Gå til sidens hovedinnhold

"Parken bo- og servicesenter kunne aldri bli et sykehjem med de rom, utstyr og innredninger som en slik institusjon trenger"

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Nedlegging av institusjonsplasser og noe mer

Jeg registrerer at endringsprosessen i omsorgssektoren i Vefsn får en del oppmerksomhet for tiden - spesielt nedlegging av 36 institusjonsplasser ved Parken bo- og servicesenter (PBS) Nedleggingen av plassene er kun en del av en omstillingsprosess som etterhvert vil kunne gi bedre tjenester for befolkningen. Ikke så lett å forstå når 36 plasser legges ned i en tid da antall eldste eldre vil øke i kommunen, men...

Parken bo- og servicesenter (tidligere Vefsn aldershjem) ble opprinnelig bygd som et hybelbygg for friske oppegående eldre. Da jeg i 1980 kom til Vefsn, var det kun toast ansatte på institusjonen; en bestyrer og en vaktmester. Etterhvert som beboerne var blitt eldre og skrøpeligere, ble stadig mer personell tatt inn for å hjelpe beboerne. Men bygget ble som før - det kunne aldri bli et sykehjem med de rom, utstyr og innredninger som en slik institusjon trenger.

Drift av institusjoner innen omsorgstjenestene er kostbart. Det det koster å drive 36 institusjonsplasser, vil kunne gi tjenester til godt over hundre brukere dersom de samme midlene settes inn i andre omsorgstjenester. Det er det som er i ferd med å skje i Vefsn. Penger flyttes fra institusjonsdrift til andre omsorgstjenester; hjemmetjenester, aktivitetssenter og til bemanning av boenheter. Tatt også i betraktning at vi for tiden har en regjering som for sjuende år på rar overført mindre penger til kommuner og fylker enn hva lønns- og prisstigning skulle tilsi, har det vært -og er - helt nødvendig å foreta den omlegging av tjenester som for tiden skjer i Vefsn.

Hjemmetjenesten styrkes (men den må styrkes mye mer enn det som til nå er vedtatt) og tjenester som vil kunne motvirke behov for institusjonsplasser vil bli etablert. Dagsenteret som skal etableres i PBS er et slikt tiltak. Dette er ikke ment som et dagsenter for friske, oppegående eldre, men et sted hvor hjemmeboende som bl.a. får hjemmetjenester vil kunne få aktivitetstilbud, trening, sosial omgang med andre, kjøpe mat m.m. Dette er tiltak med dokumentert helse- og funksjonsgevinst for brukeren. Tilbudet på dagsenteret må tilpasses den enkeltes behov av fagfolk. Noen av brukerne vil etterhvert kunne få mindre behov for hjelp i hjemmet som følge av opphold i dagsenteret. Drift av dagsenteret vil være godt egnet som samarbeidsprosjekt med frivillige organisasjoner.

Skal dagsenteret bli det verktøyet det kan bli innen omsorgstjenestene, må det (1) bemannes med fagfolk ( fysioterapeut, ergoterapeut, sykepleier, aktivitør) som har som mål å arbeide for at brukerne kan bo lengst mulig hjemme. Å vurdere endringer i den enkeltes bolig vil være en del av den jobben som må gjøres. Så forutsettes (2) det at det også etableres et kommunalt transportsystem som gjør kommunen i stand til å hente brukerne og bringe dem hjem igjen. Det må antas at mange av brukerne vil ha bevegelseshemninger som hindrer bruk av egen/vanlig bil, så særskilt bil tilpasset funksjonshemmede må være tilgjengelig. Kan hende kan dette etableres i samarbeid med frivillig organisasjon - kostnadsfritt for kommunen blir det uansett ikke.

Store sykehjemsinstitusjoner slik vi kjenner de idag er på vei ut som om hensiktsmessige og verdige boformer. Døgnbemannede mindre boformer er framtidens sykehjem både for de med reduserte fysiske og kognitive evner. Dette er grunnen til at kommunens boliger i Austerbygdveien skal omgjøres til døgnbemannede boenheter.

Både etablering av dagsenteret, styrking av hjemmetjenesten og bemanning av boligene i Austerbygveien finansieres av penger som tidligere ble brukt til de 36 plasser ved PBS som nedlegges.

Alt er ikke løst med dette; tiden fram til 2030 er det tidligere anslått (av Kløveråsen institusjon i Bodø) at Vefsn vil ha behov for ca 100 nye døgnbemannede boenheter for demente. Kommunestyret er kjent med dette ved behandlingen av den tidlige boligsosiale handlingsplanen som ble vedtatt!

Kommentarer til denne saken