170 millioner er foreslått satt av til fornying av infrastrukturen på Nordlandsbanen i statsbudsjettet. Midlene skal i hovedsak brukes til tiltak for å fornye kjørevegens underbygning. I tillegg prioriteres det å forberede for seinere ballastrensning og fornying av vegsikringsanlegg på planoverganger.

31 millioner kroner er foreslått til å videreføre arbeidet med å forlenge krysningssporet ved Oteråga, 24 kilometer øst for Bodø. Krysningssporet skal forlenges fra 290 til 600 meter, noe som gir økt kapasitet for lengre godstog og mer effektiv persontransport. Prosjektet omfatter i tillegg bygging av holdeplass ved Reitan/Oteråga, for reisende til og fra forsvarsanlegget på Reitan. Prosjektet er foreløpig anslått å koste 133 millioner kroner. Arbeidet med hovedplan startet høsten 2014. I 2016 legges det opp til å utarbeide detaljplan og med mulig oppstart av forberedende anleggsarbeider. Det tas sikte på at prosjektet skal være ferdig i 2017. Midlene er foreslått bevilget over en egen budsjettpost for jernbanetiltak som kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift i de tre nordligste fylkene.