Takk for svar fra Statskog v/ regionsjef Tore Bjørnstad på mitt leserinnlegg om Simskardhytta 9. november. Jeg er helt enig i at det var behov for renovering og at det har blitt ei flott hytte som fortjener alle de superlativer Bjørnstad bruker i sin beskrivelse av den. Uenigheten mellom oss gjelder tilgangen til og bruken av hytta. For etter å ha vært fritt tilgjengelig for alle i mer enn 50 år, har Statskog nå valgt å endre bruken fra å være ei åpen hytte til å være ei låst utleiehytte. Bjørnstad skriver at bruksendringen fra åpen til låst utleiehytte handler om å gi et bedre og mer variert tilbud til flere. Men vi kan vel være enig om at mens den vil gi et bedre tilbud til de få som leier hytta vil den gi et dårligere tilbud til de mange dagsturbesøkende som stort sett er lokalbefolkning og hyttefolket. Det er ingen tvil om at det er desidert flest av dagsturbesøkende. I 2019 var det f.eks 432 som sjekket inn på trimposten på hytteveggen. Og det er slett ikke alle besøkende som registrerer seg der. Ferdselstelling på stien sommer 2017 viser 1700 passeringer (begge veier).

Statskog skriver videre at etter nøye vurderinger har man kommet til at det beste for brukerne ville være å dele hytta i to bruksområder; én del for korttidsleie og én del for dagsbesøk. Det hadde vært interessant å få vite hvilke «nøye vurderinger» som har ført til denne konklusjonen og som altså ligger bak omdisponeringen av hytta. For jeg vil igjen påstå at det beste for dagsturbesøkende, som utgjør desidert flest av de som besøker hytta, vil være en fortsatt åpen hytte. Mens låst hoveddel av hytta vil være best for den lille gruppen som leier. («korttidsleie» samsvarer for øvrig ikke med at det lenger ned i innlegget står at man kan leie hytta i så mange døgn man ønsker). Oppsummert så langt synes jeg ikke Statskog gjennom svaret til meg har kommet med noen gode og overbevisende grunner for omdisponeringen. Jeg vil derfor her gjenta spørsmålet som jeg også har stilt i en mail til Statskog v/Bjørnstad og til Nasjonalparkstyret v/Nasjonalparkforvalter Tødås: Hvorfor passer Simskardhytta som låst utleiehytte bedre inn i besøksstrategien for Børgefjell, enn Simskardhytta som åpen hytte?

Jeg har fått forståelsen av at Statskog selv har stått for renoveringen av hytta både når det gjelder finansiering og gjennomføring. Men renoveringen er en del av prosjektet «Tilrettelegging i Simskardet. Innfallsport til Børgefjell/Byrkije nasjonalpark og Grane nasjonalparkkommune», der Grane kommune er prosjekteier og Nasjonalparkstyret, Statskog og Grane Næringsutvikling er samarbeidspartnere. Dette prosjektet skal bidra til å realisere besøksstrategien for nasjonalparken. Så vidt jeg har bragt i erfaring er stenging av hytta ikke diskutert i prosjektgruppa. Det er noe Statskog har gjort på egen hånd. Hvorfor har det ikke vært en bredere diskusjon blant interessenter (kommune, nasjonalparkstyret, brukere (f.eks. representert ved hytteforeninger) rundt tiltaket?

Det er også andre ting ved saksbehandlingen jeg stiller spørsmål ved. I flg verne-bestemmelsene for nasjonalparken kan man ikke endre bruken av eksisterende bygg i nasjonalparken. (§3 pkt 1.1/1.2 i Vernebestemmelsene, vedlegg 1). Den eneste behandling av denne saken (renovering og omdisponering av hytta) i noe offentlige organ er så vidt jeg kan finne behandlingen i Nasjonalparkstyret av en søknad fra Statskog om dispensasjon for å renovere (ikke omdisponere) hytta (Sak 5/2021). I saksframlegget nevnes i det hele tatt ikke omdisponering til låst hytte. Tvert imot nevnes det flere steder at Simskardhytta er og skal forbli en åpen hytte. Følgende sitat er illustrerende: «»Tiltaket vil ikke medføre omdisponering av hytta da den fortsatt skal være en åpen dagsturhytte». Dette kan ikke leses annerledes enn at fortsatt åpen hytte er en klar forutsetning for dispensasjonsvedtaket og dermed at Statskogs omdisponering av hytta er i strid med vedtaket og muligens også et brudd på vernebestemmelsene.

Jeg er sikker på at Statskog etter beste evne arbeider for å legge forholdene til rette for friluftslivet og synes de gjør mye bra. Men av og til kan man tråkke feil selv om intensjonene er de beste. Jeg vil derfor igjen anmode Statskog om å revurdere omdisponeringen av hytta. Det er ingen skam og snu.

Mons Grøvlen, Aktiv Børgefjellbruker, Trondheim