Helgelendingen skriver i lederen på torsdag om demonstrasjonene ved byggingen av Øyfjellet vindkratverk. Vi i Eolus er enige i at det er viktig å ha en åpen og god debatt om prosjektet. Dette berører alle i Vefsn og hele regionen rundt.

Helgelendingen har selvsagt også helt rett i at demonstrasjonene var ventet, som følge av en opphetet nasjonal debatt om all vindkraftutbygging generelt. Det synes også i sammensetningen av de 30-40 demonstrantene, som kom fra alle kanter av landet.

Det er likevel avgjørende for den gode og opplyste debatten å se nyanser og forskjellene mellom prosjekter og steder. Fakta må være riktige. Helgelendingen skriver at prosjektet bygges “uten at det tilfører storsamfunnet en rimelig andel av det overskuddet slike anlegg forventelig vil skape”. Det er vi uenige i, og det er faktisk helt feil. Prosjektet har blitt initiert og drevet frem av lokale krefter, nettopp på grunn av verdiene det vil skape og kraften vindkraften vil gi til lokal industri.

Hele hensikten med vindparken er å produsere rimelig, grønn strøm til kraftkrevende lokal industri. All strøm fra Øyfjellet vil bli kjøpt av hjørnesteinsbedriften Alcoa i minst de neste 15 årene. Det sikrer utvikling, vekst og muligheter lokalt og regionalt. Senest i dekningen av demonstrasjonene nå, har det flere ganger blitt hevdet at dette er overflødig produksjon som vil bli eksportert til utlandet. Det er feil generelt, men det er åpenbart ekstra misvisende for Øyfjellet. Faktisk er kraftoverføringen til vindparken, inkludert bryteren i Marka transformatorstasjon, eid og bekostet i sin helhet av prosjektet. Det betyr at utbyggingen heller ikke fører til økt nettleie for forbrukerne i området.

Skal vi forbedre debatten, så må vi bort fra floskler og påstander.

Utover å sikre konkurransedyktige kraftpriser til Alcoa, bidrar Øyfjellet vindkraftverk med viktige og betydelige inntekter til fellesskapet gjennom eiendomsskatt, inntektsskatt, grunnleie og lokale avtaler. I tillegg til stor direkte og indirekte sysselsetting og verdiskaping i byggefasen, skapes det rundt 20 faste arbeidsplasser gjennom driften av anlegget. Det er fundamentet, men vi er ingen kortsiktig utbygger som skal skynde oss videre. Derfor er samfunnsansvaret avgjørende viktig for oss, og vi vil de neste årene sammen med Aquila Capital og Nordex fortsette å satse på små og store prosjekter som skaper verdi i lokalsamfunnet. Bidraget vårt til Helgelandstrappa er ett eksempel.

Demonstrerer mot vindkraft

Vi er selvsagt åpne for debatt om alle sider av engasjementet vårt, men så langt har den typen debatter vært preget av konspirasjonsteorier og ganske ekstreme og uriktige påstander. Det vil gagne alle å heve debatten fra det nivået.

Helgelendingen har helt rett i at det er beklagelig at det ikke er inngått noen avtale med reindriftsnæringa. Avisen har også helt og holdent rett i at det burde vært fullt mulig. Det har vi i Eolus vært tydelige på gjennom hele vinteren og i lang tid før den. Det er ingen grunn til at reindriftsnæringa og Øyfjellet vindkraftverk ikke skal kunne sameksistere på en god måte. Parken hverken bør, skal eller vil være en trussel for næringa. Det finnes ingen utfordringer det ikke er mulig å finne gode løsninger for. Derfor var det ekstra skuffende at reindriftsnæringa avlyste et viktig møte vi skulle hatt på torsdag 4. juni. Vi håper neste møte blir stående.

Vi har inngått over 100 frivillige avtaler med grunneiere, bedrifter og organisasjoner som er berørt av prosjektet på den ene eller andre måten. Vi strekker oss langt for å finne løsninger - og vi finner dem alltid til slutt.

Vi er glade for at demonstrasjonene løste seg opp på en verdig og konstruktiv måte. Vi ser frem til å bidra i debatten fremover og er alltid tilgjengelige for spørsmål. Samtidig er det viktig å huske at dette prosjektet har vært gjennom grundige utredninger og en demokratisk og mangeårig konsesjonsprosess. Alle har fått komme til orde - eller i hvert fall hatt muligheten til det. Vi har lyttet og gjort et stort antall små og store endringer i prosjektet, både for å redusere inngrep i naturen og for å skape større verdier lokalt. Det vil vi også fortsette med.