- Styret ønsker en åpen og transparent prosess. Det jeg nå har erfart, står i sterk kontrast til styrets intensjon

Leder og ordførerkandidat i Alstahaug Venstre, Hanne Nora Nilssen ber styret i Helgelandssykehuset svare på hvorfor hun ikke får svar på sine innsynskrav.

Leder og ordførerkandidat i Alstahaug Venstre, Hanne Nora Nilssen ber styret i Helgelandssykehuset svare på hvorfor hun ikke får svar på sine innsynskrav. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

I et åpent brev til styret i Helgelandssykehuset skriver leder i Alstahaug Venstre at hun ikke får svar på sine innsynskrav hos Helgelandssykehuset. Dette på tross av at hun har fått medhold i sin klage hos Helse- og omsorgsdepartementet.

DEL

Leserbrev  (iSandnessjøen) Styreleder i Helgelandssykehuset, Dag Hårstad, presiserte i siste styremøte at prosessen rundt ny sykehusstruktur på Helgeland skal være åpen, forutsigbar og transparent. Jeg er av den oppfattelse av at også hele styret ønsker å legge stor vekt på dette, noe jeg mener at streaming av styremøtene, samt den informasjon som er lagt ut på Helgelandssykehusets nettsider vitner om.

Dette skal styret ha honnør for, da jeg mener at en åpen og transparent prosess er særdeles viktig av tillits- og legitimitetsforhold.

Åpenhet gjør at vi kan være tryggere på at alle sider av en sak er belyst og at de beslutningene som tas er mer korrekt. Ifølge informasjon på regjeringen sin nettside gir også åpenhet bedre saksbehandling, siden vi da kan være tryggere på a.t alle sider av en sak er belyst. Beslutningene som da tas blir bedre og mer korrekte (https://open.regjeringa.no).

Jeg ble derfor noe overrasket over Helgelandssykehusets behandling av et innsynskrav som jeg sendte inn i april, eller rettere sagt, mangelen på behandling. Den 10. april anmodet jeg om innsyn i følgende dokumenter:

– Deloitte-rapporten (Alternativskillende økonomisk analyse) som ble presentert i siste styremøte.

– Alle dokumenter/beregninger som ligger til grunn for det som presenteres i denne rapporten.

– All skriftlig kommunikasjon, inkl. møtereferater/notater, mellom Helgelandssykehuset og Deloitte i tilknytning til arbeidet med denne rapporten. Da jeg ikke mottok svar på min henvendelse, anså jeg dette som et avslag på mitt innsynskrav (jfr. offentlighetsloven § 32), og i mail av 21. april klaget jeg derfor på avslaget til Helgelandssykehuset HF. Jeg har per i dag ikke mottatt svar på denne henvendelsen.

Departementet ga innsyn

26. april valgte jeg å sende en klage til Helse- og omsorgsdepartementet på manglende innsyn og manglende behandling av mitt innsynskrav av 10. april. Dette siden Helse- og omsorgsdepartementet er overordnet klageinstans. Departementets svar på min henvendelse kom raskt, og den 29. april mottok jeg kopi av et brev til Helgelandssykehuset hvor de ber Helgelandssykehuset svare ut mitt innsynskrav av 10. april. I brevet fra departementet står det blant annet følgende, sitat:

«Vi vil derfor be at dere så snart som mulig behandler innsynsbegjæringen, og dersom dere avslår innsyn helt eller delvis, bes det om at dokumentene inkludert deres vurdering oversendes departementet. Departementet ber også̊ om å bli underrettet dersom det gis innsyn i dokumentene», sitat slutt.

Vi har nå kommet til 14. mai, og mitt innsynskrav er fortsatt ikke behandlet av Helgelandssykehuset, til tross for departementets anmodning. Som nevnt innledningsvis, har jeg oppfattet det slik at styret ønsker en åpen, forutsigbar og transparent prosess. Det jeg nå har erfart, mener jeg står i sterk kontrast til styrets intensjon. Jeg hadde forventet at foretakets administrasjon forholdt seg til gjeldende lovverk. Slik er det dessverre ikke.

Ikke offentlig

På nettsidene til Helgelandssykehuset opplyses det om at 2025-prosjektet skal være åpen og transparent. Det oppfordres sågar til å sende inn spørsmål, en mulighet jeg har benyttet meg av. Videre informeres det om at alle henvendelser, spørsmål og svar vil bli publisert på nettsiden. Til det er det bare å bemerke at ingen av mine henvendelser, som jeg har referert til ovenfor, er blitt lagt ut og offentliggjort på nettsiden.

Prosessen rundt endring av sykehusstruktur skaper et stort engasjement i befolkningen på Helgeland. Av tillits- og legitimitetsforhold mener jeg imidlertid at det er viktig at Helgelandssykehuset forholder seg til gjeldende lovverk.

Det er dessverre min oppfatning at måten Helgelandssykehusets administrasjon nå opptrer på i denne saken, ved å sette til side lovverk og ikke praktisere åpenhet, forutsigbarhet og transparens, er med på å gi grobunn for manglende tillit til Helgelandssykehuset og den pågående prosess i forbindelse med Helgelandssykehuset 2025. Jeg tillater meg derfor å stille følgende spørsmål til styret:

– Vil styret sørge for at det blir satt inn nødvendig tiltak for å sikre at Helgelandssykehuset HF forholder seg til gjeldende lovverk?

Hindres?

Undertegnede er lokalpolitiker i Alstahaug og sitter som gruppeleder for Venstre i kommunestyret. Det er min bakgrunn som lokalpolitiker som er årsaken til at jeg har anmodet om innsyn i ovennevnte dokumenter. Som lokalpolitiker er jeg direkte berørt av denne prosessen, og jeg er blant annet kalt inn til et ekstraordinært kommunestyremøte i juni i forbindelse med at kommunen er invitert til å komme med innspill på hvilke tema/områder som bør inngå i samfunnsanalysen, samt hvilke strukturmodeller og lokaliseringer denne bør omfattes av (brev av 2. mai fra Helgelandssykehuset til Alstahaug kommune).

Ved at Helgelandssykehuset unnlater å gi svar på mitt innsynskrav, oppleves det som et forsøk på å forhindre at jeg som lokalpolitiker skal få tilegne meg deler av kunnskapsgrunnlaget som skal benyttes ved endelig beslutning av ny sykehusstruktur på Helgeland. Kunnskap som igjen kan være avgjørende for hvilke temaer/områder undertegnede og resten av kommunestyret vedtar når kommunestyret skal behandle hvilke høringsinnspill som skal gis i forbindelse med samfunnsanalysen.

Oppfordring til meroffentlighet

Jeg håper derfor styret av denne grunn også ser behovet for å sette inn tiltak for å sikre at lovverket følges av Helgelandssykehusets administrasjon. Avslutningsvis vil jeg oppfordre styret i Helgelandssykehuset HF til å anmode administrasjonen om å praktisere prinsippet om meroffentlighet i saken angående Helgelandssykehuset 2025.

I praksis betyr det at Helgelandssykehuset HF vil foreta en konkret og reell vurdering av om et dokument helt eller delvis bør gjøres kjent for den som begjærer innsyn, selv om det i utgangs- punktet er hjemmel for hemmelighold. Formålet med bestemmelsen i offentlighetslovens § 2 tredje ledd er at det skal praktiseres offentlighet i størst mulig utstrekning.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken