Etter Fosenaksjonen er det nå tilsynelatende stor fortvilelse i kongeriket. Hvordan skal vi klare å utvikle landsdelen når vi nå plutselig ikke får lov til å bryte innbyggernes menneskerettigheter lenger?

– Iht SSB er det reinbeiteområde i bare 4,4 % av Norges landareal, og det er selvfølgelig mulig å utvikle landet vårt samtidig som vi tar hensyn til samenes tradisjon og kultur, også i Finnmark.

NB! Utspill om at 40 % av landarealet er reinbeite er tilbakevist som feilaktig!

Hvor skal vi få strøm fra, hva med «det grønne skiftet» og viktigst – hva kan vi gjøre for å bevare naturen vår:

– Skrote planen om elektrifisering av Melkøya og oljesokkelen – symbolpolitikk uten global klimaeffekt.
– Innskjerpe planleggingen av kraftverk, linjetraseer og andre arealinngrep ut fra hensyn til natur, utmarksnæringer, reindrift og reiseliv – ved konflikt må rettskraftig dom avventes før anleggsstart tillates. Hastverk er lastverk.
– Politisk prioritere kost/nytte av hva Norge skal bruke strøm til – dagens opplegg med «først til mølla» for båndlegging av kraftoverskuddet nytter ikke.
– Prioritere etablert industri med tilskudd til miljøforbedringer og billige, langsiktige, statsgaranterte vannkraftkontrakter.
– Starte storstilt energiøkonomisering som vil gi svært stor sysselsetting.
– Effektivisere eksisterende vannkraft uten store arealinngrep.
– Forby utbygging av vindkraft på land!
Enormt, negative, konfliktfylte arealinngrep i naturen hvor positiv klimaeffekt verken er sannsynlig eller påvist.
– Stopp planene om havvind og utred konsekvenser for havet og fiskeriene grundig.
– Utrede geotermisk varme.
– Strømprisen i Nord blir like dyr som i Europa når overføringslinjene nord/sør som Statsnett er i gang med er utbygd. Mer vindkraft gir ikke billigere strømpriser – vindbransjen er derimot helt avhengig av høy pris. Uansett hvor stort kraftoverskuddet skulle bli vil det gå til eksport.
– Derfor vil husholdningene og industrien vår ALDRI mer få lave strømpriser dersom vi ikke tar politisk kontroll over dagens kraftmarkedet.
– USA og Asia subsidierer "grønn vekst" enormt og har så billig kullkraft oa. at de «grønne, globale gründerne» med postkasse på Commen Island eller bosted i Sveits, nå ikke vil etablere seg i Norge og EU. Dette kan forhåpentligvis redde naturen vår fra hodeløs kraftutbygging.
– NHO sier vi i dag mangler 38.000 arbeidstakere. Fantasiene om alle mulige statssubsidierte, «grønne» luftslott uten klimaeffekt oppover kysten er utopi.
Vi vil ikke trenge brøkdelen av det oppblåste kraftbehovet Statsnett, Statkraft og kraftbransjen har våte drømmer om.
– Vertskommunene for alle disse meningsløst strømslukende luftslottene er euforiske for økt vekst og mange nye arbeidsplasser. Det sjokkreguleres nå industritomter så kvikkleira spruter på alle nes oppover landet, kappløpet til Klondike var «idealtid» i forhold.

Og fly med kommunale næringsavdelinger går i skyttel til Oslo for å tigge milliarder, mange milliarder til verdens storkapital.

"Det grønne skiftet» er kun en bedriftside for økt vekst fra subsidier og har et eget kapittel i Økokrims trusselvurdering – Exit er bare barne-tv mot virkeligheten. Ingen aner f.eks. hvem som eier store deler av vindindustrien i Norge.

Konklusjon:

Litt kaldt vann og realisme i blodet på stortingsflertallet, regjeringen, de kommunale næringsavdelingene og de ivrigste «grønne» gründerne er nå helt avgjørende for å redde siste rest av fjell og natur til kommende generasjoner.

Omveltingsprosessen for å dreie arten Homo sapiens atferd mot en natur -og klimavennlig verden kan ikke lykkes uten større måtehold og global omfordeling. Å hegne om FNs menneskerettigheter er helt avgjørende for å lykkes med dette!

Å fortsette som før, bare elektrifisert, er jo behagelig for oss privilegerte. Men å raserer naturen for å skaffe mest mulig strøm det aldri blir nok av, er gammelt, egoistisk, korttenkt og destruktivt tankegods.

Veksten og arealinngrepene MÅ avta og økende egoisme og fattigdom må erstattes av solidaritet og nøysomhet.

Referanser:

Motmeldinga Motvind Norgehttps://energiognatur.no/om_energi_og_natur/
Alternativ Energikommisjonhttps://a-ek.no/

Tor Evensen, Holandsvika