Historien om mangeårig ødeleggelse av Rana-styrt helseforetak for Helgeland bør avvikles. Kostnader for vikardrevet sykehus på Helgeland vil være spart.

Hvilket fagmiljø vil ta best vare på oss ? Akuttfunksjoner og kompetanse må være samlet på ett sted, ikke fragmentert til to små sykehus. Postadresse og reiseavstander er underordnet. Alvorlige syke velger sykehus med best kompetanse, selv om de finnes et stykke unna. Fritt sykehusvalg redder liv og redder helse for beboerne på Helgeland.

Oppdragsdokument 2013:

Helgelandssykehuset skal videreutvikle et godt lokalsykehustilbud og en desentralisert spesialisthelsetjeneste på Helgeland, i samarbeid med kommunene, samt styrke forskning, fagutvikling og utdanning.


Hva hendte videre?

Det skulle komme i gang arbeid for – Helgelandssykehuset 2025- et forventet planprogram i tråd med konsekvensutrednings-forskrifter i en åpen, forutsigbar og etterprøvbar medvirkningsprosess.

Det ble ikke sånn.

Teaterregi

Noen utvalgte har fått roller og tildelt anledning til å styre premisser og sette dagsorden for utredningstemaer og fastsatt standard for hvordan temaene skulle vektes. En type politisk teater om pasienter under fast regi. Kommunene fikk delta i diskusjonen om temaene. Ikke noe mer.

Utredningene er gjennomført av sentrale aktører i prosessen, som har satt dagsorden og forkastet presumptiv gode alternativer, som ikke er blitt videre utredet.

Gruppestyrt prosess

Kommunene har fått saken til uttalelse, men ingen flere er blitt invitert inn i prosessen.

En åpen, forutsigbar og etterprøvbar medvirkningsprosess, er blitt en gruppestyrt prosess med fravær av god, forsvarlig forvaltningsskikk for et fremtidig hovedsykehus for pasienter på Helgeland.

Helseministerens vedtak: Sykehusene på Helgeland er ikke likeverdige

Fundamentet av sykehusstruktur for Helgeland, ble vedtatt og signert

27. jan. 2020, av minister Bent Høie. En foretaksprotokoll om Helgelandssykehuset 2025, med struktur og lokalisering, som Helse Nord RHF pålegges å følges opp i det videre arbeidet.

Slik ble det heller ikke.

En tosykehusløsning; der hovedsykehus, et akuttsykehus, for Helgeland og helseforetak flyttes til Sandnessjøen og omegn.

Et by-sykehus i Rana som ut fra Nasjonal helse- og sykehusplan betegnes og «etableres som et akuttsykehus med minst akuttfunksjoner i indremedisin».

I et svarbrev til Rana-ordfører Waage, presiserer mister Bent Høie 20. okt. 2020: "Foretaksmøte 27. jan. 2020 har ikke vedtatt - to likeverdige sykehus."

Hovedsykehuset

Hovedsykehuset for Helgeland ble vedtatt å være «akuttsykehus med akuttberedskap i indremedisin» og med bredt akuttilbud for akutt kirurgi og for medisinske spesialiteter for somatiske og for psykiske pasienter.

Nasjonal helse- og sykehusplan betegner akuttsykehus som «stort akuttsykehus» for opptaksområde på mer enn 60.000 –80.000 innbyggere.

Et hovedsykehus med akuttfunksjoner i nåtid og for fremtidige generasjoner over 50 - 100 år for 100.000 helgelendinger med vekslende bosetning langs kyst og innland.

Et sentralt beliggende hovedsykehus i Sandnessjøen og omegn, der 8 av 10 beboere på Helgeland vil rekke sykehusbehandling på Toven innen < 1 time.

By-sykehuset i Rana;

skal ut fra foretaksmøte «etableres som et akuttsykehus med akuttberedskap i indremedisin», og ikke være dekkende for akuttkirurgi.

Sammen med anestesilege i døgnvakt vil sykehuset i Rana kunne motta pasienter for planlagt kirurgi.


Lokalisering:

Sykehuset i Rana lokaliseres ved nåværende bygningsmasse. Hovedsykehuset for Helgeland til Sandnessjøen og omegn er ikke definert til bestående eldre bygningsmasse fra 1926.

Lokaliseringen av hovedsykehuset avgjøres i konseptfasen.

Klassifisert rivningsobjekt kan brukes

Tall fra Multiconsult aug. 2017, brukt i 2019 av konsulentfirma Deloitte, nedgrader Sandnessjøen sykehus til «rivningsobjekt» ved bygningsmasse fra 1926

Prosjektleder fra Sykehusbygg HF, Lindis Burheim, kommer til tross for Multiconsults Rapport, til at sykehusets byggemasse kan brukes for 3. gangs påbygg til fremtidig Hovedsykehus for Helgeland!

Hvor flaut er dette for Sykehusbygg HF og for beboerne på Helgeland.

En ny tilkommet komet på stjernehimmelen over Helgeland bør kanskje være Lindis Burheim, som med sin fagkompetanse, kognitive nærvær og judisium vekker til live klassifisert rivningsobjekt for bruk til hovedsykehus for Helgeland?

Hva har prosjektleder Lindis Burheim ment?

Ministerens foretaksmøte er ikke fulgt opp

I styringsdokumentet for konseptfasen er vedtaket i foretaksprotokollen glemt; eller strøket av politisk helseledelse i Rana.

Helseministeren krediteres for vedtatte løsning om ett sykehus lokalisert til to steder. Ikke om lokalisering av et stort og et lite akuttsykehus; eller som helseledelsen i Rana omskriver til to likeverdige små akuttsykehus, definert som Norges beste småsykehus.

I konseptfasen befestes et styringsdokument om to likeverdige akuttsykehus som ikke er samsvarende med vedtaket fra styremøte 27. jan. 2020.

I konseptfase–steg O tillegges et avsnitt som omdefinerer ministerens styrevedtak: BEGREPSAVKLARINGER.

«Likeverdige sykehus» på Helgeland fundamenteres i konseptfase – steg 0 ved :

# Faglig strategisk utviklingsplan.

# Analyse for økonomisk bæreevne

# Plan for gevistrealisering.

Følges opp med :

Konseptfase – steg 1 ;

en engasjerende periode med hurtig prosessarbeid mot snarlig ønsket beslutningspunkt; B3A :

# Konsept- rapport.

# Hovedprogram og alternativ vurderinger.


En endelig avslutning av styringsdokumentet:

Konseptfase- steg II :

Utdypning av valgte hovedalternativer og leveranser.

Dette avvik bør være tilstrekkelig. Kommunene på Helgeland har vært lovet åpen og god medvirkningsprosess for spesialisthelsetjenesten i årene fremover.

Konsekvensene og opplevelsene har blitt noe annet.

Opplevelser av prosess-styring av helse – og foretaksledelse, bosatt i og i sosialt samspill med Rana-samfunnet, samhandlende med sterk politisk makt- og fellesskapsstyring innen lokal- og regionale fora, med lokal samfunns – og næringslivsinteresser, medspillende med kostnadskrevende revisjons- og rådgivningsfirmaer og meningssterke fylkespolitiske organer.


Sluttsats:

Vi trenger ikke lenger Ranas spilleregler for utøvd god og forsvarlig forvaltningsskikk. Medløperne for markedstyrte interesser og politisk regional maktstyring har nådd sine mål .

Taperne er pasientens ønsker for behandling ved fagsterke, kompetente helseinstitusjoner. Fritt sykehusvalg vil være deres redning for trygg medisinsk oppfølging.

I : Av respekt for beboerne på Helgeland, bør helseforetaket , Helgelandssykehuset HF opphøre.

II : Vi bør ikke leve med flere styrevedtak fra dette organet.

Hva Helse Nord RHF ønsker å gjør med sin delaktighet i denne prosessen, vil sammen med de økonomisk problemer være en tung sak for dem.


Pasientenes rammebetingelser

Pasientenes gitte vilkår og rammebetingelser for helse på Helgeland er av helseforetakene behandlet som en undersortering.

Samfunnsanalyser og ulike bærekraftmål har endt opp med feilplassering av tarmkreftkirurgi, og et brudd på omfang og ambisjonsnivå for et hovedsykehus for neste generasjoner for 100.000 beboere langs kyst og innland.

Harald Nyberg, spesialist i mage-/tarmsykdommer og kardiologi, og pensjonert lege, Oslo