Fylkesrådsleder Tomas Norvoll feilinformerer om domstolstrukturen

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll skaper et helt feil bilde av de foreslåtte endringene for domstolene. Regjeringen ønsker med forslaget å opprettholde en desentralisert domstolstruktur. Målet med endringen er å legge til rette for økt samarbeid, raskere saksbehandling og bedre utnyttelse av ressursene. Det vil heller ikke bli færre dommere som følge av endringene. Ingen dommere skal sies opp.

En ting er at fylkesrådet legger frem saken om Domstolstrukturen til fylkestinget uten å melde den og utenom de tidsfrister som skal gjelde og skylder på sen saksbehandling pga. korona, men det mest oppsiktsvekkende er at fylkesrådslederen feilinformerer. På feil grunnlag konkludere han med at arbeidsplasser vil forsvinne og at man sentraliserer domstolene, når det er det motsatte som ligger i forslaget som er ute på høring.

Det som har vært viktigst har vært at alle rettsstedene skulle opprettholdes. Dvs. der domstolen er lokalisert, og det er det departementet legger til grunn i sitt forslag. Teknisk sett vil de ikke lenger kalles tingretter, men for Nordland sitt tilfelle vil rettsstedene både i Brønnøysund, Sandnessjøen, Svolvær, Sortland, Narvik blir videreført – i tillegg til Mo i Rana og Bodø. Det vil sikre minst like god tilgang til domstolene som i dag.

Domstoladministrasjonen kan heller ikke legge ned noe rettssted uten å gå via Stortinget. Departementet vurderer også om de skal forskriftsfeste ei minimumsbemanning for rettsstedene, som at det f.eks. skal være minst en embetsdommer, for å sikre kompetansearbeidsplasser i distriktene.

Slik det er foreslått i NOU en vil Nordland få to rettskretser, Helgeland og Salten, så vil Sortland og Narvik tilhøre Midtre Hålogaland. Høyres fylkestingsgruppe i Nordland finner det ikke naturlig at Sortland og Narvik skal inn under Midtre Hålogaland tingrett. Det er ikke sagt hvor hovedsetet skal ligge. Politireformen gikk bort fra Midtre Hålogaland Politidistrikt, og det vil være unaturlig om en skulle opprette en rettskrets som går mellom to politidistrikt. Derfor bør Narvik og Sortland sees på som en tingrett i Nordre Nordland med to rettssteder.

Organiseringen vil gjøre tingrettene mindre sårbar ved sykdom og fravær, det vil gjøre det enklere å få til gode samarbeidsstrukturer samtidig som det blir enklere å øke spesialiseringen av dommere, og dermed heve kvaliteten samlet sett. En større rettskrets vil også gjøre det enklere å få tilgang til mer spesialisert kompetanse og økt kapasitet i store og komplekse saker. Det vil være en fordel både for innbyggere, rettstryggheten og domstolene.