Gå til sidens hovedinnhold

Fortsatt nedgang for rovdyrdrept sau

Artikkelen er over 4 år gammel

Til sammen blir det i år utbetalt erstatning for 2453 sau og lam som sannsynligvis er drept av fredet rovvilt. Dette er en reduksjon på 14 prosent  fra i fjor, og fjerde året på rad med nedgang i rovvilttapene.

Erstatningsoppgjøret for sau og lam for 2016 er nå ferdig. Etter beitesesongen 2016 ble det søkt om erstatning for tap av sau og lam fra totalt 156 sauebesetninger i Nordland. Erstatningskravet fra disse besetningene var på 5035 sau og lam.

 Nedgangen i tap skyldes både færre søknader om rovvilterstatning og at tapene hos de som søker om erstatning i snitt er noe lavere enn tidligere år. Også antall kadaver som er påvist drept av fredet rovvilt er lavere i år enn hva det har vært de siste to tiårene.

Reduserte tap har sannsynligvis sammenheng med både reduserte rovviltbestander og gjennomføring av en rekke forbyggende tiltak i beitenæringene. I år er det i sum registrert færre jerveynglinger, gaupefamilier og påviste bjørner i Nordland enn i de foregående fem årene.  Av 10 registrerte jerveynglinger i 2016, ble fire avlivet gjennom hiuttak.

 Antall registrerte familiegrupper av gauper har de tre siste årene vært på kun 4-6,5, mens vi tidligere har hatt år med omkring 15 ynglinger. Antall bjørn påvist ved DNA ble redusert fra 11 i 2014 til fire i 2015. To av de fire er døde. Så langt i 2016 er det registrert to bjørner, begge døde før eller under beitesesongen 2016.

Statistikk fra søknad om produksjonstilskudd i saueholdet viser at antall sau i fylket er relativt stabilt med mellom 210.000 og 220.000 dyr på utmarksbeite hver sommer, mens antall sauebruk går noe ned. Ca 16 prosent  av alle besetningene i fylket søker om rovvilterstatning, noe som er en nedgang i forhold til det siste tiåret hvor andelen har variert mellom 21 og 26 prosent . 

Selv om det ser ut til at færre besetninger opplever rovvilttap, er det fortsatt flere enkeltbesetninger og beitelag som har til dels svært store tap til rovvilt. Særlig i Saltdal er det flere besetninger med store tap.  

 

Kommentarer til denne saken