Navnet på det enorme kraftverket i Vesterfjella er etter hvert blitt både misvisende og forvirrende. Reinbeitedistriktets offisielle forslag til avbøtende tiltak var at alle turbinene ble plassert på Øyfjellet. Men utbygger har, til stor jubel fra Vefsn kommunestyre, valgt å ikke plassere noen av monsterturbinene sine på «byfjellet.»

I dag hadde selvfølgelig aldri Øyfjellet vindkraftverk fått konsesjon. Og innskjerpelsene i Fosendommen gjør det nå utfordrende for OED å overstyre vilkåret i konsesjonen om enighet mellom partene. Urfolkets innvendinger må nå faktisk vektes seriøst!

Først fem år etter at NVE ga konsesjonen forelå det en oppdatert reindriftsfaglig vurdering. Men Protect Sãpmi utredningen fra 2019 ble ikke engang lagt til grunn når NVE sendte detaljplanen for vindkraftverket på høring – de ventet ikke til den var ferdig! De som leser utredningen forstår hvorfor.

Vertskommunen Vefsn har politisk vurdert risikoen av industriprosjektet i Vesterfjella og vedtatt å vente i spenning på en rettskraftig dom. Ordfører Hundåla uttaler seg (iht. helg.no) skråsikkert om at det ikke er noen fare for at vindkraftverket i Vefsn også skal bli kjent ugyldig – sakene kan ikke sammenliknes. Det er virkelig imponerende at ordføreren vår kjenner Fosensaken så detaljert.

Leder i Helgelendingen 13. okt då. etter Fosendommen skriver derimot:

« – Denne saken har mange paralleller til utbygging av vindkraftverket i fjellene vest for Mosjøen.» « – Det vil neppe være en stor overraskelse om tingrettens behandling av denne saken vil ligge tett opp til det Høyesterett har kommet fram til.»

De sakkyndige som har fulgt både Fosensaken og konflikten om Øyfjellet vindkraftverk er, etter det vi erfarer, også uenige i ordførerens analyse. På Universitetet i Oslos juridiske symposium etter Fosendommen 2. des. ble Øyfjellsaken trukket fram som et klart relevant, negativt eksempel av professor Ravna. Advokater, reindriftssakkyndige, reineiere og eksperter på urfolksrettigheter gir uttrykk for at de vurderer Øyfjellet som en sterkere sak for reineierne enn Fosensaken!

Aquila Capital har inngått avtale om å kjøpe et «nøkkelferdig» vindkraftverk fra Eolus.

lnvestorene har klart juridisk dekning for å heve kjøpet dersom urfolks argumentet nå vurderes å kunne bli en belastning for kjøper.

(Sveitsiske TV-teams video fra Storheia på Fosen er særdeles dårlig PR for den sveitsiske 40 % eieren Nordic Wind Power.)

Spørsmålene Aquila Capital nå rutinemessig vurderer etter Fosendommen, er om de har kjøpt et kraftverk med heftelser? Er investeringsrisikoen for milliardene fortsatt akseptabel?

Alcoa har tegnet femten års kraftkontrakt og følger nå selvfølgelig også utviklingen i Vesterfjella i lys av Fosendommen. Internasjonale konsern bruker store ressurser på omdømmebygging og vurderingen av risikoen ved å stå ved Øyfjellkontrakten har pågått ei tid. Bryter eller vil kontrakten med konfliktprosjektet i Vesterfjella kunne bryte med konsernets «Urfolks policy»? Vurderer aluminiumsgiganten risikoen ved å stå ved kontrakten som akseptabel?

Uansett, det er Staten og Eolus som har tatt den aller største sjansen ved å gi/søke om forhåndstiltredelse (tillatelse til anleggsstart før en rettskraftig avgjørelse). I denne svært kontroversielle saken er forutsetning om enighet mellom partene absolutt ikke nådd – tvert imot leser vi i pressen at klimaet er på kokepunktet. Motvind – Bevar Øyfjell er derfor svært kritisk til at utbyggingen tillates å fortsette.

Spørsmålet om konsesjon og ekspropriering for Øyfjellet vindkraftverk er gyldig og lovlig må besvares av en domstol og Fosendommen vil gi presedens fra første rettsinstans. Skjønnsretten i Alstahaug, er berammet til mai neste år, da starter prosessen mot en rettskraftig dom.


Tor Evensen, Motvind – Bevar Øyfjell