Fremtidens Helgelandssykehus handler grunnleggende sett om to forhold nå når helseministeren har tatt sin beslutning: For det første å skape det beste Nye Helgelandssykehuset og en spesialisthelsetjeneste innrettet for fremtiden for befolkningen vår, for pasienter og pårørende og i godt samarbeid med alle de andre aktørene vi er avhengig av. For det andre handler det om trygghet og fremtidstro og at vi skal klare å beholde og rekruttere nye dyktige fagfolk til regionen. Dette fordrer at vi jobber sammen.

Som styreleder i Helse Nord RHF ønsker jeg å kommentere sjefsredaktørens leder (i Rana Blad, red.anm.) den 7. oktober, som kan etterlate et inntrykk av at vi ikke har felles interesser om et best mulig fremtidig Helgelandsykehus for befolkningen på Helgeland.

Ett sykehus – to lokasjoner

Det er riktig at vi planlegger ett sykehus på to lokasjoner. Begge med akuttfunksjoner og fødetilbud. Det er lagt føringer på hvilke funksjoner som skal være på hvert sykehus, og at sykehuset i Sandnessjøen og omegn skal være hovedsykehus. Helgelandsykehusets hovedkontor og ledelse skal være i hovedsykehuset. Det er også foreslått flere funksjoner til hovedsykehuset, men endelige avklaringer skal gjøres i konseptfasen som pågår nå.

Jeg er fullt ut klar over at begrepet «hovedsykehus» kan gi rom for fortolkninger. Når styret ved ulike anledninger har brukt begrepet hovedsykehus, har det primært vært for å signalisere hvor helseforetakets ledelse skal være plassert, samt si noe om at det er foreslått flere funksjoner til sykehuset i Sandnessjøen og omegn.

Flere av begrepene er ikke fullt ut definert og fylt med innhold. Av den grunn er det viktig at vi nå i konseptfasen får tydeliggjort begrepene. Usikkerheten som skapes nå, viser at det er nødvendig.

Tolker statsråden merkelig

Jeg opplever at redaktøren skaper usikkerhet og tolker statsråden på merkelig vis, når avisen i egen nyhetssak refererer til statsrådens utsagn 27. januar:

«Det er ikke slik at et av dem vil være definert som et stort akuttsykehus og et som et lite akuttsykehus. Begge vil være under den kategorien i Nasjonal helse- og sykehusplan som heter akuttsykehus.»

Det er meget mulig at det hele tida har vært hensikten til Renate Larsen og Helse Nord å få lagt et stort akuttsykehus til Sandnessjøen, men det er definitivt ikke hensikten til regjeringa

Dette er helt i tråd med Helse Nords kommunikasjon som selvsagt er i overenstemmelse med Statsrådens vedtak. Statsrådens beslutning i januar er likelydende med det enstemmige vedtaket i Helse Nord styret fra desember 2019 og langt på vei sammenfallende med vedtaket i Nordland fylkesting 3. desember 2019. Begge sykehusene vil bli akuttsykehus med fødetilbud og akuttberedskap slik det er definert i Nasjonal helse- og sykehusplan. Det betyr likevel ikke at det blir lik fordeling av alle fagfunksjonene mellom sykehusene.

«Stort» akuttsykehus til Sandnessjøen?

Til slutt hevder redaktøren at:

«Det er meget mulig at det hele tida har vært hensikten til Renate Larsen og Helse Nord å få lagt et stort akuttsykehus til Sandnessjøen, men det er definitivt ikke hensikten til regjeringa.»

Jeg kan forsikre redaktøren om at hensikten både Helse Nord og regjeringen har, er å etablere to akuttsykehus på Helgeland. To akuttsykehus, slik det er definert i Nasjonal helse- og sykehusplan. Bredde og tildeling av fagfunksjoner vil komme som et resultat av tre faktorer:

1. Funksjoner som allerede er fordelt.

2. Plassering av ledelsen.

3. Hva som blir konklusjonene i konseptfasens vurdering av hvor og hvordan de øvrige funksjonene plasseres

Punkt 1 og 2 er håndtert gjennom helseministerens vedtak, mens punkt 3 vil avklares gjennom konseptfasen. Styret i Helse Nord RHF vil være en aktiv pådriver for både avklaringene og etableringen av Nye Helgelandssykehuset, slik helseministeren har besluttet. Jeg ser frem til å bidra til å realisere fremtidens Helgelandssykehus, og sørge for at resultatet blir til beste for befolkningen på hele Helgeland.