Ap på Stortinget stemte mot å reetablere høgskolen på Nesna i Stortinget i vår. Om noen nevner dette, sier Skjæran at det er historiefortelling. Men vi forteller ikke historier, vi refererer til fakta. Vi refererer til behandling og stemmegiving i Stortinget. Det kan alle sjekke, om de tar seg bryet med det. Bjørnar Skjæran har forklart at Ap er for aktivitet på Nesna. Skjæran garanterte at han vil stemme for en høgskole på Nesna 25. august, selv om Ap nettopp gjorde det motsatte i Stortinget. Så sier Elbjørg Larsen (AP) i et debattinnlegg at ingen partier har en plan. Det stemmer ikke, Senterpartiet har en plan.

Senterpartiets skisse til plan ble levert som et representantforslag 4. februar i år fordi det haster med reetableringa av HiNe. Forslaget vårt kunne hindret lærernes endringsoppsigelse og begynnende oppsmuldring av kompetanse og studiemiljø på Nesna. Men Ap, H og FrP fant sammen i Stortinget. Trioen stemte mot å starte arbeidet med reetablering av HiNe. Trioen stemte mot å videreføre undervisninga og å gjennomføre studentopptak for kommende studieår. Representantene fra H og FrP rakk ikke opp hendene sine, da de ble spurt om de vil stemme for en høgskole på Nesna. Det er faktisk som forventet. Men Ap ser ikke ut til å vite hvilken fot de skal stå på i denne saken. Ap stemmer mot reetablering i Stortinget, mens Ap sier de er for lokalt.

Nesna-forslagene hvor Ap fant sammen med H og FrP var forslag 1 og 4. De lyder som følgende:

1. Stortinget ber regjeringen i løpet av 2021 starte arbeidet med reetablering av den tidligere høgskolen i Nesna som en fullverdig høyere utdanningsinstitusjon med grunnskole- og barnehagelærerutdanning.

4. Stortinget ber regjeringen, i påvente av reetableringen av høgskoletilbudet på Nesna, pålegge Nord universitet å videreføre undervisning ved Campus Nesna, samt lyse ut studieplasser for studieåret 2021–2022 i Samordna opptak for 2021.

Disse var de to viktigste av de fire forslagene. Et flertall ville hindret endringsoppsigelsene til lærerne på Campus Nesna. Forslagene var gull verdt for alle som vil studere på Helgelandskysten.

Det er grunn til bekymring over lærermangelen i Norge generelt, og i Nord-Norge spesielt. Det er grundig dokumentert at lærerutdanningen på Nesna har vært avgjørende for rekruttering av lærere til kommunene på Helgeland, men også til hele Nordland.

Senterpartiets plan for å gjenreise HiNe vil passe som hånd i hanske for å gå videre med Fremtidens distriktsskole som Aino Olaisen fronter. Distriktene har en viktig rolle i framtidig utvikling av Norge, og distriktsskolene har en nøkkelrolle i distriktsutvikling. Fremtidens distriktsskole vil vise hvordan små skoler i distriktene kan være gode og attraktive, noe som må til for å snu sentraliseringa. Vi må ha institusjoner i distriktet som tar samfunnsansvar for utvikling og samarbeid. Vi må bort i fra tanken om at stort og sentralisert automatisk er bra.

Til orientering, her er forslag 2 og 3 i Senterpartiets representantforslag, og link til saken:

2. Stortinget ber regjeringen utrede hvilke andre permanente studietilbud som kan lokaliseres til Campus Nesna for å ivareta regionalt kompetansebehov innen andre profesjonsutdanninger og fagområder.

3. Stortinget ber regjeringen, som en del av utredningen av hvilke andre permanente studietilbud som kan lokaliseres til Campus Nesna, legge til rette for at institusjonen på Nesna også kan tilby samlingsbaserte studietilbud lokalisert til andre studiesteder i regionen.


https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=83294

Siv Mossleth og Trine Fagervik, stortingskandidater for Senterpartiet i Nordland