Rovviltforskriften endres slik at lisensfellingsperioden for jerv utvides til 20. august – 15. februar i hele landet. Lengre jakttid er et ledd i å effektivisere lisensfellingen for jerv, som fram til nå har startet først 10. september.

– Tap av rein og sau til jerv har vist seg å øke i perioden fra cirka 15. august. Tidligere start på lisensfelling kan derfor ha en tapsreduserende effekt, sier Siv Mossleth (Sp) som er stortingsrepresentant fra Nordland.

Lengre sesong

– En lengre jaktsesong kan føre til at en større del av jervekvoten blir tatt ut under lisensjakta, fortsetter Mossleth.

Tap av sau og rein forårsaket av jerv i nord viser en betydelig økning i tapsutvikling i perioden fra og med midten av august. Ut fra dette vurderes tidligere oppstart med lisensfelling som ett av flere virkemidler for å nå bestandsmålet og for å få reduserte tapstall for beitedyr forårsaket av jerv.

– For Senterpartiet er det viktig å ha en effektiv lisensfelling. Hurdalsplattformen sier at vi skal ha en mer restriktiv rovviltpolitikk. Det er noe kommuner, ordførere og rovviltnemnder har etterspurt i mange år, fortsetter Siv Mossleth.

Kan felle 18 jerv

Rovviltnemnda har vedtatt en lisensfellingskvote på 18 jerv i Nordland i 2022/2023, hvorav inntil ni tisper. Det er kun åpnet for jakt utenfor de prioriterte forvaltningsområdene for jerv.

Ett av disse områdene ligger i Hattfjelldal kommune.

For å kunne utøve lisensfelling på jerv må en være registrert som lisensjeger i Jegerregisteret for arten jerv i jaktåret 2022/2023.