Gå til sidens hovedinnhold

"Slik det hogges i dag med utelukkende snauhogst, så er dette negativt både for klima, natur og artsrikdom"

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Nødvendig vern av skog

Det krangles om vern av skog på Helgeland, det synes vi i MDG Hemnes er unødvendig. Vi støtter Statsforvalterens (Fylkesmannens) forslag om vern. Alle skogområdene er hos Statskog, det er mye glissen skog, en god del «gaupland,» og ellers lite drivverdig. Men det er flere andre grunner til at vi sier JA til vern:

1. Tvangsvernet av Trillemarka i ca. 2009, skapte mye bråk. Den daværende rød- grønne regjeringa vedtok derfor at framtidig vern skulle skje ved vern av skog hos Statskog, eller ved frivillig vern av skog hos private skogeiere. Dette ble en veldig bra løsning!

2. Det er feilinformasjon fra ordførerne/ Indre Helgeland Regionråd når de skriver: «at skogsdrift er bedre enn vern i en klimasammenheng.»

Slik det hogges i dag med utelukkende snauhogst, så er dette negativt både for klima, natur og artsrikdom! Gammel skog binder mer Co₂ enn ung skog. Sopprøtter binder karbon i jorda i gammelskogen, sånn at jorda inneholder mer karbon enn trærne. Når det snauhogges, så brytes sopprøttene, og karbonet frigjøres rett i lufta. Markberedning gjør dette enda verre.

3. Å ta vare på artsrikdommen og naturen er noe av det viktigste vi kan gjøre, og vi er bedt om det fra mange hold. F.eks. i Bibelen er vi bedt om å ta vare på skaperverket. I 2019 la både FNs Klimapanel og FNs Naturpanel fram to like viktige rapporter. Naturpanelet sa at 1 million arter kan dø ut. Det er like viktig å berge natur og artsrikdom som klima!

4. 24. nov la Artsdatabanken fram ei ny Rødliste. Det var dyster lesing. 2.752 truede arter, og antallet har økt siden forrige liste i 2015. Nesten halvparten av artene er avhengig av skog, og 85 % av disse lever i artsrik gammelskog med mye død ved. Det som påvirker mest er arealinngrep; vei, hus, hytter, skogbruk, klimaendringer mm

5. Vi har diskutert med mange av våre ordførere, om hvor viktig det er å ta vare på artsrikdommen, men ordene våre har falt på steingrunn.

De bryr seg ikke, eller vil ikke forstå det, de tenker kun kapital og profitt.

I Bollermolia har vi den sterkt trua arten TAIGABENDELLAV. I utvidelsen av Danielåsen i Grane, er det bla snakk om arter som er nye både for Norge og for vitenskapen! SELVFØLGELIG SKAL VI TA VARE PÅ DE!

6. Norge gir mange hundre millioner kr for å ta vare på skog i Ecuador og Costa Rica, da må vi også ta vare på vår egen skog og artsrikdom! I Europa er det kun Norge som har boreal regnskog/ kystgranskog, og da hovedsakelig i Trøndelag og på Helgeland. Ellers må vi til Newfoundland for å finne slik skog med arter fra lungeneversamfunnet.

7. I Hurdalsplattformen står det at, «natur og klima skal danne rammen rundt politikken.» Og i Glasgow signerte Jonas Gahr Støre et løfte om «å konservere skog og andre økosystem,» og om nødvendig endre landbrukspolitikken slik at det motiveres til vern. Regjeringen kommer i dårlig lys hvis de bryter dette etter bare noen få uker!

8. Det kan ikke stemme at saga hos Bergene Holm/ Nesbruket ble lagt ned i 2009 pga. vern av skog, de fikk den ikke til å lønne seg, og ville heller investere i sagbruk i Sør- Norge.

Arbor har tilgang til å kjøpe store mengder slip, da det hogges mye på Helgeland. Kanskje kan de også benytte sitkagran?

Artsrik gammelskog må spares, og selvsagt all urskog. Det er bedre å hogge artsfattig planteskog.

Stortinget har vedtatt at 10 % av skogen i Norge skal vernes, og vi er bare halvveis. Både Arbor og politikerne kommer i et miljømessig dårlig lys, når de prøver å stoppe dette viktige vernet av skog!

For MDG Hemnes, Jan Gunnar Sande

Kommentarer til denne saken