Det uttrykkes bekymring for småflyplassene på Helgeland i forbindelse med Nasjonal transportplan. Men flyplassene på kortbanenettet er det mest fremtidsrettede vi har for lavutslipps mobilitet i distrikts-Norge. Ny teknologi vil bidra til lavere kostnader og mindre utslipp og gjøre kortbanenettet enda mer attraktivt. Nasjonal transportplan er godt nytt for hele Helgeland.

Se for deg fly uten støy, hyppige avganger fra Helgeland til Bodø og Trondheim, hvor lavere kostnader kan gi et betydelig bedre og billigere rutetilbud enn i dag. Også flyreiser internt på Helgeland kan bli en ny mulighet med ny teknologi.

Ingen vet helt hvordan morgendagens luftfart blir. Men for oss i distriktene vil kortbanenettet være "intercity-toget" vårt. Arkitekten bak kortbanenettet var krigshelten og Høyre-bautaen Håkon Kyllingmark fra Lofoten. Han var minister i Borten-regjeringen sammen med Senterpartiet, den gang begge partiene var borgerlige og enige om at god distriktspolitikk er å skape mer i distriktene, ikke skatte mer.

Når vi ser fremover, er dette kortbanenettet bedre rustet for det grønne skiftet enn noe annet. Flydrivstoff er opptil 70% dyrere i Nord-Norge siden det må fraktes fra sør først. Men i Nord-Norge har vi både kortreist og fornybar kraft, og utsikter til lokal hydrogenproduksjon til den neste generasjons lav- og nullutslipps fly.

Regjeringen har hatt tett dialog med Widerøe gjennom koronaen. Vi har insistert CO2-avgiften som skal bidra til grønn omstilling i næringslivet og gjør dem til morgendagens klimavinnere i internasjonale konkurranser. Norge må nå de klimamålene vi har satt oss, men vi har også gjort tillempinger for å bevare et kommersielt og godt flytilbud gjennom krisen.

For kun en uke siden kom Widerøe med verdensnyheten om at det første helelektriske flyet kan ta av i Norge allerede om fem år. Utviklingen går i riktig retning. Politikernes rolle blir å legge til rette for lavutslippsløsninger og kommersiell drift med hyppige avganger og overkommelige billettpriser. Da må vi ha en god dialog med de norske luftfartsaktørene og legge forholdene til rette også for sunn markedsmessig konkurranse på sikt.

I Stortinget står et bredt flertall bak å bevare dagens kortbanenett. Om noe, så er denne enigheten forsterket med de mulighetene som ligger foran oss. Dette vil være aktuelt å ta med i merknadsbehandlingen av nasjonal transportplan i Stortinget, slik det også ble gjort forrige gang.

Siden Solberg-regjeringen tok over har samferdselsbudsjettet blitt doblet for hele landet. For Nord-Norges del er det snakk om en tredobling. Regjeringens forslag til nasjonal transportplan ser fremover og styrker satsingen på Nord-Norge og Vestlandet i særdeleshet. Det er en helt riktig prioritering ut fra de store verdiene som skapes her, og ønsket om livskraftige og gode lokalsamfunn som kan gripe mulighetene som finnes.

Hele Helgeland har noe å glede seg over i Nasjonal transportplan. E6 bygges ferdig. Vi vil jobbe hardt for at de to parsellene også tas høyde for i planperioden og prioriteres av Statens vegvesen. Nordlandsbanen oppgraderes og får blant annet det nyeste signalsystemet som finnes.

Vi håper at også opposisjonen kan anerkjenne den historiske satsingen i nord. Det vil være et svært viktig signal fra partiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet, slik at man får et bredt flertall. Satsingen på samferdsel må opprettholdes og videreføres - ikke reverseres til tidligere nivå under de rød-grønne.