– Nyheten om at HV-14 på Drevjamoen i Vefsn jobber med en utredning om å etablere en rekruttskole som del av langtidsplanen for Forsvaret, er svært gode nyheter, sier fylkesråd for plan og næring i Nordland fylkeskommune, Linda Helen Haukland (KrF) i en pressemelding.

Det er snart et år siden Haukland og Vefsn kommune møtte ledelsen i Forsvarsdepartementet for å presentere mulighetene for en rekruttskole på Drevjamoen.

– At dette initiativet nå ser ut til å resultere i oppstart fra høsten av, er svært gledelig, sier Haukland.

I tillegg tok KrFs fylkestingsgruppe initiativ til en uttalelse fra fylkestinget i februar i fjor hvor rekruttskolen på Drevjamoen ble løftet fram som viktig for forsvaret av Nord-Norge framover. Både fordi dette sikrer mannskaper som er trent under arktiske forhold, tilstedeværelse av militær ledelse og rekruttering av tropper fra Nord-Norge. Signalene fra daværende forsvarssjef var at all framtidig rekruttutdanning skulle skje på Terningmoen og at HV14 ble vurdert nedlagt.

– Den nye forsvarssjefen har nå tatt til ordet for en annen linje, noe som framstår rett og viktig for Nordområdene sier Haukland. – En rekruttskole på Drevjamoen kan bety totalt 240 rekrutter årlig, noe som vil ha store ringvirkninger for Vefsnregionen. Men aller viktigst: det vil sikre et stående forsvar i nord. Nordområdene, som er regjeringens høyeste prioritet, krever et fokus også på forsvar og sikkerhetspolitikk hvor nettopp tilstedeværelse er avgjørende, fortsetter hun.

På tross av en jevn økning i forsvarsbudsjettet de senere år, er det fremdeles et godt stykke igjen til at alle HVs 40 000 mannskaper kan øve 6 dager hvert år. En realisering av rekruttskolen ved HV- distrikt 14 på Drevjamoen sikrer tilstedeværelse av taktisk militær ledelse og et moderne og effektivt øvingssenter for avdelinger og regionale HV-mannskaper.

– Lokal militær tilstedeværelse er en sikkerhetsfaktor for sivil beredskap mot terror og katastrofer som vi vet er reelle trusler mot vårt samfunn. Lokalkjente HV-mannskaper er bærebjelken nå når Heimevernet har overtatt det territorielle ansvaret for beskyttelsen av Norge. Derfor er rekruttskolen på Drevjamoen så viktig å få på plass, påpeker fylkesråden som mener Drevjamoen rommer et unikt skyte- og øvingsanlegg som nå vil komme til sin rett.

Anlegget er under utbygging til et topp moderne anlegg dimensjonert for trening. Det er et øvingsfelt som har konsesjon for alt av de våpen som brukes og trenes med i Heimevernet. Det er videre et viktig øvingssenter for utdanning av befal til de lokale avdelingene og det ligger «midt i smørøyet» i forhold til infrastruktur.

– Jeg gleder meg sammen med vefsningene over at dette ser ut til å realiseres, sier Haukland.