Miljøkraft eller natur- og kulturknusing?

Ved sitt navnevalg presenterer MIP Miljøkraft, som er eid av Mo Industripark AS og Øijord og Aanes AS, seg selv som et selskap som skal bidra med miljøvennlig kraftproduksjon til det såkalte «grønne skiftet». Per i dag har selskapet flere kraftstasjoner i drift i Rana kommune, noen av disse ligger i områder som tidligere har hatt et preg av uberørthet. I forbindelse med MIP Miljøkrafts utbygging av Øvre og Nedre Leiråga kraftverk mottok vi i Naturvernforbundet i Rana og omegn såpass mange bekymringsmeldinger på selskapets ødeleggelser i anleggsområdet at vi etter en befaring høsten 2019 fant å måtte sende inn klage på anleggsvirksomheten til NVE og statsforvalteren i Nordland (https://www.ranablad.no/mener-kraftselskap-odelegger-mer-natur-enn-de-har-fatt-lov-til-mange-har-kontaktet-oss-og-sier-at-det-ikke-ser-ut-i-omradet/s/5-42-593487).

Selskapet har også fått konsesjon til å bygge Stikkelvika kraftverk i Hattfjelldal kommune, ved foten av Kjerringtinden. Denne konsesjonen ble gitt i 2018, og fristen for å begynne bygginga nærmer seg. Det er ventet at selskapet vil søke å få denne fristen utsatt. Det foreligger imidlertid meget gode argumenter for at en slik utsettelse ikke bør innvilges.

I den opprinnelige konsesjonsprosessen leverte Fylkesmannen i Nordland en innsigelse til prosjektet, og løftet der særlig fram at utbygginga vil ha negativ innvirkning på trua naturtyper i fossesprøytsoner samt den samlede belastningen for reindrifta i området. Også Sametinget, Nordland fylkeskommune og Reindriftsforvaltningen i Nordland leverte innsigelser til prosjektet i den opprinnelige konsesjonsprosessen, men disse innsigelsene ble altså ikke tatt til følge av NVE og Olje- og energidepartementet. NVE bagatelliserte også inngrepenes betydning for friluftslivet i området ved å argumentere for at berørte fossefall ikke er «synlige i et større landskapsrom». Argumentet virker nokså ad hoc, da det er åpenbart at også naturelement som må oppsøkes for å oppleves, har en stor verdi for friluftslivet.

Høyesteretts dom av 11. oktober 2021, den såkalte Fosen-dommen, gjorde det klart at vindkraftutbygginga på Fosen krenker reindriftssamenes rett til kulturutøvelse og at vindkraftkonsesjonene derfor er ugyldige. I Rana kommune ble den samlede belastningen for Ildgruben reinbeitedistrikt etter byggestart for ny flyplass vurdert som så stor at omfattende kompenserende tiltak er avtalt, herunder en strengere håndheving av kommunale arealplaner. I lys av disse to sakene er det all grunn til å gjøre tilsvarende vurdering av Stikkelvika-konsesjonen Den samlede belastningen på Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt må tas opp til vurdering før ny beslutning tas. Reinbeitedistriktet har per i dag vesentlige utfordringer med store igangsatte og ferdigstilte inngrep som ny E6 gjennom Helgeland, vindkraftverket på Øyfjellet og mange vannkraftutbygginger. Ca. 60% av beiteområdene er per i dag berørt. Området rundt Røssvatnet er også utbygd med mange hytter, og i Hattfjelldal kommunes strategiske næringsplan for 2020-2023 slås det fast at kommunen skal legge til rette for å øke arealbruken knyttet til hyttebygging. I sum ser vi altså en bit for bit-nedbygging av tradisjonelt samisk kulturlandskap og større naturområder med urørt preg (jf. vuderingskriterium vedtatt av KLD og KMD i 2014).

Videre er Norge nå forpliktet av den nylig inngåtte Naturavtalen i Montreal til å ta ansvar for naturkrisen og stanse nye naturtap og deriblant, i følge punkt 3 i avtalen, «….erkjenne og respektere rettighetene til urfolk og lokalsamfunn, inkludert over deres tradisjonelle territorier.»

Naturvernforbundet i Rana og omegn mener at det derfor er helt nødvendig å gjøre en ny vurdering både av konsekvenser for naturverdier, friluftsliv og ikke minst reindrift. Ei vurdering av samlet belastning bør gjøres både for reinbeitedistriktet isolert sett, men i lys av stadig økende press på arealene i det Sør-samiske området, bør det også gjøres vurderinger av den samlede belastningen på reindrifta i hele området.

Navnet Miljøkraft burde forplikte. Stikkelvika kraftverk bør ikke bygges.

Styret i Naturvernforbundet Rana og omegn

Frode Solbakken

Dag Johansen

Gerd Sørmo

Hallvard Kjelen

Espen Dahl

Anne Fladvad