store investeringer fra fellesskapet på veier og tunneler på Helgeland, nettopp med tanke på å bygge regionene nærmere hverandre. Tror vi at dette vil ha noe å si for fremtidens sykehusstruktur på Helgeland????

Vi har nylig hatt to besøk fra stortinget med medlemmer fra Helse- og Sosialkomiteen. Under et godt besøkt åpent folkemøte i kulturbadet påpekte SP’s Kjersti Toppe to ting som var viktig for meg:

- Hun har ikke sagt at ett sykehus på Helgeland ikke fungerer. Hun har sagt at to likeverdige akuttsykehus bør utredes bedre, men at dette samtidig er nært det nullalternativet som allerede er pålagt drøftet av ressursgruppa. Etter hennes syn er denne utredningen gjort på slett vis i rapporten.

- Kjersti Toppe har beskrevet hele rapporten til ekspertgruppa fra desember 2018 som elendig og ikke egnet som beslutningsgrunnlag. Noe som støttes fullt ut av mange på Helgeland.

Høyre hadde besøk av Sveinung Stensland som etter besøket uttalte til NRK: «At Toppe ønsker to sykehus er ikke så rart. Senterpartiet har ingen hemninger og vil ha nye sykehus over alt. Det er det ikke rom for».

Sett i lys av at vi nettopp har fått en ny regjering har jeg ingen tro på at noen der vil etterspørre hva Toppe og SP mener om sykehus. Vi har en beslutningskjede vedrørende sykehus som medfører liten politisk involvering, bortsett fra lokale høringer på kommune og fylkesnivå og til slutt på Helseministerens kontor. Høring og involvering på kommunenivå har fram til nå hatt liten innflytelse på prosessen, selv om man i lokalpresse og Facebook skulle tro de hadde en avgjørende myndighet. Endelig vedtak kan fint holdes utenfor realitetsbehandling i Stortinget hvis dagens regjering og flertall ønsker det.

Jeg kan på ingen måte se at det gagner hele Helgeland hvis det ender opp med kun ett stort akuttsykehus og at det skal ligge i en av de tre byene. Avstanden til hver enkelt av de tre byene og de som får størst akuttavstand vil bli uforholdsmessig stor med bil eller båt, som jo er den desidert største transportbæreren. Helikopter er et fantastisk supplement, men har sine begrensninger.

Tilsammen bor det ca 18000 mennesker i sør-regionen (sør for Mindland) og på kysten (de uten landfast forbindelse). De har den desidert mest krevende transportveien ved akutte hendelser. Kombinasjonen båt og helikopter er for dem livsviktig bokstavelig talt, samtidig som transporttiden forlenges ved dårlig vær. En fremtidig sykehusstruktur som forverrer deres allerede krevende transporter er for meg utenkelig.

Lokalisering kan ikke vedtas før fremtidig sykehusstruktur på Helgeland er lagt. Det er derfor særdeles viktig at man ikke utelater, men beholder alle lokasjonene som ble beordret utredet fra Helse Nord.

Høringssvaret fra de tolv kommunene har overhodet ikke vurdert spørsmålene som er reist fra foretakets eget styre i desember, eller spørsmålene fra rådmennene i Alstahaug og Vefsn, ang økonomi, føde, psykiatri, transport, planprogram m.v. Dette utelates ganske enkelt fordi de tolv kommunene forutsetter at det er foretakets rolle å utrede, mens det er kommunenes og fylkets oppgave å gi høringssvar på utredningene. Enkeltkommuners utredning av viktige problemstillinger vil mangle legitimitet og tillit.

Når ekspertgruppa likevel konkluderer uten å ta med, eller i svært liten grad berører, disse emnene, ender man opp med en rapport som ikke har den nødvendige tillit og blir slaktet av svært mange kompetente mennesker. Foretaket står da tilbake ribbet for den viktige tillit og integritet som er helt nødvendig for å beslutte noe som er til folkets beste.

Det er viktig at foretaket tar inn over seg at et godt akutttilbud har som sin absolutt høyeste prioritet:

HJELP NÅR VI TRENGER DET – FOR HELE HELGELAND.

Peter Talseth

Alstahaug Senterparti

Kommentarer til denne saken