Gå til sidens hovedinnhold

«Svar til Jan Otto Fiplingdal, EØS, Statskog, å så ferger da…»

leserbrev

Når det gjelder forslaget om å halvere fergeprisene så nevnte jeg ikke det i mitt innlegg:

«Støre er min soleklare Statsministerkandidat»

Men som lekmann på fergepriser, ferge og hurtigbåt tilbud synes jeg forslaget til Arbeiderpartiet med å halvere ferjeprisene både er spenstig og målrettet.

I følge forslaget skal staten skal ta regningen, og det skal innarbeides i statsbudsjettet fra første år, og halveringen skal skje i løpet av fireårsperioden. Dette vil selvsagt bli en vitamininnsprøytning for folk og næringsliv i kystkommuner.

Når det så gjelder EØS avtalen, så er det enkleste å konkludere med at her har vi forskjellig syn, Ap og Sp men: EØS-avtalen har tjent Norge godt, og har stor oppslutning både i Arbeiderpartiet og fagbevegelsen. Norge er en eksportnasjon, og EU-landene er vårt viktigste eksportmarked. Som et lite land med en åpen økonomi er det avgjørende å ha stabile vilkår i forhold til det viktigste markedet vårt som er EU. EØS-avtalen gir Norge og nordmenn de samme rettigheter og plikter som andre Europeere. Felles regler og like konkurransevilkår er avgjørende viktig og gir forutsigbarhet for næringslivet og sikrer Norske arbeidsplasser.

Les også

"Nei Ap har ikke vært klare nok, men er de det nå, Bjørn Lamo?"

Når Senterpartiet omtaler EØS avtalen får en inntrykk av at EØS avtalen kun er en handelsavtale, men avtalen er utviklet og inneholder mange områder som er viktig for nasjonen og våre innbyggere. EØS avtalen er grunnlag for samarbeid om blant annet miljøvern, utdanning, forskning og teknologisk utvikling, informasjonstjenester, likestilling, kultur- og mediespørsmål, turisme, sivil beredskap, helse- og forbrukerspørsmål, arbeidslivs politikk og så videre.

Arbeiderpartiet og flertallet i Stortinget er en garantist for EØS avtalen, mens Senterpartiet kjører et etter mitt syn et løp mot en avtale som sikrer Norske interesser rundt næringsliv og arbeidsplasser. I disse covid 19 tider ser en virkelig hvor viktig samarbeid mellom nasjoner er. De fleste heier på at USA med nyvalgt president som igjen melder seg inn i internasjonalt samarbeid med Europa og verden, ved Paris avtalen om klima og miljø, samt verdens helse organisasjon, NATO med mere. Arbeiderpartiet med Støre i front er en garantist for samarbeid med Europa gjennom EØS avtalen.

Vedrørende forslag mot privatisering og salg av Statlig eiendom, som Arbeiderpartiet og SV foreslo ved blant annet å inndra salgsfullmakten til Statskog, som et tiltak. Dette arronderingssalget og utsalg av Statens eiendommer marginaliserer Statskog på sikt. Her stemte Sp mot sammen med Frp og regjeringen. Vi opplever at Statskog sine eiendommer på Helgeland blir kraftig beskåret og oppstykket ved omfattende skogvern og vassdragsvern. Når så arealer blir lagt ut for salg til private blir Statskog sine muligheter for forutsigbar og økonomisk bærekraftig drift og forvaltning marginalisert. En del arronderingssalg hvor det er ønskelig fra begge parter kommer ikke inn under dette. Både verneprosesser og salg av Statens eiendommer er eksempler hvor man mangler reell påvirkning lokalt, og smale fagmiljø og sentralmakten har makten. Arbeiderpartiet og Sp har mange fellesnevnere i politikken, og derfor er de sammen med SV klare til å utfordre dagens regjering. Det betyr ikke at vi som Arbeiderparti politikere ikke skal mål bære vår politikk og vårt verdigrunnlag som sosialdemokrater selv om det i enkeltsaker strider mot Sp sin politikk.

Les også

"Arbeiderpartiet har ikke vært god nok og klare nok, men det nye programmet gir gode føringer for endring"

Kommentarer til denne saken