I går på helg.no beskrev representanter for flere av de ansattes organisasjoner ved Mosjøen videregående skole sine bekymringer rundt tomta på Kippermoen. I leserinnlegget ba de også Vefsn kommune om svar på hva som gjør Kippermoen til en bedre tomt, enn plassering på en tomt som er stor nok for deres behov.

Vi skal ikke begi oss inn i en diskusjon om drift av videregående skole, det er vi helt sikre på at ledelse og ansatte ved Mosjøen videregående kan bedre enn oss. Men vi vil gjerne si noe om hva Vefsn kommune forstår «skole» som i denne sammenhengen.

Ser man utelukkende på skole som en utdanningsinstitusjon er det vanskelig å ikke si seg enig i flere av de punkter som skribentene kommer med. De skal berømmes for å vise sitt syn i det offentlige rom og for å bidra i debatten.

Kommunen og fylkeskommunen har siden starten jobbet sammen om å finne gode løsninger for ny skole og felles flerbrukshall på Kippermoen. Politiske vedtak i fylket og kommunen har ligget til grunn for dette samarbeidet. Samarbeidet har vært godt og det er jobbet med ulike alternativer i fellesskap. Tomtebehovet som fylkeskommunen presenterte ved oppstart av planprosessen har kommunen imøtekommet. Det er også slik at kommunen ytterligere har økt dette vesentlig siden oppstart.

I innlegget ytres det bekymring for redusert uteplass for kommunens ungdomsskole, og utfordringer med felles uteområder. De planforslag som ligger til grunn berører ikke ungdomsskolens uteområder i noen grad, og det er ikke heller slik at foreslåtte skolebygg for ny videregående vil vende sine uteområder inn mot dagens ungdomsskole. Hvilke muligheter som slik nærhet kan gi for samarbeid mellom skoler, for nye utviklingsmuligheter og for styrket overgang fra ungdoms- til videregående skole er ikke beskrevet. Det synes vi også er en viktig del av diskusjonen.

Et annet moment er arealbruk. Vefsn har gjennom de siste 25 år, bygget ned ca. 1300 daa, til formål som næring, offentlige bygg og boliger. Arealreservene er svært begrenset og ledige bynære arealer er i størrelsesorden ca. 100 daa. Fortetting og gjenbruk av arealer er svært viktig for kommunen. Området på Kippermoen er regulert for undervisning.

Ideen om storhall kom først inn via planprosessen. Initiativet kom fra den organiserte idretten og kom som et tillegg til de alternativer som kommunen og fylkeskommunen allerede var i gang med. Skole og storhall har ikke på noe tidspunkt vært satt opp mot hverandre, men det har vært sett på hvilke muligheter et slikt aktivitetssenter kan gi for utdanning, for frivilligheten, for lokalsamfunnet og for regionen. Blant annet vil et slikt prosjekt kunne bidra til at kommunen og Mosjøen videregående skole kan posisjonere seg på en helt unik måte, framtidsrettet og annerledes enn andre skolebyer på Helgeland og i Nordland.

Elevtallet i Vefsn er verken på kort eller lang sikt tilstrekkelig for å sikre en god videregående skole med varierte studietilbud. I dag er anslagsvis 30 % av elevene ved Mosjøen videregående skole borteboere. Dette tallet håper vi vil ytterlige øke i årene framover, i takt med økt elevtall. Vi trenger at ungdom i andre kommuner velger Mosjøen som sin skoleby. Kvalitet i opplæringen og kompetanse blant ansatte er selvsagt grunnfundamentet. Her vet vi at skolen gjør en utmerket jobb.

I tillegg må byen/kommunen skolen ligger i oppleves som attraktiv. Et spennende og variert kulturliv, et mangfoldig tilbud innen den organiserte idretten, kafeer og sosiale treffsteder – ja, kort sagt, en by som har et spennende fritidstilbud.

Skolebyen Mosjøen har i så måte et stort potensial. Det kan bare realiseres gjennom samarbeid. I så måte blir skole noe mer enn det som skjer på dagtid. Skolen blir en samfunnsaktør, en tydelig arena i barn og unges oppvekst, en arena for frivillig arbeid og en fritidsarena.

Lokalt engasjement er alltid bra. Det bekrefter at folk bryr seg. Frivilligheten har sett muligheter i forbindelse med samlokalisering av ny videregående skole. Disse mulighetene har blitt til et konkret forslag. Det bør applauderes. Ikke fordi det går på bekostning av skole, men fordi det viser engasjement og synliggjør flere sider. Det er lokalt utviklingsarbeid i praksis.

De politiske vedtak knytter seg til ny samlokalisert skole og felles idrettsbygg på Kippermoen. Ingen annen plassering vil realisere et slikt samarbeid.

Vefsn kommune har en klar rolle som lokalsamfunnsutvikler. Fylkeskommunen har en like klar rolle som regional samfunnsutvikler. Sammen kan skolebyen Mosjøen for alvor settes på kartet.

Vefsn kommune skal i de kommende ukene fortsette dialogen med Nordland fylkeskommune om tomt og muligheter. Vårt ansvar som kommune vil være å tilrettelegge for en tomt, som er stor nok ut fra fylkeskommunens skisserte behov til nytt skolebygg. Vi kommer også til å fokusere på at tidslinjen for bygging av en ny og samlokalisert skole holdes.