At Arbeiderpartiet og Senterpartiet kom til makten i regjeringskontorene, skyldes 99% løgner og villedning til velgerne fra Lederen i Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum. Dette kan det overhodet ikke herske tvil om. Jeg har i tidligere avisinnlegg kommentert denne personens veg til jobben som Finansminister i denne regjeringen, og skal nøye meg med noen påminninger. Trygve Slagsvold Vedum lovte velgerne at drivstoffpriser ikke skulle overstige kr 20,- pr/l i deres regjeringsperiode. I dag er prisen nærmere kr. 30,-.

Og Trygve Slagsvold Vedum har dermed gått bort fra sin lovnad han ga for å komme i regjeringsposisjon, men vil vurdere saken til høsten. Det samme er tilfelle med på elektrisk kraft til husholdning og industri. Jeg fylte tanken på min bil i dag med diesel. Kr 23.25 pr/l. Av denne literprisen hover Den Norske Stat inn, dessverre administrert i dag av ukvalifiserte personer, kommet til makten ved hjelp av løgner og godtroende velgere, ca. kr 14,- pr/l. Sverige. et land uten oljeinntekter, har sløyfet den Svenske Stats påplussninger til fordel for landets innbyggere. I tillegg har det vært betalingsfrie ferger i både i Sverige og Finland i forbindelse med vegsystemene til alle tider.

Styrende myndigheter i vårt land fremstiller derimot deres vedtak om betalingsfrie ferger i enkelte fergestrekninger i vårt land som noe ekstraordinært, en gedigen bløff. Hvor lenge skal disse politiske bløffmakerne få lov til å føre landets befolkning “bak lyset” før det kommer en reaksjon fra “grasrota” som stiller udugelige politikere til ansvar for deres manglende evne til å styre et land med “bare” fem millioner innbyggere på beste måte, med en styringskapital på svimlende mellom femten og tyve tusen milliarder kroner. Sverige og Finland har ikke én krone i oljeinntekter, disse landene klarer likevel å ivareta sine innbyggeres evne til å føre et relativt normalt liv også i turbulente tider, ved å avstå fra å ilegge sine innbyggere ekstra skatter og avgifter, slik det skjer i vårt land.

Det beste som kan skje, er at partier på Stortinget finner sammen, og fremmer mistillit mot styrende myndigheter, og fjerner disse slik at de aldri senere vil komme i styrende posisjoner. Et annet “tegn i tiden”, er at misnøyen blant “vanlige folk” er så stor at det er fare for alvorlige konfrontasjoner mellom folk som føler seg ikke tatt hensyn til av “eliten” i samfunnet som har fått tilliten til å styre og fordele staten Norges enorme milliardformue på snart tyve milliarder kroner. Statsminister Jonas Gahr Støres valgsprog, “nå er det vanlige folks tur”, er en floskel og uten noen som helst verdi.

Et annet argument som hyppig brukes fra myndighetene, er at landets oljeformue skal komme neste generasjoner til gode. Men hva med generasjonene som lever i dag, og som har skaffet til veie denne enorme oljeformuen, skal ikke vi også få nyte godt av denne mens vi ennå lever. Et annet faktum er dette. Størstedelen av Norges oljeformue er plassert i aksjer i selskaper verden over. Ved et eventuelt utbrudd av en tredje verdenskrig, som pr. i dag ikke er helt usannsynlig, vil verdien av disse aksjene ikke være verd papiret disse er skrevet på. Isteden burde landets milliardformue vært brukt på oppgradering av infrastruktur og mottiltak mot klimaendringen som alle vet vil komme. Men slike tiltak og bekjempelse av fattigdom i eget land, gir ingen prestisje for dagens politikere, og blir derfor nedprioritert. Da er det bedre å “sole seg i glansen” ved å spille “lotto” på verdensbørsen med det norske folks eiendom, slik det har vært gjort de siste årene med Norsk vannkraft.

Jann B Leknes