Gå til sidens hovedinnhold

"Plassering av ny videregående skole i Mosjøen – en stor avgjørelse for framtiden"

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det har vært flere innspill i Helgelendingen den siste tiden der det diskuteres hvilket tomtevalg som blir best for ny videregående skole i Mosjøen. I media kan vi få inntrykk av at det er lokal enighet om at Kippermoen er det beste tomtealternativet. Dette stiller Utdanningsforbundet Vefsn seg undrende til.

Det er alltid bra for demokratiske prosesser at saker drøftes i det offentlige rom, slik at flest mulig relevante argumenter løftes fram. Dette leserinnlegget ønsker å bidra til det. Vi savner skolefaglige synspunkter i diskusjonen, muligheten for flerbrukshall ser ut til å være eneste argument for Kippermoen som tomtevalg. Vi kan ikke forstå at vi skal begrunne tomtevalg for framtidens skole i Mosjøen på et så tynt grunnlag. Samtidig som det uttrykkes stor bekymring om flerbrukshall, har vi ikke registrert at kommunen har kommet med innspill om hvor viktig et godt nytt skolebygg er for regionen

Flerbrukshall

Det er ønske fra kommunen og idrettsmiljøet om å realisere en flerbrukshall tilknyttet Kippermoen idrettsanlegg. Det er lett å forstå ønsket om at penger avsatt til idrettshall for videregående kan ses i sammenheng med ønsket om en flerbrukshall. Vi mener likevel at det er uheldig å sette skole og idrettshall opp mot hverandre. Ut fra uttalelser i Helgelendingen kan det synes som om den nye skolen må bygges på Kippermoen som en følge av flerbrukshallen. Det er stort fokus på betydningen av en flerbrukshall for Vefsnsamfunnet, men kan det være at betydningen av en ny og moderne videregående skole er glemt? Det er ingen tvil om at en ny moderne videregående skole kan bidra til at Vefsnsamfunnet blir mer attraktivt å bo og leve i.

Nærhet til Kippermoen idrettsanlegg

For Mosjøen vgs vil det være fordelaktig med beliggenhet nært idrettsanlegget. Dette vil være positivt for kroppsøvingsfaget og for programfagene på idrettsfaglinja. Samtidig er det kun 6% av den totale undervisningen ved skolen som forutsetter bruk av idrettsanlegg. De resterende 94% vil utføres i skolebygget.

Areal

Skoleområdet på Kippermoen er i dag ganske tett utbygd, en ny stor bygning på 4 etasjer i vil definitivt føre til trangboddhet og lite uteareal. Skolen har vært i en lang prosess med å planlegge indre utforming, men det viser seg at det er vanskelig å finne gode romløsninger, og mange uheldige kompromisser må inngås. Hvis vi ser til Sandnesjøen, Brønnøysund og Mo ligger skolene på fine tomter og har uteareal med muligheter for eventuelt senere utvidelser.

Trafikk

Mange vefsninger er godt kjent med den store trafikken til og fra Kippermoen om morgen og ettermiddag. Mange ansatte skal til og fra jobb på ungdomsskolen og idrettsanlegget, noen skal trene, og det er trafikk til jobboppdrag og transportoppdrag til området. Tannklinikken som ligger inne på området fører også til trafikk. I tillegg har ungdomsskolen i underkant av 400 elever som skal inn og ut av området. Dersom 200 ansatte og 600 elever på en ny videregående skole også skal inn og ut av samme område må vi påregne ei tredobling av trafikken, med de utfordringer dette gir. Da har vi ikke regnet med de som skal bruke flerbrukshallen på dagtid.

Tetthet av elever og ansatte

At alle ungdomsskoleelevene og alle videregåendeelevene i byen skal samles på det lille uteområdet som blir mellom skolene er uheldig. Fullføringsreformen åpner for at skolen nå tar inn flere som er mellom 19 og 24 år, dette gir flere elever og større aldersspenn. I det trange skoleområdet blir det blir vanskelig å ha oversikt over elevene, og forebygge mobbing. For mange elever vil dette gi utrygg skolevei, utrygt uteområde og utrygg skolehverdag.

Som en følge av arealets utforming må det bygges en kompakt skole. Fordi verksteder og noen spesialrom må være i 1. og 2. etasje, må alle klasserommene legges til 3. og 4. etasje. Dette gir stor tetthet av elever og ansatte. Med tanke på siste års pandemi synes det uheldig å ha så tett ansamling. Også andre hendelser kan gi alvorlige konsekvenser med så mange mennesker samlet i de øverste etasjene.

Framtidig skolestruktur

At vi i dag har en videregående skole i Vefsn som tilbyr 10 av 15 mulige utdanningsprogram har stor betydning for kommunen. Det utdannes arbeidskraft som det er behov for og det opprettholdes kompetanse i lokalsamfunnet. Økt befolkning i framtiden vil gi behov for utbygging av den videregående skolen. Dette blir utfordrende på ei trang tomt på Kippermoen. Det er umulig å forutse elevtallet i framtiden, men hvis vi går noen få år tilbake hadde skolen flere utdanningsprogram enn i dag, og 950 elever. Vi må plassere nyskolen på ei tomt der vi i framtiden kan bygge ut for nye utdanningsprogram og adskillig flere elever. Skolen kan da oppfylle rollen som regional utviklingsaktør i samsvar med endrede behov i næringslivet. Hvis vi ikke tilrettelegger for dette vil det bli de andre skolene på Helgeland som får de nye utdanningstilbudene det blir behov for.

Hovedtyngden av elevene kommer fra Vefsn, Grane, Hattfjelldal, Hemnes og Leirfjord. Samtidig har vi elever fra mange andre steder, skolen har søkere fra 50 – 60 ulike ungdomsskoler hvert år. Mange velger å søke seg til Mosjøen fordi vi har omdømme som en trygg og god skole. Ved å bygge et moderne skolebygg i gode omgivelser kan vi fortsette å tiltrekke oss elever fra mange kommuner.

Det er viktig å merke seg at noen av elevene fra andre kommuner bosetter seg i Mosjøen. Dette er ungdom som har kompetanse som lokalt næringsliv har stort behov for.

Vi ønsker at det bygges en framtidsrettet skole for 50-60 års drift, der viktigste premiss er et godt, estetisk og funksjonelt skolebygg som tilbyr rammer, areal og rom for god læring. Vi har stor forståelse for argumenter om samfunnsutvikling og utnytting av areal på Kippermoen. Men for oss er det en god og framtidsrettet skole for elevene som betyr mest når tomtevalget skal gjøres. Mosjøen videregående har et samfunnsoppdrag om å drive relevant utdanning av ungdom i regionen, dette må avgjøre hvor og hvordan den nye skolen skal bygges. Det er vanskelig å se hvorfor Kippermoen skal gi den beste løsningen, og det har heller ikke framkommet konkrete argumenter om dette. Vi synes aktuelt tomteforslag på Kippermoen gir så dårlig løsning både for videregående og ungdomsskole at vi ønsker at andre alternativer må vurderes grundig før en endelig avgjørelse tas.

Styret i Utdanningsforbundet Vefsn

Kommentarer til denne saken