Høyres toppkandidat i Nordland, Bård Ludvig Thorheim, med adresse Oslo, prøver å vrenge på sannheten i media slik at virkeligheten ser bedre ut enn den egentlig er. Torheim forteller ikke at Nordlands andel av de 175 fylkesveimillionene som er avsatt etter regjeringsforhandlingene i 2021 bare er på 7 mill. Nei, Thorheim sier at regjeringa gir 50,8 mill. kroner i ekstra veibevilgning til fylkesveier i Nordland.

Høyres Thorheim sier heller ikke at høyreregjeringas forslag på tilskudd til fylkesveier ikke var 175 mill. for 2021, men bare 100 mill. Det måtte andre parti til for å dra summen opp til 175 mill. Thorheim sier heller ikke at fylkene selv må bidra med 60 prosent av veikostnadene og dekke eventuelle overskridelser. Han tar heller ikke forbehold om bevilgninger kommende år.

Nordland har over 4.000 km med fylkesvei, og det er ingen tvil om at penger for å oppgradere og vedlikeholde fylkesveiene er viktig. For å sette de 7 mill. i perspektiv kan de sees i sammenheng med Nordland fylkeskommunes budsjett. I perioden 2021-2024 vil fylkeskommunen bruke 5,1 mrd. på fylkesveiene i Nordland, samtidig som veivedlikeholdet styrkes med 150 mill. årlig i årene 2021-2024.

Selvfølgelig er sju fylkesveimillioner bedre enn ingen millioner fra regjeringa i 2021, men sett i sammenheng med hva fylkeskommunen selv prioriterer til vei, er det lite. En kan også undres over ekstra byråkrati ved å legge opp til en slik tilskuddsordning som det skal søkes på når regjeringas utgangspunkt var at det skulle fordeles bare 100 mill. til fykesveier over hele landet i 2020 og 2021.

Senterpartiet har 0 mill. på post 65 Tilskudd til fylkesveier. Grunnen til det er at Senterpartiet prioriterer 1,5 mrd til fylkesveiene i 2021. Det er en ubyråkratisk fylkesveisatsing uten søknad som ville gitt på 212,8 mill. mer i 2021 til styrket satsing på fylkesveier i Nordland.