Nyheten om at Sparebank 1 Helgeland og Sparebank 1 Nord-Norge samlet legger 30 millioner kroner på bordet for ny storflyplass i Rana blir møtt med sterke reaksjoner i lokalmiljøet. Den nye lokalbanken står for halvparten av beløpet, hele 15 millioner kroner. Pengene kommer fra det som omtales som bankens samfunnsutnytte. Administrerende direktør Hanne Nordgaard sier at hun ikke kan tenke seg et bedre prosjekt enn flyplassen for å bruke slike midler.

Det sjenerøse pengedrysset over det mest omstridte samferdselsprosjektet på Helgeland blir et stort omdømmeproblem for den nye lokalbanken. Det skjer bare få dager før overføringen av de tidligere kundene i Sparebank 1 Nord-Norge. Vi vet ikke om vi skal le eller gråte over en lokalbank som så behørig plasserer seg i utkanten av regionen. Bankledelsen hyller en milliardutbygging som verken er samfunnsøkonomisk eller bedriftsøkonomisk lønnsom. Det er stor regional uenighet om prosjektet og det øker faren for nedlegging av flyplassene i Sandnessjøen og Mosjøen.

Flertallet av kommunene på Helgeland ønsker ikke flyplassen på Hauan. Ranas argumenter er velkjente. At argumentasjonen til Sparebank 1 Helgeland er likelydende etterlater ikke annet enn bekymring og uro over bankens vilje og evne til å forstå regionen.

Av de 15 millionene fra Sparebank 1 Helgeland skal fem millioner kroner gå til Rana Utviklingsselskap. Pengene skal brukes til «destinasjonsutvikling som skal komme hele Helgeland til gode». Det gjenstår å se detaljene i turistsatsingen som utvilsomt kan bidra til spennende prosjekt og vekst. At banken kanaliserer pengene via Rana Utviklingsselskap forsterker imidlertid inntrykket av en bank som ikke ser regionen som helhet. Mosjøen og Omegn næringsselskap kunne vært en like god forvalter av destinasjonsutviklingen.

Tida jobber ikke for storflyplassen på Hauan. Å bygge en storflyplass som skal trafikkeres av den mest forurensende flytypen står i grell kontrast til FNs klimarapport. I løpet av få år vil elektrifiserte passasjerfly endre den kommersielle luftfarten. Pandemien har dessuten endret reisevanene våre og det er forventet nedgang i bedriftsreiser som ikke vil kompenseres med flere fritidsreiser.

Ingen vet hva flyplassen i Rana vil koste. De 30 millionene fra bankene blir som et spøtt i havet i det totale budsjettet som så langt er anslått til 3,3 milliarder kroner. Verken skattekronene som skal bevilges eller bankmillionene oppstår av intet. Vi vil advare mot en utvikling der lokalbanken vrir sponsorstøtten over fra lag/foreninger, kulturliv, idrettsarrangement osv. til å støtte lokalt næringsliv. Men hvis dette er den nye strategien har vi tips til langt bedre formål enn pengesluket og klimaverstingen i Rana. Fastlandsforbindelsen Herøy-Dønna og E6-parsellene som gjenstår på E6 Helgeland sør kunne ha trengt noen bankmillioner.