Støtteforeningen for Mosjøen lufthavn utfordrer meg som ordfører i Rana. De påstår det er usolidarisk mot nabokommuner og Bodø å bygge en stor flyplass ved Mo i Rana. Her er mitt svar.

En ny flyplass vil bli en vekstimpuls for Helgeland som også vil styrke Nordland som helhet. Dagens kortbanetilbud med dårlig regularitet, liten kapasitet og de høyeste billettprisene i Norge hemmer vekstmulighetene i vår region. Vi bør ikke finne oss i at en flybillett mellom Helgeland og Oslo er mer enn dobbelt så dyr som for eksempel en flybillett mellom Bodø og Oslo eller Evenes og Oslo. Eksempelet Evenes viser også hvordan en stor lufthavn og flere kortbaneflyplasser i en region kan gi et bedre samlet tilbud for næringslivet og befolkningen. Evenes lufthavn skaper ikke primært vekst i Evenes kommune, men i en større region i nordlige Nordland og sørlige Troms.

Ny flyplass er ikke Rana-ordførerens prosjekt, men en regional løftesak. Det var næringslivet i 8 kommuner som tok initiativet til arbeidet for en stor lufthavn på den eneste aktuelle lokaliteten i vår region som har vist seg egnet til formålet.

Prosjektet fikk støtte i Nordland. Et samlet fylkesting konkluderte med «at det så snart som mulig bør bygges en ny lufthavn ved Mo i Rana på minst 2200 meter».

Prosjektet fikk støtte nasjonalt. Stortinget prioriterte planlegging med sikte på investering i ny flyplass på Helgeland ved Mo i Rana inn i gjeldende Nasjonal transportplan (NTP).

Inntil nylig ønsket hele Helgeland en stor lufthavn i regionen. Helgeland regionråd som omfatter kommunene på Midt- Helgeland, gikk i sin uttalelse til gjeldende Nasjonal transportplan inn for stor lufthavn. Et flertall av rådets kommuner ville ha vurdert en stor flyplass ved Sandnessjøen. Et mindretall støttet stor lufthavn ved Mo i Rana.

Regionrådet var den gang på ingen måte tilfreds med eksisterende kortbanetilbud som ble omtalt på følgende måte: «Ulempen med dagens tilbud er selvsagt de høye billettprisene – noe som er en betydelig ulempe for næringslivet. Likedan innebærer høy priser at private i liten grad kan benytte fly – noe som også har negativ innvirkning på reiselivsnæringen».

Regionrådet var videre enige om at Mo i Rana-regionen har en dårlig flyplassløsning: «Det er viktig å understreke at det ikke er noen uenighet om at Røssvoll i Rana må erstattes med ny flyplass, og det er også enighet om at Stokka må forlenges til 1199 meter så snart som mulig.»

Dette mente Helgeland regionråd for 3 år siden. Jeg kan ikke se at det har skjedd noen omveltninger på Helgeland som kan forklare hvorfor det nå brukes så mye energi på å stoppe en statlig investering i en stor flyplass i regionen.

Avinor har levert konsesjonssøknad for ny flyplass. Det er nå investert 50 millioner i planleggingen av prosjektet. Byggestart kan skje til neste år. Rana støtter at «ny flyplass – ny by i Bodø prioriteres i neste NTP som behandles i 2017. Det er ikke et konkurrerende prosjekt til ny flyplass i vår region. Det er to satsinger som utfyller hverandre og har ulike tidshorisonter.

Ny flyplass er ikke en trussel verken mot resten av Helgeland eller Bodø som fylkeshovedstad. Den gir et hav av muligheter. Vi vil få på plass et særdeles viktig rammevilkår for den største eksportregionen i Nord-Norge. Vekst i verdiskaping og folketall på Helgeland vil også styrke fylkeshovedstaden. Fylkeskommunen får økte inntekter, og flere mennesker vil benytte tjenestetilbudene i Bodø.

Geir Morten Waage

ordfører i Rana