Tirsdag ble det kjent at elleve aktører har gått sammen for å kreve umiddelbar stans av Øyfjellet vindkraftverk. De sendte brev til statsminister Erna Solberg, olje- og energiminister Tina Bru og landbruksminister Olaug Bollestad.

Nå har sametingspresident Aili Keskitalo skrevet brev til olje- og energiminister Tina Bru. Brevet lyder som følger:

Anmodning om anleggsstans ved trekkvei til Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt

Jeg ser behov for å ta opp den kritiske situasjonen til Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt i forbindelse anleggsarbeid ved Øyfjellet vindkraftverk.

NVE vedtok at Øyfjellet Wind AS ikke skal gjennomføre anleggsarbeid i vindkraftverket uten skriftlig samtykke fra reinbeitedistriktet i perioden 10. april til 10. mai 2020. Dette vedtaket var gjort etter klage fra reindriften i området, slik at de skal kunne flytte gjennom området, og fordi MTA-plan ikke ivaretar flyttlei for rein i området.

Sametinget reagerer sterkt på at Olje- og energidepartementet likevel lar anleggsdriften i området fortsette. Dette i strid med de faglige rådene fra fylkesmannen. Etter departementets vedtak om å la anleggsarbeidene fortsette har Sametinget blitt kontaktet av reineierne i området om den fortvilete situasjonen de nå er inne i. Jeg viser også til landbruks- og matministerens og distrikts- og digitaliseringsministerens innlegg om «heltene på vidda» og den doble krisesituasjonen som reindriften er i med ekstremvinter og korona.

Jillen-Njaarke har nå et umiddelbart behov for arbeidsro slik at de kan gjennomføre vårflyttingen.

Jeg viser til anleggskonsesjonsvilkår 15 hvor det står følgende:

Eolus Vind Norge AS skal legge til rette for at det inngås avtale med Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt om et forslag til avbøtende tiltak for reindriften i området for anleggs- og driftsfasen. Forslaget skal blant annet sikre atkomst til vinterbeitene i nordvest ved avbøtende tiltak knyttet til flyttleia gjennom planområdet. Tiltak for å sikre flytting til og fra vinterbeitene i nordvest skal forelegges Fylkesmannen i Nordland for vurdering etter reindriftsloven. Forslag til avbøtende tiltak skal presenteres i detaljplanen for tiltaket, jf. vilkår 12. Detaljplanen skal godkjennes av NVE. Dersom det ikke oppnås enighet mellom konsesjonær og reinbeitedistrikt om avbøtende tiltak, må NVE konsultere reinbeitedistriktet før detaljplanen kan godkjennes.

Situasjonen pr. nå er at konsesjonsvilkåret ikke er oppfylt på en tilfredsstillende måte.
MTA planen er godkjent av NVE, uten at flytteleien i området er sikret.

Sametinget har bedt om konsultasjoner om Øyfjellet vindkraftverk og konsesjonsvilkåret. På bakgrunn av den siste utviklingen ber jeg om at all anleggsvirksomhet stoppes, og at det ikke gis tillatelse til oppstart igjen før flyttlei i området er ivaretatt på en måte som reindriften kan leve med.

Jeg understreker at reindriftsloven § 22 bestemmer at flyttleier ikke må stenges. Uten anleggsstans i, og i området rundt flyttleia, vil flyttleia stenges, noe som vil i strid med både reindriftsloven og konsesjonsvilkårene. Ifølge reinbeitedistriktet er det også uvisst om det vil være mulig å flytte gjennom området selv uten anleggsstans. Jeg tillater meg derfor å spørre hvilke vurderinger som er gjort vedrørende det, og om landbruks- og matministeren har vært involvert i vurderingen.

Dearvvuođaiguin/Med hilsen

Aili Keskitalo

presidenta / president